Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Pszczółkach

Strona główna >> STATUS I FORMA PRAWNA


 • Do przedmiotu działania i kompetencji gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:
  • ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
  • gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
  • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
  • lokalnego transportu zbiorowego, 
  • ochrony zdrowia,
  • pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
  • gminnego budownictwa mieszkaniowego,
  • edukacji publicznej,
  • kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
  • kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
  • targowisk i hal targowych,
  • zieleni gminnej i zadrzewień,
  • cmentarzy gminnych,
  • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,
  • utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
  • polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
  • wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
  • promocji gminy,
  • współpracy z organizacjami pozarządowymi,
  • współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
 • Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON
 • Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP
 • Statut Urzędu Gminy w Pszczółkach
 • Statut Gminy Pszczółki

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:4407
Treść wprowadził(a): Laskowski Rafał, 2020-01-24 13:18:29
Treść wytworzył(a): Rafał Laskowski, 2010-02-24 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2016-05-27 12:18:10