Urząd Gminy w Pszczółkach

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - budynki mieszkalne PDF
Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - budynki i lokale niemieszkalne PDF
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa (dla osób fizycznych) PDF
Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów (dla firm) PDF
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych PDF