Urząd Gminy w Pszczółkach

Wydruk z serwisu BIP, dn.
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
 
Kontrola przeprowadzona w dniu 2.12.2015 r.  przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Przedmiot kontroli – prawidłowość wykorzystania środków EFRR w ramach projektu realizowanego na podstawie umowy WDA-RPPM.08.02.00-00-001/11-00
 
Kontrola przeprowadzona w dniu 6.10.2015 r. przez NIK Delegatura w Gdańsku. Przedmiot kontroli – działania organów gmin na rzecz na rzecz zwiększenia liczby użytkowników sieci kanalizacji sanitarnej
 
Kontrola przeprowadzona w dniu 4.09.2015 r. przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pruszczu Gdańskim.  Przedmiot kontroli - realizacja „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”
 
Kontrola przeprowadzona w dniu 4.09.2015 r. przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim. Przedmiot kontroli – hydranty zewnętrzne w Rębielczu
 
 
Protokoły kontroli, zalecenia pokontrolne oraz odpowiedzi na zalecenia pokontrolne znajdują się do wglądu u Sekretarza Gminy (pokój 24).