Urząd Gminy w Pszczółkach

Strona główna >> Zamówienia publiczne >> Usługi >> Sporządzenie zmiany polegającej na aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczółki oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Rębielcz, gmina Pszczółki