Urząd Gminy w Pszczółkach

Wydruk z serwisu BIP, dn.

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
 
77/12 z 31.12.2012
zmieniające Zarządzenie nr 64/12 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Pszczółkach
 
76/12 z 28.12.2012
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 72/12 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Zespołów Spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji według stanu na dzień 31.12.2012 r.
 
75/12 z 27.12.2012
w sprawie: powołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla Gminy Pszczółki
 
74/12 z 24.12.2012
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2012 rok.
 
73/12 z 17.12.2012
w sprawie zasad stosowania czasu pracy w Urzędzie Gminy w Pszczółkach w 2013 r.
 
72/12 z 17.12.2012
w sprawie powołania Zespołów Spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji według stanu na dzień 31.12.2012 r.
 
71/12 z 17.12.2012
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji według stanu na dzień 31.12.2012 r.
 
70/12 z 07.12.2012
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2012 rok.
 
69/12 z 29.11.2012
w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych
 
68/12 z 28.11.2012
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej: prowadzenie w 2013 roku Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi.
 
67/12 z 22.11.2012
zmieniające zarządzenie w sprawie sporządzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych Gminy Pszczółki na rok 2012 i maksymalnej kwoty dofinansowania kształcenia
 
66/12 z 22.11.2012
w sprawie powołania Komisji do oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej
 
65/12 z 20.11.2012
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 21/12 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów w Urzędzie Gminy w Pszczółkach.
 
64/12 z 19.11.2012
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Pszczółkach
 
63/12 z 19.11.2012
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2012 rok.
 
62/12 z 09.11.2012
w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2013 rok.
 
61/12 z 09.11.2012
w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2013-2022.
 
60/12 z 09.11.2012
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2012 rok.
 
59/12 z 07.11.2012
w sprawie udziału w powiatowym treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania.
 
58/12 z 07.11.2012
w sprawie: Powołania Gminnego Zespołu Koordynującego realizację Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012 – 2015
 
57/12 z 07.11.2012
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Gminy w Pszczółkach i zasad jej działania w zakresie przeprowadzania przetargów na zbycie i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy
 
56/12 z 24.10.2012
w sprawie sporządzenia spisu z natury składników majątkowych Gminy Pszczółki w związku ze zmianą osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone mienie
 
55/12 z 15.10.2012
w sprawie konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Pszczółki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok
 
54/12 z 24.10.2012
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2012 rok.
 
53/12 z 15.10.2012
w sprawie sporządzenia spisu z natury składnika majątkowego w Urzędzie Gminy w Pszczółkach, w związku ze zmianą osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone mienie.
 
52/12 z 15.10.2012
 w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2012 rok.
 
51/12 z 09.10.2012
w sprawie powołania zespołu powypadkowego w Urzędzie Gminy w Pszczółkach
 
50/12 z 09.10.2012
w sprawie konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Pszczółki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok
 
49/12 z 08.10.2012
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Pszczółki w celu dokonania wyboru sołtysa
 
48/12 z 08.10.2012
 w sprawie wydzierżawienia działki w Pszczółkach
 
47/12 z 05.10.2012
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2012 rok. 
 
46/12 z 03.10.2012
w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Pszczółki Nr 8/12 z dnia 29 lutego 2012 r.
 
45/12 z 01.10.2012
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 21/12 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów w Urzędzie Gminy w Pszczółkach.
 
44/12 z 28.09.2012
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Pszczółkach
 
43/12 z 20.09.2012
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2012 rok.
 
42/12 z 20.09.2012
w sprawie opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi budżetu na 2013 rok.
 
41/12 z 14.09.2012
w sprawie ogłoszenia konkursu pn. "Rzeźba w pszczelim wosku". 
 
40/12 z 14.09.2012
w sprawie sporządzenia spisu z natury składników majątkowych w Urzędzie Gminy w Pszczółkach, w związku ze zmianą osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone mienie.
 
39/12 z 30.08.2012
w sprawie powołania Komisji Kasacyjnej dla zniszczenia formularzy dowodowych
 
38/12 z 30.08.2012
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2012 rok.
 
37/12 z 17.08.2012
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2012 rok.
 
36/12 z 13.08.2012
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 
35/12 z 13.08.2012
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 
34/12 z 13.08.2012
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 
33/12 z 13.08.2012
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 
32/12 z 13.08.2012
zmieniające Zarządzenie nr 69/11 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Pszczółkach
 
31/12 z 26.07.2012
w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 24/12 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 10 lipca 2012 r.
 
30/12 z 18.07.2012
w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku strażaka - Członka OSP w Pszczółkach
 
29/12 z 18.07.2012
 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Pszczółki oraz ustalenia jej wykazu
 
28/12 z 18.07.2012
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2012 rok.
 
27/12 z 11.07.2012
w sprawie wprowadzenia Regulaminu dowożenia uczniów w Gminie Pszczółki.
 
26/12 z 11.07.2012
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.
 
25/12 z 10.07.2012
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2012 rok.
 
24/12 z 10.07.2012 uchylone
w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Ulkowy oraz ustalenia jej wykazu
 
23/12 z 26.06.2012
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2012 rok.
 
22/12 z 14.06.2012
w sprawie przyjecia polityki rachunkowosci w Urzedzie Gminy w Pszczółkach. 
 
21/12 z 14.06.2012
w sprawie Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów w Urzędzie Gminy w Pszczółkach. 
 
20/12 z 11.06.2012
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego reprezentowania Gminy Pszczółki i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Pszczółki w zakresie realizacji projektu systemowego pt "Aktywni w Pszczółkach - działalność GOPS w Pszczółkach na rzecz rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji".
 
20/12 z 11.06.2012
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego reprezentowania Gminy Pszczółki
 
19/12 z 12.06.2012
w sprawie oddania w dzierżawe nieruchomości stanowiących własnosc Gminy Pszczółki,położonych w miejscowościach Pszczółki i Skowarcz oraz ustalenia ich wykazu.
 
18/12 z 01.06.2012
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2012 rok.
 
17/12 z 29.05.2012
w sprawie sporządzenia spisu z natury składników majątkowych w Urzędzie Gminy w Pszczółkach, w związku ze zmianą osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone mienie.
 
16/12 z 08.05.2012
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Ulkowy w celu dokonania wyboru sołtysa
 
15/12 z 08.05.2012
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2012 rok.
 
14/12 z 23.04.2012
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach za 2011 rok.
 
13/12 z 23.04.2012
w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Różynach i Przedszkola Gminnego w Pszczółkach
 
12/12 z 03.04.2012
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Różynach i Przedszkola Gminnego w Pszczółkach prowadzonych przez Gmine Pszczółki
 
11/12 z 28.03.2012
zmiany zarządzenia nr 66/11 z 10 listopada 2011 r. „w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w miejscowościach Ulkowy i Pszczółki przeznaczonych do sprzedaży”
 
10/12 z 20.03.2012
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2012 rok.
 
9/12 z 07.03.2012
w sprawie prowadzenia metryki sprawy
 
8/12 z 29.02.2012
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej gruntu stanowiącego własność Gminy Pszczółki, niezbędnego do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonego w miejscowości Różyny oraz ustalenia jego wykazu
 
7/12 z 29.02.2012
w sprawie: oddania w najem w drodze bezprzetargowej garażu stanowiącego własność Gminy Pszczółki, położonego w miejscowości Kolnik oraz ustalenia jego wykazu
 
6/12 z 14.02.2012
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2012 rok.
 
5/12 z 26.01.2012
w sprawie sporządzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieliplacówek oświatowych Gminy Pszczółki na rok 2012 i maksymalnej kwoty dofinansowania kształcenia
 
4/12 z 25.01.2012
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2012 rok.
 
3/12 z 25.01.2012
w sprawie powołania Komisji Archiwizacyjnej dokumentacji z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP przeprowadzonych w dniu 9 pazdziernika 2011r.
 
2/12 z 04.01.2012
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2012 rok.
 
1/12 z 02.01.2012
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciagania zobowiazan z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach nastepnych jest niezbedna do zapewnienia ciagłosci działania jednostki i z których wynikajace płatnosci wykraczaja poza rok budżetowy.