Urząd Gminy w Pszczółkach

Obwieszczenie
o przystąpieniu do sporządzania: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Skowarcz, gmina Pszczółki
 
Obwieszczenie
o przystąpieniu do sporządzania: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Różyny, gmina Pszczółki
 
Obwieszczenie
z dnia 15 kwietnia 2022 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 
Obwieszczenie
w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany uchwały nr XIII/150/2001 Rady Gminy Pszczółki w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr: 222, część działki 223/4, działek:140, 141, 111/2, 237/5, 220/5, 220/31, 200, 220/19, część działek:43/1, 43/2 i 158/8, działek: 203, 95/27, 220/33, 220/32 na terenie wsi Różyny, gmina Pszczółki (zmiana do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczółki) - w zakresie działki oznaczonej geodezyjnie nr 95/27
 
Obwieszczenie
o przystąpieniu do sporządzania: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Skowarcz, gmina Pszczółki
 
OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu  do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Rębielcz, Gmina Pszczółki
 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie oświetlenia drogowego na działce nr 459/1 obr. Pszczółki ( ul. Sportowa)  i działce nr 104 obr. Ulkowy ( ul. Bukowa), gmina Pszczółki 
 
OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie oświetlenia drogowego na działce nr 478 obr. Pszczółki,  części działki 364/2 i części działki 364/8 obr. Skowarcz  oraz działkach nr 366/1, 38, 159 obr. Skowarcz, gmina Pszczółki 

 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie oświetlenia drogowego nadziałce nr 169 (ul. Kasztanowej)  w miejscowości Ulkowy, gmina Pszczółki 
 
OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu:
- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Skowarcz oraz Pszczółki, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczółki, obszaru obejmującego działki nr 30, 31, 32, 33, 358/3 oraz część działki nr 359 w miejscowości Skowarcz, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 
OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Ulkowy, gmina Pszczółki.
 
OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Ulkowy, gmina Pszczółki.
 
OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczółki, obszaru obejmującego działki nr 30, 31, 32, 33, 358/3 oraz część działki nr 359 w miejscowości Skowarcz
 
OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Ulkowy, gmina Pszczółki.
 
OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Pszczółki
 
OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczółki dla terenu górniczego „Pszczółki VA” obejmującego działkę o numerze ewid. 364/4, obręb Skowarcz.
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Pszczółko wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Kolnik, dz. ew. nr 223/10 oraz Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębu geodezyjnego Kolnik uchwalonego Uchwałą nr XXXI/283/09 z dnia 12.11.2009 r., gmina Pszczółki.
 
OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Kolnik, gmina Pszczółki
 
PROTOKÓŁ
z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjetymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Pszczółki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczółki dla terenu górniczego „Pszczółki VA”, obejmującego działkę o numerze ewid. 364/4, obręb Skowarcz
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Pszczółki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębugeodezyjnego wsi Pszczółki dla działek oznaczonych geodezyjnienr 11/20, 11/21, 11/22, 11/23, 11/24.
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Pszczółki o o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegofragmentu obrębu geodezyjnego Ulkowy
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Pszczółki o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Kleszczewko-działka nr 58, oraz prognozy oddziaływania na środowisko
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Pszczółki o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Kleszczewko, Gmina Pszczółki oraz prognozy oddziaływania na środowisko
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Pszczółki o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Skowarcz oraz Pszczółki, Gmina Pszczółki oraz prognozy oddziaływania na środowisko
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Pszczółki o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Skowarcz, Gmina Pszczółki oraz prognozy oddziaływania na środowisko
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Pszczółki o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Skowarcz, Gmina Pszczółki oraz prognozy oddziaływania na środowisko
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Pszczółki o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczółki oraz prognozy oddziaływania na środowisko
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Pszczółki o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Rębielcz, Gmina Pszczółki oraz prognozy oddziaływania na środowisko
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Pszczółki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczółki dla działki o numerze ew. 98 w miejscowości Kleszczewko przyjętego uchwałą nr II/25/02 Rady Gminy Pszczółki z dnia 11 grudnia 2002r.
 
OBWIESZCZENIE
O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLADU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO fragmentu obrebu geodezyjnego wsi Kolnik obejmujacego działke nr 72, gmina Pszczołki.
 
OBWIESZCZENIE
O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLADU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO fragmentu obrebu geodezyjnego wsi Kleszczewko obejmujacego działke nr 96, gmina Pszczółki.
 
OBWIESZCZENIE
o przystapieniu do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Pszczółki obejmujacych obszar: Pszczółki – działki numer 23/24, 23/25, 23/26, 23/27.
 
OBWIESZCZENIE
o przystapieniu do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczółki, obszaru obejmujacego działki nr 30, 31, 32, 33, 358/3 oraz czesc działki nr 359 w miejscowosci Skowarcz.
 
OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego wsi Kolnik