Urząd Gminy w Pszczółkach
Kontrola przeprowadzona w dniu 22 grudnia 2010r. przez Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi PUW. Przedmiot kontroli – prawidłowość wydatkowania dotacji przyznanej na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w Pszczółkach wraz z przebudową chodnika);
 
Kontrola przeprowadzona w dniach 13 -15 grudnia 2010r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Przedmiot kontroli – realizacja projektu pod nazwą „Cysterski Trakt Rowerowy. Budowa ścieżki rowerowej na trasie Pszczółki – Żelisławki”;
 
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w okresie od 17.05.2010r. do 22.10.2010r. przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Przedmiot kontroli – gospodarka finansowa i zamówienia publiczne; Protokół 1, 2, 3, 4, 5, wystąpienie pokontrolne
 
Kontrola przeprowadzona w okresie od 06.04.2010r. do 14.04.2010r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przedmiot kontroli – prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne;
 
Kontrola przeprowadzona w dniu 06.04.2010r. przez Pomorski Urząd Wojewódzki. Przedmiot kontroli – ewidencja ludności i dowody osobiste;
 
Kontrola przeprowadzona w dniu 5 lutego 2010r. przez Pomorski Urząd Wojewódzki. Przedmiot kontroli – prawidłowość przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków;
 
Protokoły kontroli, zalecenia pokontrolne oraz odpowiedzi na zalecenia pokontrolne znajdują się do wglądu u Sekretarza Gminy (pokój 24).