Urząd Gminy w Pszczółkach

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Gminy w Pszczółkach

Strona główna >> UCHWAŁY RADY GMINY / PROTOKOŁY

 
<2018> <2017> <2016> <2015> <2014> <2013> <2012> <2011> <2010> <2009> <2008> <2007> <2006>
 
 
SESJA nr XXXIX z 19.06.2018
 
 
U_XXXIX_359_18
w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (działka nr 150/17)
 
U_XXXIX_358_18
w sprawie ograniczenia funkcjonowania instalacji, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko
 
U_XXXIX_357_18
w sprawie cen i opłat za usługi komunalne dotyczące zrzutu nieczystości ciekłych przez pojazdy asenizacyjne do urządzeń oczyszczalni ścieków w Pszczółkach
 
U_XXXIX_356_18
w sprawie upoważnienia Wójta do zawarcia porozumienia dotyczącego przekazania środków na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Gdańsku
 
U_XXXIX_355_18
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2018-2023
 
U_XXXIX_354_18
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2018 rok
 
U_XXXIX_353_18
w sprawie absolutorium dla Wójta z tytułu wykonania budżetu za 2017 r.
 
U_XXXIX_352_18
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pszczółki za 2017 r.
 
LISTA OBECNOŚCI
 

 
SESJA nr XXXVIII z 23.05.2018
 
 
U_XXXVIII_351_18
zmienająca uchwałę nr XXXV/330/18 Rady Gminy Pszczółki w sprawie podziału Gminy Pszczółki na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Pszczółki
 
U_XXXVIII_350_18
w sprawie dopłaty do taryfy za wprowadzanie ścieków do gminnych urządzeń kanalizacyjnych
 
U_XXXVIII_349_18
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2018 rok
 
PROTOKÓŁ SESJI
LISTA OBECNOŚCI
 

 
SESJA nr XXXVII z 15.05.2018
 
 
U_XXXVII_348_18
w sprawie zgody na sprzedaż lokalu komunalnego w Pszczółkach
 
U_XXXVII_347_18
zmieniająca uchwałę nr XXXV/331/18 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
 
U_XXXVII_346_18
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2018-2022
 
U_XXXVII_345_18
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2018 rok
 
PROTOKÓŁ SESJI
LISTA OBECNOŚCI
 

 
 
SESJA nr XXXVI z 24.04.2018
 
 
U_XXXVI_338_18
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2018 rok
 
U_XXXVI_339_18
w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wawrzyńca w Różynach dotacji celowej na prace remontowe i konserwatorskie
 
U_XXXVI_340_18
w sprawie podziału Gminy Pszczółki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 
U_XXXVI_341_18
w sprawie zgody na sprzedaż lokalu komunalnego w Pszczółkach
 
U_XXXVI_342_18
w sprawie przekazania na rzecz Skarbu Państwa działki nr 64/14 w Pszczółkach
 
U_XXXVI_343_18
w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zaopiniowanie projektów uchwał dotyczących sprzedaży alkoholu na terenie gminy Pszczółki
 
U_XXXVI_344_18
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Pszczółki
 
PROTOKÓŁ SESJI
LISTA OBECNOŚCI
 

 
 
SESJA nr XXXV z 27.03.2018
 
 
U_XXXV_337_18
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Różyny
 
U_XXXV_336_18
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kolniku (prywatna działka nr 178/6)
 
U_XXXV_335_18
w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (działka nr 171 należąca do Skarbu Państwa)
 
U_XXXV_334_18
w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (prywatne działki nr 78/9 i 78/21)
 
U_XXXV_333_18
w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (prywatna działka nr 328/19)
 
U_XXXV_332_18
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kleszczewku (działka prywatna nr 95/11)
 
U_XXXV_331_18
w sprawie Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
 
U_XXXV_330_18
w sprawie podziału Gminy Pszczółki na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Pszczółki
 
U_XXXV_329_18
w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy
 
U_XXXV_328_18
w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczółkach
 
U_XXXV_327_18
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Pszczółki dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gminy Pszczółki oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
 
U_XXXV_326_18
w sprawie porozumienia z Powiatem Gdańskim na realizację zadania pn. "Święto Miodu Pszczółkowskiego"
 
U_XXXV_325_18
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2018-2022
 
U_XXXV_324_18
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2018 rok
 
PROTOKÓŁ SESJI
LISTA OBECNOŚCI
 

 
SESJA nr XXXIV z 31.01.2018
 
 
U_XXXIV_323_18 Plik PDF (455 KB)
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 r.
 
U_XXXIV_322_18 Plik PDF (170 KB)
zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/344/10 Rady Gminy Pszczółki z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Tczew w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Tczew wykonania zadania własnego Gminy Pszczółki w zakresie utrzymania składowisk i unieszkodliwiania odpadów
 
U_XXXIV_321_18 Plik PDF (170 KB)
zmieniająca uchwałę nr XIV/138/12 Rady Gminy Pszczółki z dnia 12 września 2012 r. w sprawie porozumienia z Gminą Miejską Tczew
 
U_XXXIV_320_18 Plik PDF (165 KB)
w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym, dla kandydatów spoza obwodu, do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pszczółki
 
U_XXXIV_319_18 Plik PDF (170 KB)
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Gminnym „Pszczółka Maja” w Pszczółkach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pszczółki
 
PROTOKÓŁ SESJI
LISTA OBECNOŚCI
 

 
SESJA nr XXXIII z 16.01.2018
 
 
U_XXXIII_318_18 Plik PDF (170 KB)
w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Gminy w Pszczółkach
 
U_XXXIII_317_18 Plik PDF (390 KB)
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2018-2022
 
U_XXXIII_316_18 Plik PDF (360 KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2018 rok
 
PROTOKÓŁ SESJI
LISTA OBECNOŚCI

 

 

 

 

Liczba odsłon:11
Treść wprowadził(a): Laskowski Rafał, 2018-06-25 12:18:56
Treść wytworzył(a): [brak danych], [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-06-25 12:18:13