Urząd Gminy w Pszczółkach
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
 
Sesja nr LXXXIV z 21.12.2023
 
U_LXXXIV_502_23
w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (działki nr 243/2, 243/8, 277, 431, 399, 291/13, 290/3, 290/8, 291/1, 276/1 oraz część działki nr 276/2)
 
U_LXXXIV_501_23
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kolniku (działka nr 69/5)
 
U_LXXXIV_500_23
w sprawie warunków udzielania bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych
 
U_LXXXIV_499_23
w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych
 
U_LXXXIV_498_23
zmieniająca uchwałę nr XXX/193/20 z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Pszczółki
 
U_LXXXIV_497_23
w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium i nagrody Wójta Gminy Pszczółki za wysokie wyniki w nauce
 
U_LXXXIV_496_23
w sprawie Lokalnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2024
 
U_LXXXIV_495_23
w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2024
 
U_LXXXIV_494_23
w sprawie udzielenia dotacji celowej na renowację i konserwację zabytkowych organów
 
U_LXXXIV_493_23
w sprawie budżetu Gminy Pszczółki na 2024 r.
 
U_LXXXIV_492_23
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2024-2033
 
U_LXXXIV_491_23
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2023-2033
 
U_LXXXIV_490_23
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2023 rok
 
Protokół sesji
Imienny wykaz głosowań
Lista obecności
Film z sesji
 
Sesja nr LXXXIII z 11.12.2023
 
U_LXXXIII_489_23
uchylająca uchwałę nr LXXIII/435/23 z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, zmienioną uchwałą nr LXXX/474/23 z dnia 9 października 2023 r.
 
U_LXXXIII_488_23
zmieniająca uchwałę nr LXXXII/485/23 z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
 
Protokół sesji
Imienny wykaz głosowań
Lista obecności
Film z sesji
 
Sesja nr LXXXII z 24.11.2023
 
U_LXXXII_487_23
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnych na terenie gminy Pszczółki
 
U_LXXXII_486_23
w sprawie dopłaty do taryfy za wprowadzanie ścieków do gminnych urządzeń kanalizacyjnych
 
U_LXXXII_485_23
w sprawie stawek podatku od środków transportowych
 
U_LXXXII_484_23
w sprawie stawek podatku od nieruchomości
 
Protokół sesji
Imienny wykaz głosowań
Lista obecności
Film z sesji
 
Sesja nr LXXXI z 14.11.2023
 
U_LXXXI_483_23
w sprawie zaliczenia drogi - ul. Mikołaja Kopernika w Pszczółkach do kategorii dróg gminnych
 
U_LXXXI_482_23
w sprawie Wieloletniego Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pszczółki na lata 2024-2028
 
U_LXXXI_481_23
w sprawie Programu współpracy Gminy Pszczółki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024
 
U_LXXXI_480_23
w sprawie wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
 
U_LXXXI_479_23
w sprawie opłat za zrzut nieczystości ciekłych przez pojazdy asenizacyjne do oczyszczalni ścieków w Pszczółkach
 
U_LXXXI_478_23
w sprawie górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych, osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych oraz za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat na rzecz Gminy
 
U_LXXXI_477_23
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2023-2033
 
U_LXXXI_476_23
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2023 rok
 
U_LXXXI_475_23
w sprawie udzielenia Powiatowi Gdańskiemu dotacji
 
Protokół sesji
Imienny wykaz głosowań
Lista obecności
Film z sesji
 
Sesja nr LXXX z 09.10.2023
 
U_LXXX_474_23
zmieniający uchwałę nr LXXIII/435/23 z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 
U_LXXX_473_23
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2023 rok
 
Protokół sesji
Imienny wykaz głosowań
Lista obecności
Film z sesji
 
Sesja nr LXXIX z 28.09.2023
 
U_LXXIX_472_23
w sprawie wyboru ławników na kadencję 2024-2027
 
U_LXXIX_471_23
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2023-2033
 
U_LXXIX_470_23
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2023 rok
 
Protokół sesji
Imienny wykaz głosowań
Lista obecności
Film z sesji
 
Sesja nr LXXVIII z 29.08.2023
 
U_LXXVIII_469_23
w sprawie Regulaminu określającego zasady ustalenia niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których Gmina Pszczółki jest organem prowadzącym
 
U_LXXVIII_468_23
w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diet radnych i sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych
 
U_LXXVIII_467_23
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2023-2033
 
U_LXXVIII_466_23
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2023 rok
 
U_LXXVIII_465_23
w sprawie udzielenia dotacji celowej na renowację i konserwację zabytkowych organów
 
U_LXXVIII_464_23
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
 
Protokół sesji
Imienny wykaz głosowań
Lista obecności
Film z sesji
 
Sesja nr LXXVII z 10.07.2023
 
U_LXXVII_463_23
w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników
 
U_LXXVII_462_23
w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników
 
U_LXXVII_461_23
w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej
 
U_LXXVII_460_23
zmieniająca uchwałę nr XXXII/205/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie jego kosztów
 
U_LXXVII_459_23
zmieniająca uchwałę nr LXV/398/22 z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
 
U_LXXVII_458_23
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2023-2033
 
U_LXXVII_457_23
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2023 rok
 
Protokół sesji
Imienny wykaz głosowań
Lista obecności
Film z sesji
 
Sesja nr LXXVI z 19.06.2023
 
U_LXXVI_456_23
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Różyny, gmina Pszczółki
 
U_LXXVI_455_23
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Skowarcz, gmina Pszczółki
 
U_LXXVI_454_23
w sprawie skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczółkach
 
U_LXXVI_453_23
w sprawie odpowiedzi na informację o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
 
U_LXXVI_452_23
zmieniająca uchwałę nr XXX/193/20 z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Pszczółki
 
U_LXXVI_451_23
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2023-2033
 
U_LXXVI_450_23
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2023 rok
 
Protokół sesji
Imienny wykaz głosowań
Lista obecności
Film z sesji
 
Sesja nr LXXV z 31.05.2023
 
U_LXXV_449_23
w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (działki nr 321/6 i 321/18)
 
U_LXXV_448_23
w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (działka nr 79/41)
 
U_LXXV_447_23
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2023-2033
 
U_LXXV_446_23
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2023 rok
 
U_LXXV_445_23
w sprawie absolutorium dla Wójta z tytułu wykonania budżetu za 2022 r.
 
U_LXXV_444_23
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Gminy Pszczółki za 2022 r.
 
U_LXXV_443_23
w sprawie udzielenia Wójtowi wotum zaufania
 
Protokół sesji
Imienny wykaz głosowań
Lista obecności
Film z sesji
 
Sesja nr LXXIV z 25.05.2023
 
U_LXXIV_442_23
w sprawie skargi na działalność Wójta
 
U_LXXIV_441_23
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli
 
U_LXXIV_440_23
w sprawie rozpatrzenia petycji
 
Protokół sesji
Imienny wykaz głosowań
Lista obecności
Film z sesji
 
Sesja nr LXXIII z 24.04.2023
 
U_LXXIII_439_23
w sprawie współtworzenia przez Gminę Pszczółki obszaru Lokalnej Grupy Działania "Trzy Krajobrazy"
 
U_LXXIII_438_23
w sprawie sprzedaży działek w Skowarczu
 
U_LXXIII_437_23
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2023 rok
 
U_LXXIII_436_23
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2023-2033
 
U_LXXIII_435_23
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 
U_LXXIII_434_23
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
 
Protokół sesji
Imienny wykaz głosowań
Lista obecności
Film z sesji
 
Sesja nr LXXII z 13.04.2023
 
U_LXXII_433_23
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2023-2030
 
U_LXXII_432_23
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2023 rok
 
Protokół sesji
Imienny wykaz głosowań
Lista obecności
Film z sesji
 
Sesja nr LXXI z 09.03.2023
 
U_LXXI_431_23
w sprawie nadania nazwy ulicy w Pszczółkach (działki nr 23/20, 23/28 i 23/35)
 
U_LXXI_430_23
w sprawie sprzedaży działek nr 787/7 i 788/2 w Pszczółkach
 
U_LXXI_429_23
w sprawie nabycia działki nr 409/6 w Pszczółkach
 
U_LXXI_428_23
w sprawie Lokalnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023
 
U_LXXI_427_23
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2023-2030
 
U_LXXI_426_23
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2023 rok
 
Protokół sesji
Imienny wykaz głosowań
Lista obecności
Film z sesji
 
Sesja nr LXX z 06.02.2023 
 
U_LXX_425_23
w sprawie skargi na działalność Wójta
 
U_LXX_424_23
uchylająca uchwałę nr LXIX/421/23 z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji Powiatowi Gdańskiemu
 
Protokół sesji
Imienny wykaz głosowań
Lista obecności
Film z sesji
 
Sesja nr LXIX z 23.01.2023
 
U_LXIX_423_23
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2023-2030
 
U_LXIX_422_23
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2023 rok
 
U_LXIX_421_23
w sprawie udzielenia dotacji Powiatowi Gdańskiemu
 
U_LXIX_420_23
w sprawie rozpatrzenia wniosku
 
U_LXIX_419_23
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 r.
 
U_LXIX_418_23
w sprawie stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu dla zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci do placówek oświatowych
 
U_LXIX_417_23
zmieniająca uchwałę nr III/28/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, warunków przyznania i zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia udzielone w jego ramach oraz podwyższenia kryterium dochodowego
 
U_LXIX_416_23
w sprawie zdalnego trybu obradowania Rady Gminy Pszczółki
 
Protokół sesji
Imienny wykaz głosowań
Lista obecności
Film z sesji