Urząd Gminy w Pszczółkach

Wydruk z serwisu BIP, dn.
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
 
OBWIESZCZENIE 08.09.2014, Plik PDF (180 KB)
Wójta Gminy Pszczółki o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: "Skup złomu i metali kolorowych" planowanego na terenie działki nr 209, obręb Pszczółki.
 
OBWIESZCZENIE 08.09.2014, Plik PDF (160 KB)
Wójta Gminy Pszczółki o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: "Budowa sieci wodociągowej w m. Ulkowy - Żelisławki w Gminie Pszczółki" planowanego przez inwestora - Gminę Pszczółki.
 
OBWIESZCZENIE 19.08.2014, Plik PDF (180 KB)
Wójta Gminy Pszczółki o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci wodociągowej w m. Ulkowy - Żelisławki w gminie Pszczółki" na wniosek Gminy Pszczółki.
 
OBWIESZCZENIE 30.07.2014, Plik PDF (220 KB)
Wójta Gminy Pszczółki o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa mobilnej wytwórni mas asfaltowych z zapleczem, w którego skład wchodzą budynki kontenerowe: biurowo socjalnym wraz z laboratorium, stróżówką, wagą samochodową, parkingiem, zasiekami na składowanie kruszywa i terenem składowania kruszywa”, wszczętego na wniosek CBŻ Pszczółki Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Fabrycznej 2 w Pszczółkach, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 
OBWIESZCZENIE 22.07.2014, Plik PDF (70 KB)
Wójta Gminy Pszczółki o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachdla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków, kontenerową oczyszczalnią ścieków, drogą dojazdową oraz zasilaniem w energię elektryczną w miejscowości Żelisławki gmina Pszczółki”.
 
OBWIESZCZENIE 15.07.2014, Plik PDF (70 KB)
Wójta Gminy Pszczółki o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej - kruszywa naturalnego ze złoża „Pszczółki VII” na terenie działek nr 240/2, 240/5, 240/6, 242/7, 789, 240/12, 790, 791 i części działki nr 792 w miejscowości Pszczółki oraz na działkach nr 158/10, 158/12 i 158/13 w miejscowości Skowarcz, gmina Pszczółki.
 
OBWIESZCZENIE 27.06.2014, Plik PDF (220 KB)
Wójta Gminy Pszczółki o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci wodociągowej w Różynach na ul. Młyńskiej" projektowanego na terenie dz. nr 163/6, 159, 196, 158/23, obręb Różyny, gm. Pszczółki, dla inwestora - Gminy Pszczółki z siedzibą w Pszczółkach przy ul. Pomorskiej 18.
 
OBWIESZCZENIE 06.06.2014, Plik PDF (210 KB)
Wójta Gminy Pszczółki o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o umorzenie postepowania w sprawie wydania opinii w zakresie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci wodociągowej w Różynach na ul. Młyńskiej".
 
OBWIESZCZENIE 30.05.2014, Plik PDF (190 KB)
Wójta Gminy Pszczółki o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa dwóch elektrowni wiatrowych o wysokosci łącznej do 93 m i mocy 1,5 MW realizowanego na działkach nr ewid. 258 i 265 w obrębie Kolnik, gm. Pszczółki. Pozostała infrastruktura - podziemna linia łącząca elektrownie wiatrowe z istniejącym GPZ, będzie przebiegać przez działki nr: 279 na terenie gm. Pszczółki oraz 13, 46/4 i 15/2 obręb Miłobądz, gm. Tczew" wszczętego na wniosek firmy Hanse Energia Hudemann.
 
OBWIESZCZENIE 30.04.2014, Plik PDF (210 KB)
Wójta Gminy Pszczółki o wezwaniu inwestora - Gminy Pszczółki do uzupełnienia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. : "Budowa sieci wodociągowej w Różynach na ul. Młyńskiej"
 
OBWIESZCZENIE 23.04.2014, Plik PDF (225 KB)
Wójta Gminy Pszczółki o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p. n.: "Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Ulkowy w Gminie Pszczółki" planowanego na terenie działki oznaczonej geodezyjnie nr 27, obręb Ulkowy, gmina Pszczółki, wszczętego na wniosek inwestora - Gminy Pszczółki.
 
OBWIESZCZENIE 01.04.2014, Plik PDF (214 KB)
Wójta Gminy Pszczółki o zwróceniu się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim z prośbą o wydanie opinii w zakresie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej w Różynach na ul. Młyńskiej."
 
OBWIESZCZENIE 23.03.2014, Plik PDF (185 KB)
Wójta Gminy Pszczółki o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie sieci wodociągowej w Różynach na ul. Młyńskiej", realizowanego na wniosek inwestora: Gminy Pszczółki.
 
OBWIESZCZENIE 21.03.2014, Plik PDF (185 KB)
Wójta Gminy w Pszczółkach o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej 0,84 MWp - Pszczółki I, złożonej z około 3500 paneli fotowoltaicznych o mocy 240/250 Wp każda wraz z konieczną onfrastrukturą towarzyszącą, budową dróg dojazdowych i wewnętrznych oraz sieci i urządzeń elektroenergetycznych" wszczętego na wniosek inwestroa - firmy Green Power Resources S. A. z siedzibą przy ul. Trzy Lipy 3 w Gdańsku.
 
OBWIESZCZENIE 21.03.2014, Plik PDF (185 KB)
Wójta Gminy w Pszczółkach o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej 2,5 MWp - Pszczółki II, złożonej z około 10400 paneli fotowoltaicznych o mocy 240/250 Wp każda wraz z konieczną onfrastrukturą towarzyszącą, budową dróg dojazdowych i wewnętrznych oraz sieci i urządzeń elektroenergetycznych" wszczętego na wniosek inwestroa - firmy Green Power Resources S. A. z siedzibą przy ul. Trzy Lipy 3 w Gdańsku.
 
OBWIESZCZENIE 23.01.2014, Plik PDF (185 KB)
Wójta Gminy Pszczółki o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa instalacji fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej o mocy do 7 MW w miejscowości Różyny, dz. nr ewid. 279/3", na wniosek inwestora - Pana Tomasza Fularczyk w imieniu F-Energy Sp. z o. o., Kczewo 80, 83-304 Przodkowo.
 
OBWIESZCZENIE 23.01.2014, Plik PDF (185 KB)
Wójta Gminy Pszczółki o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Wzrost konkurencyjności firmy ACTIV Sp. z o. o. dzięki wprowadzeniu nowego produktu pozwalającego na zmniejszenie emisji spalin" realizowanego na działkach nr 262/6 i 260/14, obręb Pszczółki, na wniosek inwestora - firmy ACTIV Sp. z o. o. z siedzibą w Pszczołkach przy ul. Bałtyckiej 4;
 
OBWIESZCZENIE 17.01.2014, Plik PDF (215 KB)
Wójta Gminy Pszczółki o uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w zakresie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu oddziaływania na środowisko w związku z rozpatrywaną sprawą w przedmiocie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.:"Budowa dwóch elektrowni wiatrowych o wysokości łącznej do 93 metrów i mocy do 1,5 MW realizowanego na działkach nr ew. 258 i 265 w obrębie Kolnik w gminie Pszczółki. Pozostała infrastruktura - podziemna linia łącząca elektrownie z istniejącym GPZ będzie przebiegać przez działki 279 na terenie Gminy Pszczółki oraz 13 i 46/4 na terenie Gminy Tczew. Przyłączenie elektrowni do sieci elektroenergetycznej nastąpi na działce 15/2 również na terenie Gminy Tczew" dla inwestora - firmy Hanse Energia Hudemann Sylwia Hudemann z siedzibą pod adresem Niedźwiedzica 1C, 82-103 Stegna.
 
OBWIESZCZENIE 16.01.2014, Plik PDF (230 KB)
Wojta Gminy Pszczółki o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa dwóch elektrowni wiatrowych o wysokości łącznej do 93 metrów i mocy do 1,5 MW realizowanego na działkach nr ew. 258 i 265 w obrębie Kolnik w gminie Pszczółki. Pozostała infrastruktura - podziemna linia łącząca elektrownie z istniejącym GPZ będzie przebiegać przez działki 279 na terenie Gminy Pszczółki oraz 13 i 46/4 na terenie Gminy Tczew. Przyłączenie elektrowni do sieci elektroenergetycznej nastąpi na działce 15/2 również na terenie Gminy Tczew" dla inwestora - firmy Hanse Energia Hudemann Sylwia Hudemann z siedzibą pod adresem Niedźwiedzica 1C, 82-103 Stegna.