Urząd Gminy w Pszczółkach

Wydruk z serwisu BIP, dn.
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
 
Kontrola przeprowadzona w dniu 13 października 2016 r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Przedmiot kontroli – prawidłowość wydatkowania środków EFRR w ramach umowy UDA-RPPM.08.02.00-00-001/11-00 z późn. zm. 
 
Kontrola przeprowadzona w dniu 12 września 2016 r. przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim. Przedmiot kontroli – przestrzeganie przepisów ppoż.
 
Kontrola przeprowadzona w dniu 9 sierpnia 2016 r.  przez Pomorski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Przedmiot kontroli – kontrola oczyszczalni ścieków w Pszczółkach.
 
Kontrola przeprowadzona w dniu 1 lipca 2016 r. przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku. Przedmiot kontroli – realizacja zadań z zakresu Rejestru Stanu Cywilnego.
 
Kontrola przeprowadzona w dniu 7 czerwca 2016 r.  przez Agencję Nieruchomości Rolnych. Przedmiot kontroli – wykorzystanie działki nr 336/2 w Różynach zgodnie z przeznaczeniem.
 
Kontrola przeprowadzona w dniach 01-09 2016 przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku. Przedmiot kontroli – przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach
 
Kontrola przeprowadzona w dniach 20-29.01.2016 przez O/ZUS Gdańsk. Przedmiot kontroli - realizacja zadań w zakresie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
 
 
 
Protokoły kontroli, zalecenia pokontrolne oraz odpowiedzi na zalecenia pokontrolne znajdują się do wglądu u Sekretarza Gminy (pokój 24).