Urząd Gminy w Pszczółkach

Wydruk z serwisu BIP, dn.

W Urzędzie Gminy w Pszczółkach prowadzone są rejestry, ewidencje i archiwa wg przedstawionego poniżej wykazu.

W przypadku braku wskazania w przepisach szczegółowych sposobu udostępniania danych zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27.09.2006 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz.U. z 2005 r. Nr 305, poz. 1692). Dane udostępniane są podmiotowi publicznemu lub podmiotowi niebędącemu podmiotem publicznym, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecania przez podmiot publiczny ich realizacji. Prawo to podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów ustawowych, w tym m. in. dotyczących ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych, tajemnicy skarbowej, tajemnicy handlowej, ochrony dóbr osobistych oraz innych danych prawnie chronionych.

Dane zawarte w rejestrach, ewidencjach i archiwum mogą być również udostępniane na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2015 poz. 2058 z poźn.zm.) z ograniczeniami ze względu na ochronę prywatności osoby fizycznej, ochronę informacji niejawnych, tajemnicę skarbową i inne wyłączenia ustawowe.

Informacje zawarte w prowadzonych w Urzędzie rejestrach , ewidencjach i archiwach udostępniane są na pisemny lub ustny wniosek.

 

Lp. Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w Urzędzie Gminy w Pszczółkach Szczegóły
1 Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku, podlegających udostępnieniu PDF
2 Ewidencja działalności gospodarczej PDF
3 Ewidencja przekazanych lub otrzymanych informacji w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe PDF
4 Ewidencja niepublicznych przedszkoli PDF
5 Ewidencja wydanych i unieważnionych dowodów osobistych PDF
6 Gminny zbiór meldunkowy jako: a. zbiór danych stałych mieszkańców, b. zbiór danych byłych mieszkańców, c. zbiór danych obywateli polskich i cudzoziemców zameldowanych na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące, d. zbiór danych cudzoziemców zameldowanych na pobyt czasowy do 3 miesięcy PDF
7 Nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, które nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego Skarbu Państwa PDF
8 Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF
9 Rejestr decyzji o warunkach zabudowy PDF
10 Rejestr decyzji ustalających jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości PDF
11 Rejestr instytucji kultury PDF
12 Rejestr oświadczeń majątkowych PDF
13 Rejestr petycji PDF
14 Rejestr planów miejscowych PDF
15 Rejestr przedsiębiorców prowadzących działalność regulowaną w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości PDF
16 Rejestr skarg i wniosków PDF
17 Rejestr uchwał Rady Gminy Pszczółki PDF
18 Rejestr wniosków i interpelacji radnych PDF
19 Rejestr wniosków o sporządzenie miejscowych planów lub ich zmianę PDF
20 Rejestr zaświadczeń wydanych przez organy podatkowe PDF
21 Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Pszczółki PDF
22 Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych PDF
23 Rejestr żłobków i klubów dziecięcych PDF
24 Rejestry wymiarowe, rejestry przypisów i odpisów PDF
25 Stały rejestr wyborców PDF
26 Wykaz nieruchomości, które na mocy odrębnych przepisów przeszły na własność Skarbu Państwa i stanowią jego własność albo własność jednostek samorządu terytorialnego, a także niestanowiących własności Skarbu Państwa albo własności jednostek samorządu terytorialnego i niepozostających w posiadaniu ich właścicieli, nieruchomości zabudowanych, w których lokale zajmowane są przez osoby objęte przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Wykaz nieruchomości, które na mocy odrębnych przepisów przeszły na własność Skarbu Państwa i stanowią jego własność albo własność jednostek samorządu terytorialnego, a także niestanowiących własności Skarbu Państwa albo własności jednostek samorządu terytorialnego i niepozostających w posiadaniu ich właścicieli, nieruchomości zabudowanych, w których lokale zajmowane są przez osoby objęte przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego PDF
27 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty
w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł
PDF
28 Wykaz osób prawnych i fizycznych, oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń  lub rozłożono spłatę należności na raty w kwocie przewyższającej 500 zł PDF
29 Wykaz pomników przyrody na terenie gminy Pszczółki PDF
30 Wykaz udzielonej pomocy publicznej PDF
31 Wykaz udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych PDF
32 Wykaz umorzeń należności niepodatkowych PDF
33 Zbiór aktów prawa miejscowego PDF
34 Ewidencja dróg gminnych PDF
35 Archiwum zakładowe PDF
36 Rejestr numerów nadawanych drogom gminnym (publicznym) PDF