Urząd Gminy w Pszczółkach
 • Reprezentowanie Gminy na zewnątrz,
 • organizowanie pracy Urzędu i w związku z tym:
  • wydaje zarządzenia i inne akty normatywne,
  • prowadzi nadzór nad realizacją budżetu,
  • monitoruje i koordynuje działania zapewniające prawidłową, zgodną z prawem realizację zadań Gminy,
  • wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
  • upoważnia pracowników urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
  • wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego wobec pracowników urzędu z zakresu prawa pracy,
  • udziela pełnomocnictw w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji w tym do podpisywania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
  • udziela odpowiedzi lub wyznacza pracowników urzędu do udzielenia odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
  • sprawuje ogólny nadzór nad komórkami Urzędu,
 • przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy zgodnie z przepisami prawa,
 • utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami mediów,
 • organizowanie współpracy Gminy z zagranicą i inicjowanie kontaktów,
 • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa, niniejszy regulamin lub uchwały Rady,
 • sprawowanie zwierzchniego nadzoru nad właściwym funkcjonowaniem samorządowych jednostek organizacyjnych.