Urząd Gminy w Pszczółkach
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
 
Postanowienie
Marszałka Województwa Pomorskiego o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności dla Decyzji Marszałka Województwa Pomorskiego nr DROŚ-G.7430.2.1.2024 z dnia 24 maja 2024 r. zatwierdzającej „Projekt robot geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięcia mogącego negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie dla zadania pn. „Budowa linii kolejowej na odc. Grudziądz – Gdańsk”
 
Decyzja
Marszałka Województwa Pomorskiego nr DROŚ-G.7430.2.1.2024 z dnia 24 maja 2024 r. zatwierdzającą „Projekt robot geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięcia mogącego negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie dla zadania pn. „Budowa linii kolejowej na odc. Grudziądz – Gdańsk”
 
Obwieszczenie
Wójta Gminy Pszczółki o wydaniu w dniu 28.05.2024 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa ul. Kwiatowej, ul. Storczykowej i ul. Bławatkowej w Skowarczu”
 
Obwieszczenie
Wójta Gminy Pszczółki o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa ul. Kwiatowej, ul. Storczykowej i ul. Bławatkowej w Skowarczu”
 
Obwieszczenie
Wójta Gminy Pszczółki dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Montaż kabiny lakierniczej planowanej na działce ew. nr 123/5, obręb Różyny, gmina Pszczółki, pow. gdański, woj. pomorskie.
 
Obwieszczenie
Wójta Gminy Pszczółki o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW (megawat) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 162/2, 163/1, 163/2, obręb Skowarcz, gmina Pszczółki, powiat gdański prowadzonego na wniosek firmy WP Energy Sp. z o. o. z siedzibą w msc. Stanisławie
 
Obwieszczenie
Wójta Gminy Pszczółki dotyczące prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 279/2, 279/4 w obrębie Różyny, gmina Pszczółki
 
Obwieszczenie
Wójta Gminy Pszczółki dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 284 w obrębie Różyny, gmina Pszczółki”
 
Obwieszczenie
Wójta Gminy Pszczółki dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 55/16 w obrębie Skowarcz, gmina Pszczółki”
 
Obwieszczenie
Wójta Gminy Pszczółki o zwróceniu się do organów opiniujących o wydanie opinii w zakresie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Montaż kabiny lakierniczej” planowanej do realizacji na terenie działki 123/5, obręb Różyny, gm. Pszczółki, powiat gdański, woj. pomorskie.
 
Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Montaż kabiny lakierniczej planowanej na działce ew. nr 123/5, obręb Różyny, gmina Pszczółki (pow. gdański, woj. pomorskie).”
 
Obwieszczenie
dot. prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 284 w obrębie Różyny, gmina Pszczółki na wniosek firmy PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o. o. siedzibą w Warszawie.
 
Obwieszczenie
dot. prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 55/16 w obrębie Skowarcz, gmina Pszczółki na wniosek firmy PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o. o. siedzibą w Warszawie.
 
Obwieszczenie
o wezwaniu firmy PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o. o. siedzibą w Warszawie do uzupełnienia złożonej dokumentacji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 279/2, 279/4 w obrębie Różyny, gmina Pszczółki”.
 
Obwieszczenie
o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla określenia warunków hydrologicznych dla zadania pn. "Budowa linii kolejowej na odc. Grudziądz - Gdańsk"
Projekt decyzji
 
Obwieszczenie
o wystąpieniu do organów opiniujących w zakresie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 279/2, 279/4 w obrębie Różyny, gmina Pszczółki na wniosek z dnia 10.01.2024 r. (wpł. 16.01.2024 r.) firmy PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o. o. siedzibą w Warszawie
 
Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 279/2, 279/4 w obrębie Różyny, gmina Pszczółki na wniosek z dnia 10.01.2024 r. (wpł. 16.01.2024 r.) firmy PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o. o. siedzibą w Warszawie
 
Obwieszczenie
o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ul. Kwiatowej, ul. Storczykowej i ul. Bławatkowej w Skowarczu”
 
Obwieszczenie
o uzyskaniu opinii w PGW Wody Polskie w przedmiocie konieczności sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ul. Kwiatowej, ul. Storczykowej i ul. Bławatkowej w Skowarczu”
 
Obwieszczenie
Wójta Gminy Pszczółki o wezwaniu Inwestora – PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o. o. w Warszawie do uzupełnienia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 284 w obrębie Różyny, gmina Pszczółki”
 
Obwieszczenie
Wójta Gminy Pszczółki o wezwaniu Inwestora – PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o. o. w Warszawie do uzupełnienia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 55/16 w obrębie Skowarcz, gmina Pszczółki”
 
Obwieszczenie
o wystąpieniu do organów opiniujących co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 284 w obrębie Różyny, gmina Pszczółki
 
Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 284 w obrębie Różyny, gmina Pszczółki
 
Obwieszczenie
o wystąpieniu do organów opiniujących co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 55/16 w obrębie Skowarcz, gmina Pszczółki
 
Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 55/16 w obrębie Skowarcz, gmina Pszczółki
 
Obwieszczenie
o zakończeniu postępowania dla przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW (megawat) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 162/2, 163/1, 163/2, obręb Skowarcz, gmina Pszczółki, powiat gdański”.
 
Obwieszczenie
o uzyskaniu opinii Dyrektora PGW Wody Polskie w Gdańsku w zakresie obowiązku przeprowadzenia ooś dla przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW (megawat) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 162/2, 163/1, 163/2, obręb Skowarcz, gmina Pszczółki, powiat gdański”.