Urząd Gminy w Pszczółkach
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
SESJA nr XLI z 15.09.2021
 
U_XLI_267_21
U_XLI_266_21
Protokół sesji
Imienny wykaz głosowań
Lista obecności
Film z sesji
 
SESJA nr XL z 19.08.2021
 
U_XL_265_21
w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej
 
U_XL_264_21
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN – Pomorze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 
U_XL_263_21
w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Pszczółki za szczególne osiągnięcia w sporcie i/lub dziedzinie artystycznej dla studentów
 
U_XL_262_21
w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Pszczółki za szczególne osiągnięcia w sporcie dzieci i młodzieży
 
U_XL_261_21
w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Pszczółki za szczególne osiągnięcia w dziedzinie artystycznej dla dzieci i młodzieży
 
U_XL_260_21
w sprawie porozumienia z Powiatem Gdańskim na realizację zadania pn. "Święto Miodu Pszczółkowskiego"
 
U_XL_259_21
w sprawie nabycia działki 319/8 w Skowarczu
 
U_XL_258_21
w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (działki nr: 104/1, 100/4, 101/4, 102/6, 103/6, 100/1, 100/2,101/1, 101/2, 102/3, 102/4, 103/2, 103/1 i 169)
 
U_XL_257_21
w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (działki nr 441/8, 441/5, 441/12, 441/17 i 441/22)
 
U_XL_256_21
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2021 rok
 
U_XL_255_21
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2021-2028.
 
Protokół sesji
Imienny wykaz głosowań
Lista obecności
Film z sesji
 
SESJA nr XXXIX z 19.07.2021
 
U_XXXIX_254_21
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2021-2028.
 
U_XXXIX_253_21
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Pszczółki w roku szkolnym 2021/2022
 
U_XXXIX_252_21
w sprawie zaliczenia dróg - ul. Bartnickiej wraz z ul. Miodowej, ul. Jana Matejki wraz z ul. Juliusza Słowackiego w Pszczółkach do kategorii dróg gminnych
 
U_XXXIX_251_21
w sprawie zaliczenia drogi - ul.Kamiennej w Rębielczu do kategorii dróg gminnych
 
Protokół sesji
Imienny wykaz głosowań
Lista obecności
Film z sesji
 
SESJA nr XXXVIII z 18.06.2021
 
U_XXXVIII_250_21
w sprawie skargi na działalność Wójta
 
U_XXXVIII_249_21
w sprawie wyboru Przewodniczącego oraz stwierdzenia wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 
Protokół sesji
Imienny wykaz głosowań
Lista obecności
Film z sesji
 
SESJA nr XXXVII z 17.06.2021
 
U_XXXVII_248_21
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2021 rok
 
U_XXXVII_247_21
w sprawie pozytywnego zaopiniowania zamiaru wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki Eco Probe Sp. z o.o.
 
U_XXXVII_246_21
w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 
U_XXXVII_245_21
w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Pszczółki na rok 2022
 
U_XXXVII_244_21
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
 
U_XXXVII_243_21
w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
 
U_XXXVII_242_21
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały nr XIII/150/2001 Rady Gminy Pszczółki z dnia 15 października 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr: 222, część działki 223/4, działek: 140, 141, 111/2, 237/5, 220/5, 220/31, 200, 220/19, część działek: 43/1, 43/2 i 158/8, działek: 203, 95/27, 220/33, 220/32 na terenie wsi Różyny, gmina Pszczółki (zmiana do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczółki)
 
U_XXXVII_241_21
w sprawie komunalizacji działek nr 37/3, 162/2 i 162/3 położonych w Rębielczu
 
U_XXXVII_240_21
w sprawie nadania nazwy ulicy w Różynach (działka nr 218/1)
 
U_XXXVII_239_21
w sprawie udzielenia Powiatowi Gdańskiemu dotacji
 
U_XXXVII_238_21
w sprawie absolutorium dla Wójta z tytułu wykonania budżetu za 2020 r.
 
U_XXXVII_237_21
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Gminy Pszczółki za 2020 r.
 
U_XXXVII_236_21
w sprawie udzielenia Wójtowi wotum zaufania
 
Protokół sesji
Imienny wykaz głosowań
Lista obecności
Film z sesji
 
SESJA nr XXXVI z 17.05.2021
 
U_XXXVI_235_21
w sprawie współdziałania Gminy Pszczółki z Gminą Miasta Gdańska oraz Gminą Suchy Dąb w celu realizacji Projektu pn "Cała Naprzód III" Działanie 5.2 Poddziałanie 5.2.1 - Aktywizacja Zawodowamechanizm ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
 
U_XXXVI_234_21
w sprawie określenia trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Pszczółki do roku 2030
 
U_XXXVI_233_21
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2021-2028.
 
U_XXXVI_232_21
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2021 rok
 
Protokół sesji
Imienny wykaz głosowań
Lista obecności
Film z sesji
 
SESJA nr XXXV z 29.04.2021
 
U_XXXV_231_21
w sprawie nadania nazwy skwerowi w Pszczółkach
 
U_XXXV_230_21
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2021 rok
 
U_XXXV_229_21
w sprawie pozytywnego zaopiniowania zamiaru wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki Eco Probe Sp.z o.o.
 
Protokół sesji
Imienny wykaz głosowań
Lista obecności
Film z sesji
 
SESJA nr XXXIV z 23.03.2021
 
U_XXXIV_228_21
w sprawie skargi na działalność Wójta
 
U_XXXIV_227_21
w sprawie Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2021
 
U_XXXIV_226_21
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 r.
 
U_XXXIV_225_21
w sprawie udzielenia Powiatowi Gdańskiemu dotacji
 
U_XXXIV_224_21
w sprawie sprzedaży działki nr 86/5 w Pszczółkach
 
U_XXXIV_223_21
w sprawie nabycia części działki 315/25 w Pszczółkach
 
U_XXXIV_222_21
w sprawie nadania nazwy ulicy w Różynach (działki: 133/6, 136, 223/23, 224, 221/3, 220/57 i 222/1)
 
U_XXXIV_221_21
w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (działki nr: 327/18 i 327/19)
 
U_XXXIV_220_21
w sprawie zasad nabywania nieruchomości gruntowych przeznaczonych na komunikację, a niestanowiących publicznych dróg gminnych
 
U_XXXIV_219_21
w sprawie zaliczenia dróg - ul. Kościelnej wraz z ul. Dworcową, ul. Ogrodowej, ul. Jana Pawła II i ul. Nowej w Pszczółkach do kategorii dróg gminnych
 
U_XXXIV_218_21
w sprawie zaliczenia drogi - ul. Władysława Reymonta w Pszczółkach, do kategorii dróg gminnych
 
U_XXXIV_217_21
w sprawie zaliczenia drogi - ul. Marii Konopnickiej w Pszczółkach, do kategorii dróg gminnych
 
U_XXXIV_216_21
zmieniająca uchwałę nr XXXII/206/20 Rady Gminy Pszczółki z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie powierzenia spółce komunalnej Eco Probe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wykonywania niektórych zadań Gminy
 
U_XXXIV_215_21
w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji
 
U_XXXIV_214_21
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2021-2028.
 
U_XXXIV_213_21
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2021 rok
 
Protokół sesji
Imienny wykaz głosowań
Lista obecności
Film z sesji
 
SESJA nr XXXIII z 27.01.2021
 
U_XXXIII_212_21
w sprawie przejęcia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa działki nr 437 w miejscowości Ostrowite
 
U_XXXIII_211_21
w sprawie udzielenia Powiatowi Gdańskiemu dotacji na realizację zadania dotyczącego budowy chodnika w miejscowości Żelisławki
 
U_XXXIII_210_21
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2021 rok
 
U_XXXIII_209_21
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2021-2028
 
Protokół sesji
Imienny wykaz głosowań
Lista obecności
Film z sesji