Urząd Gminy w Pszczółkach

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy w Pszczółkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 2019-04-04 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip.pszczolki.pl

Data publikacji strony internetowej: 2015-06-24. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-21.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie nieprawidłowo przygotowanych dokumentów w edytorze tekstów (brak dobrze zaznaczonej, logicznej struktury) lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będzie to poprawione. Ponadto dołożymy starań, by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Serwis posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • możliwość podwyższenia kontrastu,
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
  • użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab,
  • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Wyłączenia:

  • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • dokumenty przekazane przez inne podmioty.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Rafał Laskowski, urzad@pszczolki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 586 839 128. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

budynek główny Urzędu Gminy

Urząd Gminy w Pszczółkach, ul. Pomorska 18, 83-032 Pszczółki, budynek główny

 

Do budynku prowadzą 2 wejścia: wejście główne od ul. Pomorskiej oraz wejście od strony parkingu, poprzez łącznik. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego od ul. Pomorskiej znajduje się podjazd dla wózków. Biuro podawcze znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, po prawej stronie od wejścia głównego.

Na parkingu przy budynku wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Osoba na wózku, powinna przejechać przez bramę wjazdową do ul. Pomorskiej, aby skorzystać z podjazdu dla wózków przy wejściu głównym.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W biurze podawczym wyznaczone zostało miejsce do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnością ruchową.

W biurze podawczym dostępna jest pętla indukcyjna dla osób niedosłyszących.

W biurze podawczym można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego online. Usługa ta jest bezpłatna dla osób głuchych.

W budynku są oznaczenia w alfabecie brajla, oznaczenia kontrastowe oraz w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Urząd Gminy w Pszczółkach, ul. Pomorska 18, 83-032 Pszczółki, budynek w podwórzu (siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczółkach)

 

Do budynku prowadzą 2 wejścia: wejście bezpośrednio od strony parkingu, lub wejście poprzez łącznik. Przed wejściem poprzez łącznik prowadzi jeden schodek. Do wejścia bezpośrednio od strony parkingu prowadzi niewielki podjazd.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.

W budynku nie jest dostępna toaleta dla osób niepełnosprawnych. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku głównego, po prawej stronie od wejścia głównego (od ul. Pomorskiej).

Na parkingu przy budynku wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, bezpośrednio przy wejściu do budynku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych – pęta indukcyjna dla osób niedosłyszących jest dostępna w biurze podawczym budynku głównego

W budynku są oznaczenia w alfabecie brajla, oznaczenia kontrastowe oraz w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego na miejscu ani online. Usługa online jest dostępna w biurze podawczym budynku głównego. Usługa ta jest bezpłatna dla osób głuchych.

 

kamienica kultury w pszczółkach

Urząd Gminy w Pszczółkach, ul. Pomorska 20, 83-032 Pszczółki, Kamienica Kultury w Pszczółkach

 

Do budynku prowadzą 2 wejścia: wejście główne od strony parkingu oraz wejście od ul. Pomorskiej.  Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia od ul. Pomorskiej znajduje się podjazd dla wózków.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, po lewej stronie od wejścia głównego.

Na parkingu przy budynku wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Osoba na wózku, powinna przejechać przez bramę wjazdową do ul. Pomorskiej, aby skorzystać z podjazdu dla wózków przy wejściu od ul. Pomorskiej.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych – pęta indukcyjna dla osób niedosłyszących jest dostępna w biurze podawczym budynku głównego

W budynku są oznaczenia w alfabecie brajla, oznaczenia kontrastowe oraz w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego na miejscu ani online. Usługa online jest dostępna w biurze podawczym budynku głównego. Usługa ta jest bezpłatna dla osób głuchych.