Urząd Gminy w Pszczółkach

Wniosek o nadanie numeru budynku PDF DOC
Wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego przeznaczenia w miesjcowym planie zagospodarowania przestrzennego PDF DOC
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miesjcowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczółki PDF DOC
Wniosek o zapewnienie dostawy wody i odbiór ścieków oraz określenie warunków przyłączenia do sieci wod-kan PDF DOC
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy / lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF DOC