Urząd Gminy w Pszczółkach

Wydruk z serwisu BIP, dn.

2024
 
II_11_24
zmieniająca uchwałę nr LXXXVI/512/24 z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2024
 
LXXXVI_512_24
w sprawie Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2024
 
LXXXVI_510_24
w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej
 
2023
 
LXXXIV_502_23
w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (działki nr 243/2, 243/8, 277, 431, 399, 291/13, 290/3, 290/8, 291/1, 276/1 oraz część działki nr 276/2)
 
LXXXIV_501_23
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kolniku (działka nr 69/5)
 
LXXXIV_500_23
w sprawie warunków udzielania bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych
 
LXXXIV_499_23
w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych
 
LXXXIV_498_23
zmieniająca uchwałę nr XXX/193/20 z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Pszczółki
 
LXXXIV_497_23
w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium i nagrody Wójta Gminy Pszczółki za wysokie wyniki w nauce
 
LXXXIII_488_23
zmieniająca uchwałę nr LXXXII/485/23 z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
 
LXXXII_486_23
w sprawie dopłaty do taryfy za wprowadzanie ścieków do gminnych urządzeń kanalizacyjnych
 
LXXXII_485_23
w sprawie stawek podatku od środków transportowych
 
LXXXII_484_23
w sprawie stawek podatku od nieruchomości
 
LXXXI_483_23
w sprawie zaliczenia drogi - ul. Mikołaja Kopernika w Pszczółkach do kategorii dróg gminnych
 
LXXXI_482_23
w sprawie Wieloletniego Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pszczółki na lata 2024-2028
 
LXXXI_480_23
w sprawie wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
 
LXXXI_479_23
w sprawie opłat za zrzut nieczystości ciekłych przez pojazdy asenizacyjne do oczyszczalni ścieków w Pszczółkach
 
LXXXI_478_23
w sprawie górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych, osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych oraz za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat na rzecz Gminy
 
LXXVIII_469_23
w sprawie Regulaminu określającego zasady ustalenia niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których Gmina Pszczółki jest organem prowadzącym
 
LXXVII_461_23
w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej
 
LXXVII_459_23
zmieniająca uchwałę nr LXV/398/22 z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
 
LXXV_449_23
w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (działki nr 321/6 i 321/18)
 
LXXV_448_23
w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (działka nr 79/41)
 
LXXI_431_23
w sprawie nadania nazwy ulicy w Pszczółkach (działki nr 23/20, 23/28 i 23/35)
 
LXXI_428_23
w sprawie Lokalnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023
 
2022
 
LXVIII_415_22
w sprawie stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu dla zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci do placówek oświatowych
 
LXVII_408_22
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usługi odbierania odpadów komunalnych oraz ich zagospodarowania
 
LXVII_407_22
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pszczółki
 
LXV_ 399_22
w sprawie stawek podatku od środków transportowych
 
LXV_ 398_22
w sprawie stawek podatku od nieruchomości
 
LXIII_ 394_22
w sprawie uchwalenia statutów sołectw
 
LXIII_ 393_22
w sprawie nadania nazwy ulicy w Różynach (działka nr 221/58)
 
LXIII_ 392_22
w sprawie nadania nazwy ulicy w Różynach (działka nr 221/45)
 
LXIII_ 389_22
w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami w Gminie Pszczółki na lata 2021-2024
 
LXIII_ 388_22
w sprawie inkasentów w gminie Pszczółki
 
LXIII_ 387_22
w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej
 
LXII_ 383_22
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ostrowite (działki nr 362/4, 362/5, 362/11 i 363)
 
LXII_ 382_22
w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (działka nr 237/14)
 
LXII_ 381_22
w sprawie Regulaminu określającego zasady ustalenia niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których Gmina Pszczółki jest organem prowadzącym
 
LXII_ 380_22
w sprawie inkasentów w gminie Pszczółki
 
2020
 
XXXII_207_20
w sprawie upoważnienia Prezesa Zarządu Eco Probe Sp. z o. o. do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w zakresie w jakim zostały one powierzone Spółce do realizacji
 
XXXII_204_20
w sprawie Regulaminu określającego tryb oraz sposób powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla Gminy Pszczółki oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
 
XXXII_200_20
w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczółkach
 
XXXII_199_20
w sprawie tygodniowego obowiązkowego czasu pracy dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, określenie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących obowiązki psychologa, pedagoga, logopedy, doradcy zawodowego, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola i innych placówek pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze
 
XXXI_194_20
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2021 r.
 
XXX_193_20
w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Pszczółki
 
XXIX_188_20
zmieniająca uchwałę nr XXXI/324/14 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Pszczółki, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pszczółki
 
XXIX_187_20
w sprawie nadania nazwy ulicy w Różynach (działka nr 408/25)
 
XXIX_186_20
w sprawie nadania nazwy ulicy w Różynach (działka nr 142/36)
 
XXIX_184_20
w sprawie powierzenia Wójtowi uprawnień do stanowienia o wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej
 
XXIX_180_20
w sprawie Wieloletniego Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pszczółki na lata 2020-2024 oraz Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
 
XXVIII_176_20
w sprawie zaliczenia dróg - ul. Spacerowej i ul. Topolowej w Skowarczu, do kategorii dróg gminnych
 
XXVIII_175_20
w sprawie zaliczenia drogi - ul. Młyńskiej w Różynach, do kategorii dróg gminnych
 
XXVII_171_20
zmieniająca uchwałę nr XXXI/287/09 z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicom w Skowarczu - działki nr 236/8, 223 i 232/1 oraz działka nr 232/2
 
XXVII_170_20
zmieniająca uchwałę nr VIII/73/07 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Kolnik
 
XXVII_169_20
zmieniająca uchwałę nr IV/38/03 z dnia 19 lutego 2003 r. w sprawie nadania nazwy ulicom w Pszczółkach
 
XXVII_168_20
zmieniająca uchwałę nr XVII/209/2002 z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg położonych na terenie gminy Pszczółki do kategorii dróg gminnych, zmienioną uchwałą nr XX/251/2002 z dnia 26 września 2002 r.
 
XXVII_164_20
w sprawie pomników przyrody na terenie gminy Pszczółki
 
XXIV_149_20
w sprawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
XXIV_148_20
w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty oraz zwolnienia z części opłaty
 
XXIV_147_20
w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Pszczółki na rok 2021
 
XXIII_143_20
w sprawie przedłużenia przedsiębiorcom terminów płatności rat podatku od nieruchomości
(uchwałą nr 166/g260/P/20 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 18 czerwca 2020 r. orzekło nieważność załącznika nr 1 uchwały w zakresie słów: "Niniejsze oświadczenie składam śwaidomy odpowiedzialności za składanie fałszywych zezna i prawdziwości danych. Oświadczam, że znana jest mi treść art. 233 § 1 Kodeksu karnego.")
 
XXIII_142_20
w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości
(uchwałą nr 165/g260/P/20 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 18 czerwca 2020 r. orzekło nieważność załącznika nr 1 uchwały w zakresie słów: "Niniejsze oświadczenie składam śwaidomy odpowiedzialności za składanie fałszywych zezna i prawdziwości danych. Oświadczam, że znana jest mi treść art. 233 § 1 Kodeksu karnego.")
 
XX_132_20
w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Pszczółki dla za szczególne osiągnięcia w sporcie i/lub dziedzinie artystycznej dla studentów
 
XX_131_20
w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Pszczółki za szczególne osiągnięcia w sporcie dzieci i młodzieży
 
XX_130_20
w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Pszczółki za szczególne osiągnięcia w dziedzinie artystycznej dla dzieci i młodzieży
 
XX_129_20
w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Pszczółki za wysokie wyniki w nauce
 
XX_126_20
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pszczółki
 
XX_122_20
w sprawie nadania nazwy ulicy w Różynach (działka nr 411/15)
 
XX_121_20
w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (działka nr 260/14)
 
XVIII_118_20
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pszczółki w roku szkolnym 2019/2020
 
XVIII_116_20
w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Gmina Pszczółki
 
2019
 
XVII_113_19
w sprawie zasad odpłatności mieszkańców gminy Pszczółki za pobyt w ośrodkach wsparcia, w tym schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, oraz mieszkaniach chronionych
 
XIII_94_19
w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Pszczółki
(rozstrzygnięcie nadzorcze PN-I.4131.69.2019.LA z dnia 6 listopada 2019 r. - nieważność uchwały)
 
XIII_92_19
zmieniająca uchwałę nr XI/80/19 z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego czasu pracy dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących obowiązki psychologa, pedagoga, logopedy, doradcy zawodowego prowadzącego zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola i innych placówek pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze
 
XIII_91_19
w sprawie Regulaminu określającego zasady ustalenia niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których Gmina Pszczółki jest organem prowadzącym
 
XIII_89_19
w sprawie rozwiązania Młodzieżowej Rady Gminy Pszczółki
 
XIII_88_19
w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
 
XIII_87_19
w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
 
XIII_86_19
w sprawie REGULAMINU określającego tryb oraz sposób powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla gminy Pszczółki oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
 
X_76_19
zmieniająca uchwałę nr V/39/19 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie metody ustalenia opłaty i wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej nr 162/g260/P/19 - nieważność uchwały)
 
IX_74_19
w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Pszczółki
 
IX_69_19
w sprawie udzielenia jednorazowego wsparcia rzeczowego „Maćkowe”
 
VI_53_19
w sprawie inkasentów w gminie Pszczółki
 
VI_50_19
w sprawie nadania nazwy ulicy w Różynach (działka nr 220/77)
 
VI_49_19
w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (działka nr 333/20)
 
V_46_19
w sprawie nadania nazwy ulicy w Rębielczu (działka nr 108/9)
 
V_45_19
w sprawie nadania nazwy ulicy w Pszczółkach (działka nr 405/72)
 
V_44_19
w sprawie nadania nazwy ulicy w Pszczółkach (działka nr 405/108)
 
V_43_19
w sprawie nadania nazwy ulicy w Pszczółkach (działka nr 405/107)
 
V_39_19
w sprawie metody ustalenia opłaty i wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
V_38_19
w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Pszczółki"
 
V_37_19
zmieniająca uchwałę nr XII/102/07 z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie ustanowienia stypendium Wójta Gminy Pszczółki
 
IV/31/18
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności
 
2018
 
U_III/28/18
w sprawie wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, warunków przyznania i zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia udzielone w jego ramach oraz podwyższenia kryterium dochodowego
 
U II/17/18
w sprawie nadania nazwy ulicy w Pszczółkach (działka nr 281/9)
 
U II/14/18
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2019 r
 
U_XLII_374_18 
w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pszczółki na lata 2018–2021 z perspektywą na lata 2022–2025
 
U_XLII_372_18 
zmieniająca uchwałę nr IX/62/15 Rady Gminy Pszczółki z dnia 22 września 2015 r. w sprawie Statutu Gminy Pszczółki
 
U_XL_365_18 
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Gminy Pszczółki w sprawie zaliczenia ulic Henryka Sienkiewicza, Adama Mickiewicza, Wincentego Witosa i Elizy Orzeszkowej w Pszczółkach oraz drogi dz. nr 39 w Żelisławkach do kategorii dróg gminnych
 
U_XL_364_18
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Ulkowy
 
U_XL_362_18
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Pszczółki
 
U_XL_361_18
w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Pszczółki
 
U_XXXIX_359_18
w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (działka nr 150/17)
 
U_XXXIX_358_18
w sprawie ograniczenia funkcjonowania instalacji, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko
 
U_XXXVIII_351_18
zmienająca uchwałę nr XXXV/330/18 Rady Gminy Pszczółki w sprawie podziału Gminy Pszczółki na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Pszczółki
 
U_XXXVI_340_18
w sprawie podziału Gminy Pszczółki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 
U_XXXV_336_18
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kolniku (prywatna działka nr 178/6)
 
U_XXXV_335_18
w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (działka nr 171 należąca do Skarbu Państwa)
 
U_XXXV_334_18
w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (prywatne działki nr 78/9 i 78/21)
 
U_XXXV_333_18
w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (prywatna działka nr 328/19)
 
U_XXXV_332_18
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kleszczewku (działka prywatna nr 95/11)
 
U_XXXV_331_18
w sprawie Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
 
U_XXXV_330_18
w sprawie podziału Gminy Pszczółki na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Pszczółki
 
U_XXXV_327_18
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Pszczółki dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gminy Pszczółki oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
 
U_XXXIV_320_18
w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym, dla kandydatów spoza obwodu, do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pszczółki
 
U_XXXIV_319_18
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Gminnym „Pszczółka Maja” w Pszczółkach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pszczółki
 
U_XXXIII_318_18
w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Gminy w Pszczółkach
 
2017
 
U_XXXI_314_17
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kleszczewku (fragment działki nr 20/2)
 
U_XXXI_313_17 
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kleszczewku (działka nr 12/1)
 
U_XXXI_312_17 
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kleszczewku (działka nr 68)
 
U_XXXI_311_17
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kleszczewku (działki nr 29/8 i 28/10)
 
U_XXXI_310_17 
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kleszczewku (działka nr 22)
 
U_XXXI_309_17
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kleszczewku (działka nr 25/6)
 
U_XXXI_308_17
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kleszczewku (działka nr 24/5)
 
U_XXXI_307_17
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kleszczewku (działka nr 115)
 
U_XXXI_306_17
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kleszczewku (działki nr 63/7, 63/8, 63/18 i 64)
 
U_XXXI_305_17
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kleszczewku (działka nr 90)
 
U_XXXI_304_17
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kleszczewku (działka nr 65, fragment działki nr 20/2 i działka nr 74/3)
 
U_XXXI_303_17
w sprawie statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach
 
U_XXXI_302_17 
w sprawie zasad odpłatności mieszkańców gminy Pszczółki za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
 
U_XXXI_301_17 
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
 
U_XXXI_300_17 
w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Pszczółki za pomocą innego instrumentu płatniczego
 
U_XXX_294_17 
w sprawie nadania nazwy ulicy w Żelisławkach (działka gminna nr 34/1)
 
U_XXX_293_17 
w sprawie nadania nazwy ulicy w Żelisławkach (działka nr 224 należąca do Skarbu Państwa)
 
U_XXX_292_17 
w sprawie nadania nazwy ulicy w Żelisławkach (działka nr 20/11 należąca do Skarbu Państwa)
 
U_XXX_291_17
w sprawie nadania nazwy ulicy w Żelisławkach (działka gminna nr 39)
 
U_XXX_290_17 
w sprawie nadania nazwy ulicy w Żelisławkach (działka nr 37/1 należąca do Skarbu Państwa)
 
U_XXX_289_17 
w sprawie nadania nazwy ulicy w Żelisławkach (działka gminna nr 38)
 
U_XXX_288_17
w sprawie nadania nazwy ulicy w Żelisławkach (działka gminna nr 38)
 
U_XXX_287_17
w sprawie nadania nazwy ulicy w Rębielczu (działka nr 159)
 
U_XXX_286_17
w sprawie nadania nazwy ulicy w Rębielczu (działka nr 160)
 
U_XXX_285_17 
w sprawie nadania nazwy ulicy w Rębielczu (działka nr 162/3)
 
U_XXX_284_17 
w sprawie nadania nazwy ulicy w Rębielczu (część działki nr 146)
 
U_XXX_283_17 
w sprawie nadania nazwy ulicy w Rębielczu (działka nr 148)
 
U_XXX_282_17 
w sprawie nadania nazwy ulicy w Rębielczu (działka nr 150)
 
U_XXX_281_17 
w sprawie nadania nazwy ulicy w Rębielczu (działki nr 151 i 152/2)
 
U_XXX_280_17 
w sprawie nadania nazwy ulicy w Rębielczu (prywatne działki nr 43/4 i 45/11)
 
U_XXX_279_17 
w sprawie nadania nazwy ulicy w Rębielczu (działka nr 153/8)
 
U_XXX_278_17
w sprawie nadania nazwy ulicy w Rębielczu (działka nr 153/9)
 
U_XXX_277_17 
w sprawie nadania nazwy ulicy w Rębielczu (działki nr 273, 274, 75/3, 76/3 i 155/1)
 
U_XXX_276_17 
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kolniku (prywatne działki nr 223/51, 223/58, 223/63)
 
U_XXX_275_17 
zmieniająca uchwałę nr X/84/07 w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Kleszczewko
 
U_XXX_274_17 
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kleszczewku (fragment gminnej działki nr 20/2)
 
U_XXX_273_17 
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kleszczewku (prywatna działka nr 98/27)
 
U_XXX_272_17 
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kleszczewku (prywatna działka nr 11/4)
 
U_XXX_271_17 
w sprawie nadania nazwy ulicy w Różynach (prywatna działka nr 197/7)
 
U_XXX_270_17 
w sprawie nadania nazwy ulicy w Różynach (działka nr 408/26)
 
U_XXX_269_17 
w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (prywatna działka nr 350/1)
 
U_XXX_256_17 
w sprawie wzorów formularzy deklaracji podatkowych oraz informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
 
U_XXX_255_17 
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2018 r.
 
U_XXX_254_17 
w sprawie stawek podatku od środków transportowych
 
U_XXVIII_247_17 
zmieniająca uchwałę nr IX/63/15 Rady Gminy Pszczółki z dnia 22 września 2015 r. w sprawie zaliczenia ulic Henryka Sienkiewicza, Adama Mickiewicza, Wincentego Witosa i Elizy Orzeszkowej oraz drogi dz. nr 39 w Żelisławkach do kategorii dróg gminnych
 
U_XXVIII_246_17 
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest gmina Pszczółki
 
U_XXVII_243_17 
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ostrowite (droga gminna stanowiąca działkę nr 365)
 
U_XXVII_242_17 
w sprawie nadania nazwy ulicy w Pszczółkach (część prywatnej działki nr 291/7)
 
U_XXVII_234_17
w sprawie zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
 
U_XXVII_233_17 
zmieniającą uchwałę nr XXVI/215/17 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w gminie Pszczółki do nowego ustroju szkolnego
 
U_XXVI_225_17 
w sprawie nadania nazwy ulicy w Różynach (prywatne działki nr 221/9 i 221/20)
 
U_XXVI_224_17 
w sprawie nadania nazwy ulicy w Różynach (prywatna działka nr 134/3)
 
U_XXVI_223_17 
w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (droga gminna stanowiąca działki nr 59/7, 61/1, 335/24, 335/36, 28/3 i 29/14)
 
U_XXVI_222_17 
w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (prywatne działki nr 335/25, 335/26 i 335/38)
 
U_XXVI_216_17
w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Gminnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pszczółki
 
U_XXVI_215_17 
w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w gminie Pszczółki do nowego ustroju szkolnego
 
U_XXVI_213_17
w sprawie inkasentów w gminie Pszczółki
 
U_XXV_209_17
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Pszczółki
 
U_XIV_207_17
w sprawie Regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Pszczółki na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska
 
2016
 
U_XXIII_203_16
zmieniająca uchwałę nr XXII/172/16 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych oraz informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
 
U_XXIII_202_16
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Gminnego „Pszczółka Maja”
 
U_XXIII_201_16
w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (prywatna działka nr 113/1)
 
U_XXIII_200_16
w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (prywatna działka nr 116/6)
 
U_XXIII_199_16
w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (prywatne działki nr 113/3 i 116/10)
 
U_XXIII_197_16
w sprawie Regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Pszczółki na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska
 
U_XXII_190_16
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Kolnik, dz. nr 223/10 oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębu geodezyjnego Kolnik, uchwalonego uchwałą nr XXXI/283/09 z dnia 12 listopada 2009 r.
 
U_XXII_189_16
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczółki dla terenu górniczego „Pszczółki VA”, obejmującego działkę o numerze ewid. 364/4, obręb Skowarcz
 
U_XXII_187_16
w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Ulkowy
 
U_XXII_186_16
w sprawie nadania nazwy ulicy w Różynach (działki gminne nr 136 i 224)
 
U_XXII_185_16
w sprawie nadania nazwy ulicy w Różynach (prywatne działki nr 133/23, 133/38, 133/52, 133/12)
 
U_XXII_175_16
w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
 
U_XXII_173_16
w sprawie stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Pszczółki
 
U_XXII_172_16
w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych oraz informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
 
U_XXII_171_16
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2017 r.
 
U_XXII_170_16
w sprawie podatku od nieruchomości na 2017 r.
 
U_XX_163_16
w sprawie nadania nazw ulicom w Skowarczu
 
U_XVI_145_16
w sprawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
U_XVI_144_16
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
U_XVI_143_16
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usługi odbierania odpadów komunalnych oraz ich zagospodarowania
 
U_XVI_142_16
w sprawie zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
 
U_XVI_141_16
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kolniku (prywatne działki nr 145/36 i nr 145/9)
 
U_XVI_140_16
zmieniająca uchwałę nr XII/86/15 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Pszczółki
 
U_XVI_139_16
zmieniająca uchwałę nr XXXII/341/14 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Pszczółki
 
U_XV_130_16
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kolniku (prywatna działka nr 68/8)
 
U_XV_129_16
w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (prywatna działka nr 62/7)
 
U_XIV_118_16
w sprawie Regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Pszczółki na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska
 
U_XIII_114_16
w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (prywatne działki nr 344/1 i 345/26)
 
U_XIII_113_16
w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (prywatne działki nr 79/6,79/12 i 79/28)
 
U_XIII_112_16
w sprawie nadania nazwy ulicy w Różynach (prywatna działka nr 135/2)
 
U_XIII_111_16
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczółki dla terenu górniczego „Pszczółki VA”, obejmującego działkę o numerze ewid. 364/4, obręb Skowarcz
 
U_XIII_105_16
w sprawie Regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Pszczółki na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska
 
U_XIII_104_16
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych oraz Publicznego Gimnazjum prowadzonych przez Gminę Pszczółki
 
U_XIII_103_16
w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Gminnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pszczółki
 
U_XIII_100_16
w sprawie inkasentów w gminie Pszczółki
 
U_XIII_99_16
w sprawie stawki opłaty prolongacyjnej na terenie gminy Pszczółki
 
U_XIII_98_16
zmieniająca uchwałę nr XII/84/15 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Pszczółki
 
2015
 
U_XII_94_15
w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (prywatne działki nr 261/1, 261/7 i 261/12)
 
U_XII_90_15
w sprawie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Pszczółki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
 
U_XII_86_15
w sprawie uchwalenia Regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Pszczółki
 
U_XII_84_15
w sprawie stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Pszczółki
 
U_XII_83_15
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2016 r.
 
U_XII_82_15
w sprawie podatku od nieruchomości na 2016 r.
 
U_IX_72_15
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kolniku (działki nr 61 i 72/1)
 
U_IX_71_15
w sprawie nadania nazwy ulicy w Różynach (prywatna działka nr 201/1)
 
U_IX_63_15
w sprawie zaliczenia ulic Henryka Sienkiewicza, Adama Mickiewicza, Wincentego Witosa i Elizy Orzeszkowej w Pszczółkach oraz drogi dz. nr 39 w Żelisławkach do kategorii dróg gminnych
 
U_IX_62_15
w sprawie Statutu Gminy Pszczółki
 
U_IX_61_15
w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/319/14 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie statutu instytucji kultury działającej pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Pszczółkach
 
U_VII_54_15
zmieniająca uchwałę nr XXVIII/286/06 z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Pszczółki, zmienioną uchwałą nr IV/36/07 z dnia 27 lutego 2007 r. i uchwałą nr XXIV/270/13 z dnia 18 grudnia 2013 r. 
 
U_VII_45_15
zmieniająca uchwałę nr V/25/15 z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do Przedszkola Gminnego w Pszczółkach na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
 
U_VII_44_15
w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz granic i obwodów w gminie Pszczółki
 
U_VI_34_15
w sprawie inkasentów w gminie Pszczółki
 
U_V_31_15
w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (prywatne działki nr 233/6, 233/12, 233/14, 233/22 i 233/25)
 
U_V_30_15
w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (działki nr 161 i 156/40)
 
U_V_25_15
w sprawie określenia kryteriów naboru do Przedszkola Gminnego w Pszczółkach na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
 
U_IV_20_15
w sprawie metody ustalenia opłaty i wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
2014
 
U_III_19_14
w sprawie nadania nazwy ulicy w Różynach (prywatna działka nr 155/16)
 
U_III_18_14
w sprawie nadania nazwy ulicy w Różynach (działki nr 202, 200/10 i 201/11)
 
U_III_14_14
w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie gminy Pszczółki
 
U_XXXII_341_14
w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Pszczółki
 
U_XXXII_335_14
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2015 r.
 
U_XXXII_334_14
w sprawie podatku od nieruchomości na 2015 r.
 
U_XXXI_331_14
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kleszczewku (prywatna działka nr 98/24)
 
U_XXXI_330_14
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego wsi Pszczółki
 
U_XXXI_324_14
w sprawie przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Pszczółki, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pszczółki
 
U_XXXI_323_14
zmieniającą uchwałę nr XI/102/11 z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami
 
U_XXXI_319_14
w sprawie statutu instytucji kultury działającej pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Pszczółkach
 
U_XXXI_318_14
w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na obszarze gminy Pszczółki
 
U_XXXI_317_14
w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych na terenie gminy Pszczółki
 
U_XXIX_310_14
w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (gminna działka nr 74)
 
U_XXVIII_299_14
w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Skowarczu dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
 
U_XXVII_297_14
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kolniku (prywatne działki nr 223/5 i 223/8)
 
U_XXVII_296_14
w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (prywatna działka nr 266/1)
 
U_XXVII_294_14
w sprawie Regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium dla uczniów Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach za szczególne osiągnięcia w nauce, w dziedzinie artystycznej i w sporcie
 
U_XXVII_293_14
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Gminnego „Pszczółka Maja”
 
U_XXVII_292_14
w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej
 
U_XXVI_288_14
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kolniku (prywatne działki nr 223/5 i 223/8)
 
U_XXVI_287_14
w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (prywatna działka nr 266/1)
 
U_XXVI_281_14
zmieniającą uchwałę nr XI/102/11 z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami
 
U_XXVI_280_14
w sprawie Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt
 
2013
 
U_XXIV_270_13
zmieniająca uchwałę nr XXVIII/286/06 z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Pszczółki, zmienioną uchwałą nr IV/36/07 z dnia 27 lutego 2007 r.
 
U_XXIV_269_13
w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Pszczółki na lata 2013-2018 i zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
 
U_XXIV_268_13
zmieniająca uchwałę nr X/85/11 z dnia 26 października 2011 r. zatwierdzającą Regulamin przyznania i rozliczania dotacji z budżetu gminy na usuwanie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Pszczółki
 
U_XXIII_258_13
w sprawie nadania nazwy ulicy w Pszczółkach (prywatna działka nr 23/24)
 
U_XXIII_245_13
zmieniająca uchwałę nr XVIII/202/13 z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie metody ustalenia opłaty i wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
U_XXIII_243_13
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2014 r.
 
U_XXIII_242_13
w sprawie podatku od nieruchomości na 2014 r.
 
U_XIX_224_13
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Pszczółki dla obszaru działek nr 23/24, 23/25, 23/26 i 23/27
 
U_XIX_220_13
w sprawie górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat na rzecz gminy
 
U_XIX_219_13
w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 
U_XIX_217_13
w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
 
U_XIX_216_13
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Pszczółki oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
 
U_XIX_215_13
zmieniająca uchwałę nr XL/370/10 z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Pszczółki na 2011 rok
 
U_XVIII_206_13
w sprawie korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy
 
U_XVIII_205_13
w sprawie zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
 
U_XVIII_204_13
w sprawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
U_XVIII_203_13
zmieniająca uchwałę nr XVI/180/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
U_XVIII_202_13
w sprawie metody ustalenia opłaty i wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
U_XVIII_201_13
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usługi odbierania odpadów komunalnych oraz ich zagospodarowania
 
U_XVIII_199_13
zmieniająca uchwałę nr XV/165/12 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie inkasentów w gminie Pszczółki
 
2012
 
U_XVI_181_12
w sprawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
U_XVI_180_12
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
U_XVI_179_12
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usługi odbierania odpadów komunalnych oraz ich zagospodarowania
 
U_XVI_178_12
w sprawie metody ustalenia opłaty i wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
U_XV_168_12
zmieniająca uchwałę nr XXXI/283/09 z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Kolnik, Gmina Pszczółki
 
U_XV_165_12
w sprawie inkasentów w gminie Pszczółki
 
U_XV_163_12
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok
 
U_XV_162_12
w sprawie podatku od nieruchomości na 2013 rok
 
U_XIV_156_12
w sprawie nadania nazwy ulicy w Różynach (działka prywatna nr 215/5)
 
U_XIV_155_12
zmieniajaca uchwałę nr IX/124/03 Rady Gminy Pszczółki z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie nadania nazw ulicom w Różynach
 
U_XIV_154_12
w sprawie zaliczenia dwóch odcinków drogi powiatowej do kategorii dróg gminnych
 
U_XIV_148_12
zmieniająca uchwałę nr II/25/02 Rady Gminy Pszczółki z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczółki dla działki o numerze ew. 98 w miejscowości Kleszczewko
 
U_XIV_145_12
w sprawie ustalenia "Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za pracę w trudnych warunkach oraz niektórych innych składników, a także szczegółowe zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego"
 
U_XIV_144_12
w sprawie tygodniowego obowiązkowego czasu pracy dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących obowiązki psychologa, pedagoga, logopedy, doradcy zawodowego prowadzącego zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze
 
U_XIV_143_12
zmieniająca uchwałę nr XIII/118/12 Rady Gminy Pszczudzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Pszczóoraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
 
U_XIV_142_12
zmieniająca uchwałę nr XIII/121/12 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze
 
U_XIV_141_12
w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania
 
U_XIV_136_12
w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych oraz informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
 
U_XIV_135_12
w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Pszczółki
 
U_XIII_129_12
w sprawie nadania nazwy ulicy w Różynach (działka prywatna nr 158/22)
 
U_XIII_121_12
w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze
 
U_XIII_120_12
w sprawie inkasentów w gminie Pszczółki
 
U_XIII_118_12
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Pszczółki oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
 
2011
 
U_XI_104_11
w sprawie nadania nazwy ulicy w Różynach (działka prywatna nr 220/73)
 
U_XI_103_11
w sprawie nadania nazwy ulicom w Pszczółkach (działki gminne nr 718 i nr 729)
 
U_XI_102_11
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami
 
U_XI_100_11
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego wsi Pszczółki
 
U_XI_99_11
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Kleszczewko, Gmina Pszczółki
 
U_XI_98_11
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego wsi Kolnik, Gmina Pszczółki
 
U_X_85_11
zatwierdzająca Regulaminprzyznania i rozliczania dotacji z budżetu gminy na usuwanie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Pszczółki
 
U_X_83_11
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Pszczółki na 2012 rok
 
U_X_82_11
w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pszczółki na 2012 rok
 
U_IX_77_11
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Skowarcz - działki nr 160, 154/34, i cz.449/27
 
U_IX_73_11
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Gminnego „Pszczółka Maja” w Pszczółkach
 
U_IV_31_11
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru fragmentów wsi Kolnik, Rębielcz, Pszczółki, Skowarcz, Różyny, Ulkowy i Kleszczewko w Gminie Pszczółki dla przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 Prob 8,4 Mpa Włocławek-Gdynia wraz ze strefą ochronną i urządzeniami towarzyszącymi - fragmentu przebiegającego przez teren Gminy Pszczółki w województwie pomorskim.
 
2010
 
U_III_18_10
w sprawie zmiany uchwały nr XL/373/10 Rady Gminy Pszczółki z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pszczółki".
 
U_III_15_10
w sprawie szczególnych zasad, sposobów i trybu umarzania , odraczania terminów spłat oraz rozkładania na raty należnośći pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym gminnych jednostek organizacyjnych oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
 
U_XL_373_10
w sprawie ustalenia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pszczółki".
 
U_XL_372_10
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Pszczółki w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 
U_XXXIII_308_10
w sprawie wysokości opłaty adiacenckiej, zmienionej uchwałą Nr XXXI/285/09 Rady Gminy Pszczólki z dnia 12 listopada 2009 r.
 
U_XXXIII_306_10
w sprawie nadania statutu instytucji kultury działającej pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Pszczółkach.
 
2009
 
U_XXXI_285_09
w sprawie zmiany uchwały Nr XI/122/2001 Rady Gminy Pszczółki z dnia 6 czerwca 2001 roku w sprawie wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
 
U_XXXI_284_09
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrebu geodezyjnego Różyny, gmina Pszczółki.
 
U_XXXI_283_09
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrebu geodezyjnego Kolnik, Gmina Pszczółki.
 
U_XXVIII_263_09
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego wsi Skowarcz.
 
2008
 
U_XXI_199_08
w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Pszczółki do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
 
U_XX_186_08
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Skowarcz
 
U_XX_185_08
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ostrowite
 
U_XX_184_08
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kleszczewko
 
U_XX_183_08
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kolnik
 
U_XX_182_08
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Różyny
 
U_XX_181_08
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rębielcz
 
U_XX_180_08
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ulkowy
 
U_XX_179_08
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żelisławki
 
U_XX_178_08
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pszczółki
 
U_XVIII_160_08
w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/78/03 Rady Gminy Pszczółki z dnia 12 czerwca 2003 roku ustalenia zasad udziału mieszkańców w realizacji zadania inwestycyjnego p.n. budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Pszczółki, zmienionej Uchwałą Nr IX/126/2003 z dnia 10 grudnia 2003 r. Nr XIII/176/04 z 26 sierpnia 2004r., Nr VIII/71/07 z dnia 28 czerwca 2007 roku
 
U_XVI_143_08
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/270/05 Rady Gminy Pszczółki z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie ulg stosowanych przy sprzedaży mieszkań komunalnych na rzecz najemcy oraz ustalenia wysokości oprocentowania zapłaty ceny sprzedaży nieruchomości, rozłożonej na raty
 
2007
 
U_XII_108_07
w sprawie ustalenia liczby licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Gminy Pszczółki
 
U_XII_103_07
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Pszczółki do lokalnej Grupy Działania "Trzy Krajobrazy" w charakterze członka zwyczajnego
 
U_XII_102_07
w sprawie ustanowienia stypendium Wójta Gminy Pszczółki
 
U_VIII_71_07
w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/78/03 Rady Gminy Pszczółki z dnia 12 czerwca 2003 roku w sprawie ustalenia zasad udziału mieszkańców w realizacji zadania inwestycyjnego p.n.budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Pszczółki
 
U_VIII_69_07
sprawie wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości
 
U_IV_36_07
w sprawie zmiany w załączniku do uchwały nr XXVIII/286/06 Rady Gminy Pszczółki z dnia 17 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Pszczółki.
 
2006
 
U_II_25_06
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Skowarcz, gmina Pszczółki.
 
U_XXX_312_06
w sprawie obwodów głosowania
 
U_XXVIII_286_06
w sprawie uchwalenia Regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Pszczółki
 
2005
 
U_XIX_229_05
w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za sporządzenie i wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczółki.
 
U_XIX_226_05
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, sposobu jej rozliczania i kontroli wykonania zleconego zadania oraz postępowania z wnioskami o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach
 
U_XIX_224_05
w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Gminy Pszczółki uchwalonego Uchwałą Nr V/56/03 Rady Gminy Pszczółki z dnia 23 kwietnia 2003 roku
 
U_XIX_217_05
w sprawie: wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
 
2004
 
U_XVI_192_04
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr: 318, 315/2, cz. dz. nr 263, 264/1, na terenie wsi Pszczółki gmina Pszczółki.
 
U_XI_146_04
w sprawie opłaty prolongacyjnej
 
2003
 
U_IX_125_03
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczółki dla dz. nr ew. 224/1 we wsi Kolnik.
 
U_V_69_03
w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej
 
U_V_67_03
w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Pszczółki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
 
U_IV_44_03
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczółki dla terenu górniczego „Pszczółki VA” obejmującego: działkę o numerze ewidencyjnym 364/4 obręb Skowarcz.
 
U_IV_43_03
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczółki dla działek o nr ew. 267 i 268 we wsi Skowarcz.
 
U_IV_42_03
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Pszczółki dla działki nr 20/9 w obrębie wsi Żelisławki.
 
2002
 
U_II_26_02
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczółki dla działki o numerze ew.145/7 w miejscowości Różyny.
 
U_II_25_02
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczółki dla działki o numerze ew.98 w miejscowości Kleszczewko.
 
U_II_24_02
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczółki dla działki nr ew. 326/5 we wsi Skowarcz.
 
U_II_23_02
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru fragmentów wsi Kolnik, Rębielcz, Pszczółki, Skowarcz, Różyny, Ulkowy, Kleszczewko w gminie Pszczółki dla przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 Prob 8,4 Mpa Włocławek-Gdynia wraz ze strefą ochronną i urządzeniami towarzyszącymi – fragmentu przebiegającego przez teren gminy Pszczółki w województwie pomorskim.
 
U_II_22_02
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczółki dla działki nr ew. 29/2 we wsi Kleszczewko.