Urząd Gminy w Pszczółkach

Obowiązek składania oświadczeń majątkowych wynika z ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 214 poz. 1806). Do corocznego składania oświadczeń zobowiązani są:
Wójt Gminy Pszczółki
Zastępca Wójta Gminy Pszczółki
Sekretarz Gminy Pszczółki
Skarbnik Gminy Pszczółki
Zastępca Skarbnika Gminy Pszczółki
Radni Gminy Pszczółki
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
Osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia Wójta Gminy Pszczółki
Prezes spółki Eco Probe
Zgodnie z w/w ustawą, dane dotyczące adresów zamieszkania osób składających oświadczenia oraz adresy posiadanych przez nich nieruchomości nie podlegają ujawnieniu.