Urząd Gminy w Pszczółkach

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
 
90/20 z 08.10.2020
w sprawie zasad funkcjonowania Urzędu Gminy w Pszczółkach w związku z zagrożeniem zdrowia publicznego spowodowanego zakażeniami koronawirusem
 
89/20 z 07.10.2020
w sprawie: ogłoszenia Konkursu Plastycznego „Wolny od nałogu”.
 
88/20
 
87/20 z 05.10.2020
w sprawie nadania Regulaminu wyboru przedstawicieli pracowników Urzędu Gminy w Pszczółkach na potrzeby współdziałania z Pracodawcą w wyborze instytucji finansowej obsługującej pracownicze plany kapitałowe w Urzędzie Gminy w Pszczółkach
 
86/20 z 02.10.2020
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2020 rok
 
85/20 z 01.10.2020
w sprawie określenia założeń budżetowych oraz sposobu opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy na 2021 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki
 
84/20 z 29.09.2020
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pszczółki w I półroczu 2020 r. oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
 
83/20 z 23.09.2020
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2020 rok
 
82/20 z 09.09.2020
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2020 rok.
 
81/20 z 09.09.2020
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pszczółki położonych w miejscowościach Pszczółki i Skowarcz przeznaczonych do dzierżawy.
 
80/20
 
79/20 z 04.09.2020
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego Programu Współpracy Gminy Pszczółki z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) na rok 2021.
 
78/20 z 03.09.2020
zmieniające zarządzenie nr 71/20 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji i określenia harmonogram Budżetu Obywatelskiego na rok 2021
 
77/20
 
76/20 z 28.08.2020
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2020 rok
 
75/20 z 20.08.2020
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2020 rok.
 
74/20 z 19.08.2020
w sprawie powierzenia Pani Grażynie Lewandowskiej stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Różynach
 
73/20 z 19.08.2020
w sprawie odwołania Pani Iwony Cudowskiej-Żukowskiej ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Różynach
 
72/20 z 18.08.2020
w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Pszczółkach
 
71/20 z 13.08.2020
w sprawie powołania komisji i określenia harmonogram Budżetu Obywatelskiego na rok 2021
 
70/20 z 11.08.2020
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 
69/20
 
68/20 z 29.07.2020
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2020 rok.
 
67/20 z 17.07.2020
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Różynach
 
66/20 z 03.07.2020
w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych
 
65/20 z 03.07.2020
w sprawie zapewnienia obsługi techniczno-materialnych warunków pracy obwodowym komisjom wyborczym powołanym na terenie gminy Pszczółki w celu wykonania czynności związanych z organizacją i przeprowadzeniem II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 12 lipca 2020 r.
 
64/20 z 03.07.2020
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2020 rok.
 
63/20 z 02.07.2020
w sprawie zasad funkcjonowania Urzędu Gminy w Pszczółkach w związku z zagrożeniem zdrowia publicznego spowodowanego zakażeniami koronawirusem
 
62/20 z 02.07.2020
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki odpowiedzialnego za szkolenie i wsparcie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz realizację określonych zadań na obszarze gminy Pszczółki
 
61/20 z 02.07.2020
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli w celu ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami
 
60/20 z 30.06.2020
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2020 rok.
 
59/20 z 26.06.2020
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2020 rok.
 
58/20 z 26.06.2020
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2020 rok.
 
57/20 z 26.06.2020
w sprawie zmiany zarządzenia nr 31/20 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2020 rok oraz zarządzenia nr 32/20 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 06 maja 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2020 rok.
 
56/20 z 26.06.2020
W sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Różynach
 
55/20 z 25.06.2020
w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych
 
54/20 z 23.06.2020
zmieniające zarządzenie nr 1/20 z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form i specjalności kształcenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych Gminy Pszczółki na rok 2020 oraz maksymalnej kwoty dofinansowania kształcenia
 
53/20 z 23.06.2020
Zmieniające Zarządzenie nr 17/20 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujących na terenie Gminy Pszczółki.
 
52/20 z 23.06.2020
Uchylające Zarządzenie nr 36/20 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z obiektów sportowych na terenie gminy Pszczółki w czasie trwającej epidemii COVID-19.
 
51/20 z 23.06.2020
W sprawie powołania Komisji do spraw przyznawania stypendium za szczególne osiągnięcia w sporcie i dziedzinie artystycznej dzieci, młodzieży i studentów
 
50/20 z 19.06.2020
w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych
 
49/20 z 17.06.2020
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli w celu ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami
 
48/20 z 17.06.2020
w sprawie zapewnienia obsługi techniczno-materialnych warunków pracy obwodowym komisjom wyborczym powołanym na terenie gminy Pszczółki w celu wykonania czynności związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
 
47/20 z 17.06.2020
w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych
 
46/20 z 17.06.2020
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2020 rok.
 
45/20 z 15.06.2020
zmieniające Zarządzenie nr 17/20 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie prewencyjnych zasad związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujących na terenie Gminy Pszczółki.
 
44/20 z 10.06.2020
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki odpowiedzialnego za szkolenie i wsparcie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz realizację określonych zadań na obszarze gminy Pszczółki
 
43/20 z 08.06.2020
w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego
 
42/20 z 04.06.2020
w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Pszczółki miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych w 2020 r.
 
41/20 z 04.06.2020
w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Pszczółki
 
40/20 z 04.06.2020
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Pszczółkach
 
39/20 z 04.06.2020
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Różynach
 
38/20 z 22.05.2020
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pszczółki za 2019 rok.
 
37/20 z 20.05.2020
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2020 rok.
 
36/20 z 19.05.2020
w sprawie ustalenia zasad korzystania z obiektów sportowych na terenie gminy Pszczółki w czasie trwającej epidemii COVID-19
 
35/20 z 12.05.2020
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pszczółki położonych w miejscowości Pszczółki przeznaczonych do sprzedaży
 
34/20 z 07.05.2020
zmieniające Zarządzenie nr 17/20 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujących na terenie Gminy Pszczółki
 
33/20 z 07.05.2020
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu oceny zgłoszonych wsi i zagród  w ramach Wojewódzkiego Konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2020”
 
32/20 z 06.05.2020
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2020 rok.
 
31/20 z 30.04.2020
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2020 rok
 
30/20 z 30.04.2020
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2020 rok.
 
29/20 z 30.04.2020
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 23/20 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 29 marca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2020 rok oraz zarządzenie Nr 28/20 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2020 rok.
 
28/20 z 23.04.2020
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2020 rok.
 
27/20 z 16.04.2020
w sprawie zasad funkcjonowania Urzędu Gminy w Pszczółkach w związku z zagrożeniem zdrowia publicznego spowodowanego zakażeniami koronawirusem
 
26/20 z 08.04.2020
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2020 rok.
 
25/20 z 06.04.2020
w sprawie zasad funkcjonowania Urzędu Gminy w Pszczółkach w związku z zagrożeniem zdrowia publicznego spowodowanego zakażeniami koronawirusem
 
24/20 z 06.04.2020
w sprawie określenia szczególnych form udzielania pomocy dla lokalnej społeczności gminy Pszczółki w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
 
23/20 z 29.03.2020
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2020 rok.
 
22/20 z 26.03.2020
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Gminy w Pszczółkach i zasad jej działania w zakresie przeprowadzania przetargów na zbycie i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Pszczółki
 
21/20 z 26.03.2020
w sprawie wprowadzenia do stosowania papieru firmowego w Urzędzie Gminy w Pszczółkach
 
20/20 z 17.03.2020
zmieniające zarządzenie nr 51/19 z dnia 16.08.2019 r. w sprawie trybu składania i realizacji wniosku o udzielenie jednorazowego wsparcia rzeczowego „Maćkowe”
 
19/20 z 16.03.2020
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki odpowiedzialnego za szkolenie i wsparcie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz realizację określonych zadań na obszarze gminy Pszczółki.
 
18/20 z 13.03.2020
w sprawie zasad pracy zdalnej i w innych godzinach pracy niż wynikających z regulaminu organizacyjnego w ramach działań prewencyjnych podejmowanych w Urzędzie Gminy w Pszczółkach w związku z zagrożeniem zdrowia publicznego spowodowanego zakażeniami koronowirusem COVID-19
 
17/20 z 11.03.2020
w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad, związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujących na terenie Gminy Pszczółki.
 
16/20 z 11.03.2020
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2020 rok
 
15/20 z 11.03.2020
w sprawie: ogłoszenia  Konkursu Plastycznego „ŻYCIE BEZ NAŁOGU”.
 
14/20 z 04.03.2020
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2020 rok.
 
13/20 z 21.02.2020
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2020 rok.
 
12/20 z 10.02.2020
w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Pszczółki miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
 
11/20 z 10.02.2020
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2020 rok.
 
10/20 z 05.02.2020
w sprawie określenia wzoru wniosków o przyjęcie dziecka do Przedszkola Gminnego „Pszczółka Maja” w Pszczółkach i do oddziałów przedszkolnych prowadzonych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pszczółki
 
9/20 z 05.02.2020
w sprawie ustalenia przerwy w pracy Przedszkola Gminnego w Pszczółkach, dla którego Gmina Pszczółki jest organem prowadzącym
 
8/20 z 03.02.2020
w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Gminy w Pszczółkach.
 
7/20 z 30.01.2020
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2020 rok.
 
6/20 z 23.01.2020
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do Przedszkola Gminnego „Pszczółka Maja” w Pszczółkach i oddziałów przedszkolnych prowadzonych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pszczółki.
 
5/20 z 20.01.2020
w sprawie wysokości stawki za zajęcie terenu gminnego na cele budowlane
 
4/20 z 14.01.2020
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2020 rok.
 
3/20 z 10.01.2020
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pszczółki położonych w miejscowościach Pszczółki i Różyny przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży
 
2/20 z 09.01.2020
w sprawie regulaminu udzielania pożyczek organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową na terenie Gminy Pszczółki, na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych realizowanych na terenie Gminy Pszczółki
 
1/20 z 02.01.2020
w sprawie planu dofinansowania form i specjalności kształcenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych Gminy Pszczółki na rok 2020 oraz maksymalnej kwoty dofinansowania kształcenia