Urząd Gminy w Pszczółkach

I. DANE

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego - 01.10.2018 r., z dnia 2018-10-01
USŁUGI
Termin składania ofert: 2018-10-09
Ostatnia aktualizacja z dnia: 2018-11-22 13:55:03

II. TREŚĆ

Ogłoszenie o zamówieniu
https___bzp.uzp.gov.pl_ZP400PodgladOpublikowanego - 01.10.2018.pdf

SIWZ wraz z załącznikami od nr 2 do nr 5
SIWZ kredyt 2018 - 01.10.2018 r..doc

Załącznik nr 1.1. do SIWZ
1. Statut Gminy Pszczółki.pdf

Załącznik nr 1.2. do SIWZ
2. Zaświadczenie o powałaniu Wójta.pdf

Załącznik nr 1.3. do SIWZ
3. Uchwała powołanie Skarbnika Gminy.pdf

Załącznik nr 1.4. do SIWZ
4. Zaświadczenie o numerze REGON.pdf

Załącznik nr 1.5. do SIWZ
5. Zaświadczenie nr NIP.pdf

Załącznik nr 1.6. do SIWZ
6. WPF 2018-2022.pdf

Załącznik nr 1.7. do SIWZ
7. Uchwała XXXI_299_17 - budżet 2018 r..pdf

Załącznik nr 1.8. do SIWZ
8. Uchwała 182_g260_P_V_17 - opinia projekcie budżetu na 2018 r..pdf

Załącznik nr 1.9. do SIWZ
9. Uchwała 181_g260_F_V_17 - opinia o WPF na lata 2018-2022.pdf

Załącznik nr 1.10. do SIWZ
10. Uchwała 011_g260_D_V_18 - opinia o planowanej kwocie długu na lata 2018-2022.pdf

Załącznik nr 1.11. do SIWZ
11. Uchwała XXXVII_345_18 - zmiana budżety na 2018 r..pdf

Załącznik nr 1.12. do SIWZ
12. Uchwała XXXVII_346_18 - zmiana WPF na lata 2018-2022.pdf

Załącznik nr 1.13. do SIWZ
13. Uchwała 125_g260_K_V_18 - opinia o możliwości spłaty kredytu.pdf

Załącznik nr 1.14. do SIWZ
14. Uchwała XVI_133_16 - absolutorium 2015 r..pdf

Załącznik nr 1.15. do SIWZ
15. Uchwała XXVII_228_17 - absolutorium 2016 r..pdf

Załącznik nr 1.16. do SIWZ
16. Uchwała XXXIX_353_18 - absolutorium 2017 r..pdf

Załącznik nr 1.17. do SIWZ
17. Sprawozdanie z wykonania budżetu - 2015 r..pdf

Załącznik nr 1.18. do SIWZ
18. Uchwała 036_g260_R-II_16 - opinia o sprawozdaniu z realizacji budżetu za 2015 r..pdf

Załącznik nr 1.19. do SIWZ
19 . Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r..pdf

Załącznik nr 1.20. do SIWZ
20. Uchwała 051_g260_R_IV_17 - opinia o sprawozdaniu z wykonania budżety za 2016 r..pdf

Załącznik nr 1.21. do SIWZ
21. Zarządzenie 16_18 - Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r..pdf

Załącznik nr 1.22. do SIWZ
22. Uchwała 068_g260_R_V_18 - opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 r..pdf

Załącznik nr 1.23. do SIWZ
23. Sprawozdania Rb- NDS, RbZ, bN, Rb28S, Rb27S za pierwsze półrocze 2018 r..pdf

Załącznik nr 1.24. do SIWZ
24. Sprawozdanie RbN za 2015 r., 2016 r., 2017 r..pdf

Załącznik nr 1.25. do SIWZ
25. Sprawozdanie Rb-Z za 2015 r., 2016 r., 2017 r..pdf

Załącznik nr 1.26. do SIWZ
26. Skonsolidowany Bilans za 2016 r., 2017 r..pdf

Załącznik nr 1.27. do SIWZ
27. Racunek zysków i strat za 2016 r., 2017 r..pdf

Załącznik nr 1.28. do SIWZ
28. Zestawienie zmian w funduszu za 2016 r., 2017 r..pdf

Załącznik nr 1.29. do SIWZ
29. Bilans z wykonania budżetu za 2016 r., 2017 r..pdf

Załącznik nr 1.30. do SIWZ
30. Bilans jednostki za 2016 r., 2017 r..pdf

III. ZAPYTANIA / ODPOWIEDZI

Odpowiedzi na pytania Wykonawców
Odp. na pytania.pdf

Sprawozdanie Rb-NDS za 2017 r.
RB-NDS 2017 r..pdf

Sprawozdanie Rb-27S za 2017 r.
Rb-27S 2017 r..pdf

Sprawozdanie Rb-28S za 2017 r.
Rb-28S 2017.pdf

IV. KOMUNIKATY

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - kredyt 2018.pdf

Informacja z otwarcia ofert
SKMBT_C22018101611380.pdf

V. WYNIKI

Ogłoszenie wyniku postępowania
Ogłoszenie wyniku postępowania - kredyt.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
https___bzp.uzp.gov - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - kredyt.pdf