Urząd Gminy w Pszczółkach

 

  •  Zapewnienie realizacji polityki finansowej gminy,
  • wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości w sposób ciągły, bieżący, rzetelny, bezbłędny i sprawdzalny,
  • nadzorowanie prac związanych z opracowaniem i realizacją budżetu, przygotowanie projektów zarządzeń i uchwał budżetowych oraz zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonywania,
  • zapewnienie sporządzania prawidłowej sprawozdawczości budżetowej,
  • kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstaniem zobowiązań finansowych gminy,
  • sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych.