Urząd Gminy w Pszczółkach

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Strona główna >> KONTROLE
 
 <2018> <2017> <2016> <2015> <2014> <2013> <2012> <2011> <2010> <2009> <2008> <2007> <2006>
 
 
Kontrola przeprowadzona w dniach 13-26.09.2018 przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku. Przedmiot kontroli – realizacja dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej w 2017 r. z tytułu opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2017 r., przeznaczonych na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach Programu „Rodzina 500plus” z uwzględnieniem wydatków bieżących poniesionych w 2016 r. na obsługę zadania oraz związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich
 
Kontrola przeprowadzona w dniach 03-21.09.2018 przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Przedmiot kontroli – gospodarka finansowa i zamówienia publiczne
 
Kontrola przeprowadzona w dniach 01.08.2018 przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Gdańsku. Przedmiot kontroli – rejestr wyborców prowadzony przez Urząd Gminy.
 

Protokoły kontroli, zalecenia pokontrolne oraz odpowiedzi na zalecenia pokontrolne znajdują się do wglądu u Sekretarza Gminy (pokój 24).