Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Pszczółkach

Strona główna >> Zarządzenia >> ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY
 
<2020> <2019> <2018> <2017> <2016> <2015> <2014> <2013> <2012> <2011> <2010> <2009> <2008> <2007>
 
59/13 z 31.12.2013 Plik PDF (140 KB)
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 42/13 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie oddania w dzierżawę, sprzedaż i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Pszczółki położonych w miejscowościach Skowarcz, Różyny, Kolnik i Pszczółki oraz ustalenia ich wykazu.
 
58/13 z 31.12.2013 Plik PDF (180 KB)
w sprawie rozliczania i wprowadzenia zmian wysokości opłat za media i wywóz nieczystości w mieszkaniach komunalnych na terenie gminy Pszczółki.
 
57/13 z 27.12.2013 Plik PDF (140 KB)
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 54/13 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Zespołów Spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji według stanu na dzień 31.12.2013 r.
 
56/13 z 24.12.2013 Plik PDF (500 KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2013 rok.
 
55/13 z 23.12.2013 Plik PDF (60 KB)
w sprawie zasad stosowania czasu pracy w Urzędzie Gminy w Pszczółkach w 2014 r.
 
54/13 z 23.12.2013 Plik PDF (310 KB)
w sprawie powołania Zespołów Spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji według stanu na dzień 31.12.2013 r.
 
53/13 z 23.12.2013 Plik PDF (270 KB)
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji według stanu na dzień 31.12.2013 r.
 
52/13 z 23.12.2013 Plik PDF (215 KB)
w sprawie powołania składu Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Gminy w Pszczółkach
 
 51/13 z 11.12.2013 Plik PDF (755 KB)
w sprawie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy w Pszczółkach
 
50/13 z 03.12.2013 Plik PDF (300 KB)
w sprawie powołania Zespołów Spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji według stanu na dzień 31.12.2013 r.
 
49/13 z 03.12.2013 Plik PDF (210 KB)
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji według stanu na dzień 31.12.2013 r.
 
48/13 z 02.12.2013 Plik PDF (925 KB)
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 45/13 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 19 listopada 2013r oraz zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2013 rok.
 
47/13 z 20.11.2013 Plik PDF (1,36 MB)
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej: prowadzenie w 2014 roku Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi.
 
46/13 z 20.11.2013 Plik PDF (40 KB)
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej majątku Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach w/g stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku
 
45/13 z 19.11.2013 Plik PDF (800 KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2013 rok.
 
44/13 z 12.11.2013 Plik PDF (535 KB)
w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2014 rok.
 
43/13 z 12.11.2013 Plik PDF (270 KB)
w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2014-2022.
 
42/13 z 07.11.2013 Plik PDF (110 KB)
sprawie oddania w dzierżawę, sprzedaż i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Pszczółkipołożonych w miejscowościach Skowarcz, Różyny, Kolnik i Pszczółki oraz ustalenia ich wykazu
 
41/13 z 06.11.2013 Plik PDF (95 KB)
w sprawie udziału w Powiatowo-gminnym ćwiczeniu obronnym.
 
40/13 z 22.10.2013 Plik PDF (750 KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2013 rok.
 
39/13 z 30.09.2013 Plik PDF (615 KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2013 rok.
 
38/13 z 25.09.2013 Plik PDF (715 KB)
w sprawie konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Pszczółki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014-2016 .
 
37/13 z 20.09.2013 Plik PDF (790 KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2013 rok.
 
36/13 z 18.09.2013 Plik PDF (130 KB)
w sprawie opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi budżetu na 2014 rok.
 
35/13 z 30.08.2013 Plik PDF (740 KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2013 rok.
 
34/13 z 30.08.2013 Plik PDF (500 KB)
w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady i tryb przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu
 
33/13 z 19.08.2013 Plik PDF (860 KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2013 rok.
 
32/13 z 19.08.2013 Plik PDF (50 KB)
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 
31/13 z 06.08.2013 Plik PDF (170 KB)
w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i do wydawania w tych sprawach decyzji oraz  upoważnienia do prowadzenia postepowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego a także do wydawania w tych sprawach decyzji
 
30/13 z 19.07.2013 Plik PDF (310 KB)
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
 
29/13 z 18.07.2013 Plik PDF (250 KB)
w sprawie upoważnienia do prowadzenie postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach
 
28/13 z 16.07.2013 Plik PDF (190 KB)
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Gminy w Pszczółkach i zasad jej działania w zakresie przeprowadzania przetargów na zbycie i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy.
 
27/13 z 11.07.2013 Plik PDF (740 KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2013 rok.
 
26/13 z 28.06.2013 Plik PDF (490 KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2013 rok.
 
25/13 z 24.06.2013 Plik PDF (140 KB)
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 21/12 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów w Urzędzie Gminy w Pszczółkach.
 
24/13 z 18.06.2013 Plik PDF (170 KB)
w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy
 
23/13 z 18.06.2013 Plik PDF (300 KB)
w sprawie powołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla Gminy Pszczółki
 
22/13 z 18.06.2013 Plik PDF (100 KB)
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w miejscowościachPszczółki i Skowarcz przeznaczonych do oddania w dzierżawę
 
21/13 z 04.06.2013 Plik PDF (70 KB)
zmieniające Zarządzenie nr 5/13 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 28.01.2013 r. w sprawie sporządzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych Gminy Pszczółki na rok 2013 i maksymalnej kwoty dofinansowania kształcenia
 
20/13 z 04.06.2013 Plik PDF (200 KB)
w sprawie kontroli realizacji zadań Obrony Cywilnej na terenie Gminy Pszczółki w 2013 roku.
 
19/13 z 04.06.2013 Plik PDF (425 KB)
w sprawie wprowadzenia do stosowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Pszczółki
 
18/13 z 04.06.2013 Plik PDF (500 KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2013 rok.
 
17/13 z 20.05.2013 Plik PDF (350 KB)
w sprawie ogłoszenia konkursów w ramach projektu pn. „Na ratunek pszczołom”
 
16/13 z 20.05.2013 Plik PDF (615 KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2013 rok.
 
15/13 z 26.04.2013 Plik PDF (130 KB) 
w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Pszczółki na lata 2013-2015
 
14/13 z 26.04.2013 Plik PDF (615 KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2013 rok.
 
13/13 z 12.04.2013 Plik PDF (80 KB)
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach za 2012 rok.
 
12/13 z 29.03.2013 Plik PDF (610 KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2013 rok.
 
11/13 z 18.03.2013 Plik PDF (140 KB)
zmieniające Zarządzenie Nr 12/11 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie wprowadzenia systemu zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy w Pszczółkach
 
10/13 z 18.03.2013 Plik PDF (570 KB)
w sprawie wprowadzenia procedury samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Pszczółkach
 
9/13 z 18.03.2013 Plik PDF (195 KB)
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Różyny w celu dokonania wyboru sołtysa
 
8/13 z 15.02.2013 Plik PDF (180 KB)
w sprawie przymusowego doprowadzenia osób do kwalifikacji wojskowej
 
7/13 z 15.02.2013 Plik PDF (290 KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2013 rok.
 
6/13 z 28.01.2013 Plik PDF (315 KB)
w sprawie prowadzenia w Urzędzie Gminy w Pszczółkach elektronicznego obiegu dokumentów
 
5/13 z 28.01.2013 Plik PDF (125 KB)
w sprawie sporządzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych Gminy Pszczółki na rok 2013 i maksymalnej kwoty dofinansowania kształcenia
 
4/13 z 09.01.2013 Plik PDF (160 KB)
w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej
 
3/13 z 09.01.2013 Plik PDF (530 KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2013 rok oraz opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
 
2/13 z 02.01.2013 Plik PDF (60 KB)
w sprawie zasad wystawiania faktur oraz określania terminów płatności za wodę pobraną z wiejskich urządzeń wodociągowych i za wprowadzenie ścieków do wiejskich urządzeń kanalizacyjnych
 
1/13 z 02.01.2013 Plik PDF (140 KB)
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gminy Pszczółki do zaciągania zobowiązań.
 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:4445
Treść wprowadził(a): Laskowski Rafał, 2020-01-21 08:21:11
Treść wytworzył(a): Hanna Brejwo, 2013-01-02 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2020-01-20 08:48:02