Urząd Gminy w Pszczółkach

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Kontrola przeprowadzona w dniu 05.11.2009r. przez Starostwo Powiatowe. Przedmiot kontroli – obrona cywilna;
 
Kontrola przeprowadzona w okresie od 19.10.2009r. do 22.10.2009r. przez Pomorski Urząd Wojewódzki. Przedmiot kontroli – prawidłowość wydatkowania dotacji celowych przyznanych z budżetu w 2008r. na rozwój sieci ośrodków wsparcia oraz finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie;
 
Kontrola przeprowadzona w dniach 03.07.2009r. – 17.07.2009r. przez WIOŚ w Gminnej Oczyszczalni ścieków w Pszczółkach. Przedmiot kontroli – instalacja oczyszczalni ścieków; 
 
Kontrola przeprowadzona w dniach 01 i 09.07.2009r. przez Państwową Inspekcję Pracy. Przedmiot kontroli – prawo pracy, techniczne bezpieczeństwo pracy;
 
Kontrola przeprowadzona w dniu 15.05.2009r. przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku. Przedmiot kontroli – sprawowanie nadzoru nad realizacją nieodpłatnego przekazania nieruchomości przez ANR na podstawie umowy przeniesienia własności z dn. 04.03.1994r. i 21.07.1995r.;
 
Kontrola przeprowadzona w dniach 14,15 i 21.05 2009r. przez Państwową Inspekcję Pracy. Przedmiot kontroli – realizacja uprzednich decyzji i wystąpień organów PIP oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy;
 
Kontrola przeprowadzona w dniach 01.04.2009r., 03.04.2009r., 07.04.2009r. – 09.04.2009r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przedmiot kontroli – prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek;
 
Protokoły kontroli, zalecenia pokontrolne oraz odpowiedzi na zalecenia pokontrolne znajdują się do wglądu u Sekretarza Gminy (pokój 24).