Urząd Gminy w Pszczółkach
Wniosek o przyznanie stypendium / zasiłku szkolnego PDF
Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników PDF
   
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika PDF
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis XLS
Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis PDF
Oświadczenie o nieotrzymani pomocy de minimis PDF
Oświadczenie o wysokości refundacji z ohp i poniesionych kosztach PDF