Urząd Gminy w Pszczółkach

Wydruk z serwisu BIP, dn.

 

Nabór wniosków o przyznanie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest

Regulamin udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Pszczółki na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska

Wniosek o dofinansowanie odbioru odpadów zawierających azbest

 

 

 

 


WFOSiGW

www.wfos.gdansk.pl

 

Nazwa zadania: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pszczółki – edycja 2017

Płyty cementowo-włóknowe zawierające azbest, były kiedyś bardzo cenione. Są bowiem materiałem niepalnym, elastycznym, dobrze izolującym. Niestety, dziś wiadomo już, że azbest jest rakotwórczy. Trwa zatem usuwanie azbestu.

W Gminie Pszczółki od 2009 r. mieszkańcy mają możliwość uzyskania dofinansowywania usuwania wyrobów zawierających azbest.

W 2017 r. dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z terenu Gminy Pszczółki usunięto 12,74 ton wyrobów zawierających azbest. Koszt kwalifikowalny zadania wyniósł 7.992,00 zł, a wysokość dofinansowania (dotacji) wyniosła 5.994,00 zł. Zadanie zostało dofinansowane ze środków WFOŚIGW w Gdańsku oraz NFOŚiGW, na warunkach uzyskania dofinansowania wynikających z Programu Priorytetowego „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”

Szkodliwy wpływ pyłów zawierających azbest na zdrowie człowieka

Chorobotwórcze działanie azbestu występuje w wyniku wdychania włókien zawieszonych w powietrzu Azbest może być także obecny w wodzie, napojach i pokarmach, skąd przenika do organizmu człowieka. Wdychający włókna narażeni są na azbestozę, raka płuc raka oskrzeli oraz raka opłucnej zwanego międzybłoniakiem.

Usuwanie azbestu

Jeżeli eternit zawierający azbest jest nieuszkodzony, a konstrukcja na której został zamocowany, sztywna, większego zagrożenia nie ma. By je zminimalizować, płyty można pokryć farbą. Tyle że większość tych dachów i elewacji wykonano kilkadziesiąt lat temu, a rozpad eternitu następuje po 20-50 latach od jego wyprodukowania.

Niepokoić mogą wszelkie spękania, wyszczerbienia, złuszczenia. To źródło odrywających się mikroskopijnych włókien, które nieświadomie wdychamy. Na szczęście ich stężenie w powietrzu nie jest duże. Naprawdę niebezpieczne jest beztroskie zdejmowanie płyt - łamanie, rozbijanie, cięcie. Dlatego też należy pamiętać, że wyroby zawierające azbest może usuwać tylko osoba posiadająca stosowne uprawnienia.