Urząd Gminy w Pszczółkach

Podatku od środków transportowych

Obowiązek w podatku od środków transportowych reguluje ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 70 z późn. zm.), Uchwała Nr U_LXXXII_485_23 Rady Gminy Pszczółki z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych oraz Uchwała Nr U_LXXXIII_488_23 Rady Gminy Pszczółki z dnia 11 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę nr LXXXII/485/23 z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

Wzór deklaracji wraz z załącznikiem określa Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2436 z dnia 13 grudnia 2018 r.).

Wzory formularzy
 

Opodatkowaniu podlegają:

1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,

2. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony,

3. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,

4. Autobusy.

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności. Obowiązek podatkowy na nowym właścicielu powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po nabyciu.

 

Posiadacze pojazdów mają obowiązek: co roku składać deklaracje na podatek od środków transportowych

1. Do 15 lutego na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,

2. Odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego,

3. Wpłacać obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych – bez wezwania – na rachunek budżetu gminy, nr rachunku 83 8337 0001 0000 0286 2000 0007

 

Podatek od środków transportowych płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:

 

I rata do dnia 15 lutego

II rata do dnia 15 września

 

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lutego, a przed 1 września danego roku, podatek płatny jest w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata, a do dnia 15 września – II rata.

1. Nie złożenia deklaracji w ustawowym terminie zastosowane zostaną przepisy Ustawy kodeks karny – skarbowy.

2. Nie wpłacenia podatku w terminie, po uprzednim wezwaniu do zapłaty zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w administracji.