Urząd Gminy w Pszczółkach

Obowiązek składania oświadczeń majątkowych wynika z ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 214 poz. 1806). Do corocznego składania oświadczeń zobowiązani są:
WÓJT GMINY PSZCZÓŁKI
ZASTĘPCA WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI
SEKRETARZ GMINY PSZCZÓŁKI
SKARBNIK GMINY PSZCZÓŁKI
ZASTĘPCA SKARBNIKA GMINY PSZCZÓŁKI
RADNI GMINY PSZCZÓŁKI
KIEROWNICY GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
OSOBY WYDAJĄCE DECYZJE ADMINISTRACYJNE Z UPOWAŻNIENIA WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI
Prezes spółki Eco Probe
Zgodnie z w/w ustawą, dane dotyczące adresów zamieszkania osób składających oświadczenia oraz adresy posiadanych przez nich nieruchomości nie podlegają ujawnieniu.