Urząd Gminy w Pszczółkach

 


DYŻUR RADCY PRAWNEGO w dniach:

- 25 września 2019 r. (środa)

- 16 października 2019 r. (środa)

wyjątkowo będzie odbywał się w godz. 9:00 - 13:00 w Kamienicy Kultury w Pszczółkach przy ul. Pomorskiej 20 - sala na parterze.

 


Informujemy, że od początku stycznia 2016 r. w Urzędzie Gminy w Pszczółkach działa

 

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Punkt jest czynny

środy ( z wyjątkiem dni świątecznych)

w godzinach od 16.00 do 20.00

w pokoju nr 6 na parterze budynku Urzędu.

 

       Zgodnie z ustawą nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obwiązującym stanie prawnym,
  o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa
  w pkt. 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w  toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnieniu od kosztów sądowych lub ustanowienia pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienia adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
 3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, która:

 1. w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia – prawo do nieodpłatnej pomocy osoba ta wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust.2 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 2. posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863) -  prawo do nieodpłatnej pomocy osoba ta wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r,. o Karcie Dużej Rodziny),
 3. uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r.
  o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych
  i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. ze zm.) – prawo do nieodpłatnej pomocy osoba ta wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie
  z dnia 24
  stycznia 1991 r. o kombatantach  oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 4. posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego,
  o którym mowa w ustawie z 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205 poz. 1203) -  prawo do nieodpłatnej pomocy osoba ta wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana poszkodowanego, o którym mowa w ustawie z 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa,
 5. nie ukończyła 26 lat -  prawo do nieodpłatnej pomocy osoba ta wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość,
 6. ukończyła 65 lata -  prawo do nieodpłatnej pomocy osoba ta wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość,
 7. w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty - prawo do nieodpłatnej pomocy osoba ta wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna
  z okoliczności wymienionych w tym przepisie.

Ponadto osoba uprawniona, o której mowa w pkt. 1, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.

 

Podmioty uprawnione do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

 

            Zgodnie z art. 5 ust.1  ustawy nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat i radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski.

            W przypadku, gdy rozwiązanie problemu prawnego osoby uprawnionej będzie możliwe jedynie w drodze rozstrzygnięcia sądowego lub sądowoadministracyjnego, adwokat lub  radca prawny będzie mógł pomóc w sporządzeniu projektu pisma wszczynającego tego rodzaju postępowanie. W takiej sytuacji, w zależności od oceny okoliczności konkretnego przypadku, adwokat lub radca prawny mógłby również sporządzić uprawnionemu projekt pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika.

            Ponadto adwokat lub radca prawny może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, informując osobę uprawnioną o innych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu. Będzie się tak działo zwłaszcza wtedy, gdy adwokat lub radca prawny mający udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej pozostaje w konflikcie interesów z uwagi  np. na reprezentowanie drugiej strony postępowania, w związku z którym ma być udzielona pomoc prawna. Jednocześnie wskazanie innego punktu świadczącego nieodpłatną pomoc prawną ma zapewnić, że żadna osoba uprawniona do otrzymania tej pomocy nie będzie jej pozbawiona.

Więcej informacji na temat punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gdańskiego https://biuletyn.net/powiat-gdanski/?bip=1&cid=170&bsc=N

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gdańskiego