Urząd Gminy w Pszczółkach

Obwieszczenie
o przystąpieniu do sporządzania: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Skowarcz, gmina Pszczółki
 
OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu  do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Rębielcz, Gmina Pszczółki
 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie oświetlenia drogowego na działce nr 459/1 obr. Pszczółki ( ul. Sportowa)  i działce nr 104 obr. Ulkowy ( ul. Bukowa), gmina Pszczółki 
 
OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie oświetlenia drogowego na działce nr 478 obr. Pszczółki,  części działki 364/2 i części działki 364/8 obr. Skowarcz  oraz działkach nr 366/1, 38, 159 obr. Skowarcz, gmina Pszczółki 

 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie oświetlenia drogowego nadziałce nr 169 (ul. Kasztanowej)  w miejscowości Ulkowy, gmina Pszczółki 
 
OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu:
- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Skowarcz oraz Pszczółki, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczółki, obszaru obejmującego działki nr 30, 31, 32, 33, 358/3 oraz część działki nr 359 w miejscowości Skowarcz, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 
OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Ulkowy, gmina Pszczółki.
 
OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Ulkowy, gmina Pszczółki.
 
OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczółki, obszaru obejmującego działki nr 30, 31, 32, 33, 358/3 oraz część działki nr 359 w miejscowości Skowarcz
 
OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Ulkowy, gmina Pszczółki.
 
OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Pszczółki
 
OBWIESZCZENIE 29.07.2016, Plik PDF (65 KB)
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczółki dla terenu górniczego „Pszczółki VA” obejmującego działkę o numerze ewid. 364/4, obręb Skowarcz.
 
OBWIESZCZENIE 20.05.2016, Plik PDF (40 KB)
Wójta Gminy Pszczółko wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Kolnik, dz. ew. nr 223/10 oraz Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębu geodezyjnego Kolnik uchwalonego Uchwałą nr XXXI/283/09 z dnia 12.11.2009 r., gmina Pszczółki.
 
OBWIESZCZENIE 24.04.2015, Plik PDF (335 KB)
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Kolnik, gmina Pszczółki
 
PROTOKÓŁ 22.06.2014, Plik PDF (470 KB)
z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjetymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 
OBWIESZCZENIE 13.10.2014, Plik PDF (40 KB)
Wójta Gminy Pszczółki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczółki dla terenu górniczego „Pszczółki VA”, obejmującego działkę o numerze ewid. 364/4, obręb Skowarcz
 
OBWIESZCZENIE 16.05.2014, Plik PDF (100 KB)
Wójta Gminy Pszczółki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębugeodezyjnego wsi Pszczółki dla działek oznaczonych geodezyjnienr 11/20, 11/21, 11/22, 11/23, 11/24.
 
OBWIESZCZENIE 16.05.2014, Plik PDF (80 KB)
Wójta Gminy Pszczółki o o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegofragmentu obrębu geodezyjnego Ulkowy
 
OBWIESZCZENIE 27.11.2013, Plik PDF (135 KB)
Wójta Gminy Pszczółki o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Kleszczewko-działka nr 58, oraz prognozy oddziaływania na środowisko
 
OBWIESZCZENIE 11.10.2013, Plik PDF (45 KB)
Wójta Gminy Pszczółki o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Kleszczewko, Gmina Pszczółki oraz prognozy oddziaływania na środowisko
 
OBWIESZCZENIE 11.10.2013, Plik PDF (45 KB)
Wójta Gminy Pszczółki o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Skowarcz oraz Pszczółki, Gmina Pszczółki oraz prognozy oddziaływania na środowisko
 
OBWIESZCZENIE 11.10.2013, Plik PDF (45 KB)
Wójta Gminy Pszczółki o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Skowarcz, Gmina Pszczółki oraz prognozy oddziaływania na środowisko
 
OBWIESZCZENIE 11.10.2013, Plik PDF (45 KB)
Wójta Gminy Pszczółki o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Skowarcz, Gmina Pszczółki oraz prognozy oddziaływania na środowisko
 
OBWIESZCZENIE 26.06.2012, Plik PDF (45 KB)
Wójta Gminy Pszczółki o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczółki oraz prognozy oddziaływania na środowisko
 
OBWIESZCZENIE 26.06.2012, Plik PDF (45 KB)
Wójta Gminy Pszczółki o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Rębielcz, Gmina Pszczółki oraz prognozy oddziaływania na środowisko
 
OBWIESZCZENIE 26.06.2012, Plik PDF (35 KB)
Wójta Gminy Pszczółki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczółki dla działki o numerze ew. 98 w miejscowości Kleszczewko przyjętego uchwałą nr II/25/02 Rady Gminy Pszczółki z dnia 11 grudnia 2002r.
 
OBWIESZCZENIE 08.09.2011, Plik PDF (35 KB)
O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLADU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO fragmentu obrebu geodezyjnego wsi Kolnik obejmujacego działke nr 72, gmina Pszczołki.
 
OBWIESZCZENIE 08.09.2011, Plik PDF (35 KB)
O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLADU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO fragmentu obrebu geodezyjnego wsi Kleszczewko obejmujacego działke nr 96, gmina Pszczółki.
 
OBWIESZCZENIE 08.09.2011, Plik PDF (35 KB)
o przystapieniu do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Pszczółki obejmujacych obszar: Pszczółki – działki numer 23/24, 23/25, 23/26, 23/27.
 
OBWIESZCZENIE 23.03.2011, Plik PDF (35 KB)
o przystapieniu do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczółki, obszaru obejmujacego działki nr 30, 31, 32, 33, 358/3 oraz czesc działki nr 359 w miejscowosci Skowarcz.
 
OBWIESZCZENIE 18.01.2011, Plik PDF (320 KB
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego wsi Kolnik