Urząd Gminy w Pszczółkach
Kontrola przeprowadzona w dniach 02.12.2008r. – 19.12.2008r. przez WIOŚ. Przedmiot kontroli – oczyszczalnia ścieków w Pszczółkach.
 
Kontrola przeprowadzona w dniu 20.11.2008r. przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Pomorski w Gdańsku. Przedmiot kontroli – realizacja postanowień umowy nr UWA/000051/11/D z dnia 12.12.2007r. na realizację programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”;
 
Kontrola przeprowadzona w dniu 02.09.2008r. przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pomorski Oddział Regionalny. Przedmiot kontroli – realizacja projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”;
 
Kontrola przeprowadzona w dniu 16.07.2008r. przez Państwową Inspekcję Pracy. Przedmiot kontroli – przestrzeganie przepisów prawa pracy;
 
Kontrola przeprowadzona w dniu 17.04.2008r. przez Archiwum Państwowe w Gdańsku. Przedmiot kontroli – archiwum zakładowe;
 
Kontrola przeprowadzona w dniu 15.02.2008r. przez KBW Delegatura w Gdańsku. Przedmiot kontroli – rejestr wyborców;
 
Kontrola przeprowadzona w dniach 05.02.2008r. – 06.02.2008r. przez Wojewódzki Urząd Pracy. Przedmiot kontroli – realizacja projektu Z/2.22/II/2.1/33/02/05;
 
Kontrola przeprowadzona w okresie od 24.01.2008r. do 05.02.2008r. przez Pomorski Urząd Wojewódzki. Przedmiot kontroli - prawidłowość wydatkowania dotacji udzielonej w 2007r. na zwrot podatku akcyzowego oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju i podręczników;
 
Kontrola przeprowadzona w dniach 07 -09.01 2008r. przez Wojewódzki Urząd Pracy. Przedmiot kontroli – realizacja projektu Z/2.22/II/2.3/4/01/06;
 
Protokoły kontroli, zalecenia pokontrolne oraz odpowiedzi na zalecenia pokontrolne znajdują się do wglądu u Sekretarza Gminy (pokój 24).