Urząd Gminy w Pszczółkach
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Lp. Instytucja kontrolująca Termin kontroli Zakres kontroli
1 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Gdańsku 01.08.2018 Kontrola rejestru wyborców prowadzonego przez Urząd Gminy
2 Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku 03-21.09.2018 Kontrola problemowa w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych
3 Pomorski Urząd Wojewódzki 13-29.09.2018 Realizacja dochodów związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej w 2017 r. z tytułu opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2017 r. przeznaczonych na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach Programu „Rodzina 500 plus” z uwzględnieniem wydatków bieżących poniesionych w 2016 r. na obsługę zadania oraz związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich
4 Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim 09.10.2018 Kontrola OC i ZK
5 Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 28-29.11.2018 Kontrola projektu „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach – etap II”
6 Archiwum Państwowe w Gdańsku 29.11.2018 Kontrola postępowania z dokumentacją i archiwum zakładowe
7 Archiwum Państwowe w Gdańsku 29.11.2018 Kontrola archiwum USC