Urząd Gminy w Pszczółkach

Udostępnianie informacji publicznej

 

Podstawa prawna:

· Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

· Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej

· Zarządzenie Nr 33/15 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 21 lipca 2015 r.

 

Formy udostępniania informacji

Udostępnianie informacji publicznych, znajdujących się w posiadaniu Urzędu Gminy w Pszczółkach, następuje poprzez:

1. ogłaszanie informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej,

2. wyłożenie lub wywieszenie w miejscach ogólnie dostępnych,

3. udostępnianie na wniosek zainteresowanego. 

 

Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej:

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych (np. tajemnica skarbowa), a także ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. 

 

Terminy i opłaty

Udostępnianie informacji na wniosek następuje nie później, niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli jest to niemożliwe, powiadamia się wnioskodawcę w tym terminie o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące. Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie w formie ustnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek podmiot obowiązany do jej udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia (wydruk, kserokopia, skopiowanie na CD itp.), podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.