Urząd Gminy w Pszczółkach

Podatek leśny na 2024 rok

Podatek leśny reguluje ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2019 r, poz. 888)

Wzór informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 03 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny  (Dz. U. 2019 poz. 1126)

Wzory formularzy

Kto płaci podatek leśny? 

Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

1) właścicielami lasów,
2) posiadaczami samoistnymi lasów,
3) użytkownikami wieczystymi lasów,
4) posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Co podlega opodatkowaniu?

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.
Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.
Za działalność leśną, w rozumieniu ustawy, uważa się działalność właścicieli, posiadaczy lub zarządców lasów w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymywania i powiększania zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania – z wyjątkiem skupu – drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów w stanie nieprzerobionym.
Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.
 

Ile wynosi podatek leśny?

Stawkę podatku leśnego ustala się na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, która podawana jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Stawka podatku leśnego na 2023 rok ustalana jest w oparciu o Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna , obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały  2023 r.
Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna wyniosła 327,43 zł za 1m3.
Stawka podatku leśnego na 2024 rok wynosi 72,03 zł za 1 ha fizyczny lasu.
Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50% i wynosi 36,015 zł od 1 ha fizycznego gruntów leśnych.

Od kiedy płaci się podatek?

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
Jeżeli w trakcie roku podatkowego las został zajęty na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna lub po zaprzestaniu wykonywania tej działalności przywrócono działalność leśną, albo z innych powodów jego powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu – kwota należnego podatku leśnego ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana.

O czym należy pamiętać?

Osoby fizyczne są obowiązane złożyć organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, informację o lasach, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym, lub o zaistnieniu zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania.
Podatek leśny jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Co nie podlega opodatkowaniu?

Zwalnia się od podatku leśnego:
1) lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat,
2) lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków,
3) użytki ekologiczne,

4) uczelnie;

5) federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki;

6) publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie lasów zajętych na działalność oświatową;

7) instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk;

8) prowadzących zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r.poz. 511, 1000, 1076, 1925, 2192 i 2354), lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie lasów wymienionych w decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej lub zgłoszonych wojewodzie - zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyłączeniem lasów, które znajdują się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub zakłady aktywności zawodowej;

9) instytuty badawcze;

10) przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych.

11) Krajowy Zasób Nieruchomości, w zakresie nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Nieruchomości, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2018 r. poz. 2363)

12) Centrum Łukasiewicz i instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz.

 
Informacja dla osób prawnych

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa są obowiązane:
1) składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
2) odpowiednio skorygować deklarację w razie zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian;
3) wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek leśny na rachunek budżetu właściwej gminy, za poszczególne miesiące, do dnia 15 każdego miesiąca.