Urząd Gminy w Pszczółkach

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Gminy w Pszczółkach

Dane inspektora ochrony danych wyznaczonego w Urzędzie Gminy w Pszczółkach (zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) :

Imię i nazwisko: Łukasz Gołda

Adres poczty elektronicznej inspektora ochrony danych: inspektor@cbi24.pl

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Pszczółki (adres: ul. Pomorska 18, 83-032 Pszczółki, numer telefonu: (58) 683 91 28).


2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.


3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.


4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.


5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.


6. Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.


7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:


- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.


- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa


Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

Liczba odsłon:31
Treść wprowadził(a): Laskowski Rafał, 2018-06-18 13:37:04
Treść wytworzył(a): [brak danych], [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-06-18 13:36:02