Urząd Gminy w Pszczółkach

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
 
90/18 z 31.12.2018
w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy w Pszczółkach nadanym Zarządzeniem Nr 58/04 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 2 sierpnia 2004 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 62/05 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 21 października 2005 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 15/07 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 1 marca 2007 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 24/15 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 14 maja 2015 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 19/17 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 7 kwietnia 2017 r.
 
89/18 z 31.12.2018
w sprawie wymiaru czasu pracy w Urzędzie Gminy w Pszczółkach w 2019 r.
 
88/18 z 27.12.2018
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2018 rok
 
87/18 z 17.12.2018
w sprawie powołania Zespołów Spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji według stanu na dzień 31.12.2018 r.
 
86/18 z 17.12.2018
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji według stanu na dzień 31.12.2018 r.
 
85/18 z 11.12.2018
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do Przedszkola Gminnego "Pszczółka Maja" w Pszczółkach i oddziałów przedszkolnych prowadzonych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pszczółki
 
84/18 z 05.12.2018
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2018 rok
 
83/18 z 05.12.2018
w sprawie ogłoszenia składu komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie wykonania w 2019 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi
 
82/18 z 03.12.2018
w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta
 
81/18 z 03.12.2018
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Pszczółkach
 
80/18 z 03.12.2018
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych Gminy Pszczółki na rok 2019 i maksymalnej kwoty dofinansowania kształcenia
 
79/18 z 29.11.2018
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Skowarczu i Pszczółkach przeznaczonych do oddania w dzierżawę
 
78/18 z 22.11.2018
w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta
 
77/18 z 22.11.2018
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2018 rok
 
76/18 z 19.11.2018
w sprawie powołania Zastępcy Wójta
 
75/18
 
74/18 z 14.11.2018
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie wykonania w 2019 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi.
 
73/18 z 14.11.18
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania w 2019 r. zadania z zakresu pomocy społecznej: prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi.
 
72/18 z 13.11.2018
w sprawie przyjecia projektu uchwały bud etowej na 2019 rok
 
71/18 z 13.11.2018
w sprawie przyjecia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2019-2023
 
70/18 z 08.11.2018
zmieniające zarządzenie nr 70/17 z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie wymiaru czasu pracy w Urzędzie Gminy w Pszczółkach w 2018 r.
 
69/18 z 29.10.2018
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2018 rok
 
68/18 z 12.10.2018
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli w celu ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami
 
67/18 z 12.10.2018
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Skowarczu przeznaczonych do oddania w dzierżawę
 
66/18 z 12.10.2018
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2018 rok
 
65/18 z 04.10.2018
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2018 rok
 
64/18 z 25.09.2018
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2018 rok
 
63/18 z 20.09.2018
w sprawie przeprowadzania ocen okresowych pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi
 
62/18 z 18.09.2018
w sprawie opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi budżetu na 2019 rok
 
61/18 z 14.09.2018
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2018 rok
 
60/18 z 04.09.2018
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego Programu Współpracy Gminy Pszczółki z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 450) na rok 2019
 
59/18 z 31.08.2018
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2018 rok
 
58/18 z 30.08.2018
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach
 
57/18 z 23.08.2018
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach
 
56/18 z 23.08.2018
w sprawie powierzenia Pani Iwonie Cudowskiej-Żukowskiej stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Różynach
 
55/18 z 21.08.2018
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Różynach
 
54/18 z 16.08.2018
w sprawie wyznaczenia miejsc do umieszczania plakatów wyborczych
 
53/18 z 14.08.2018
w sprawie powierzenia Panu Karolowi Gołąbek stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skowarczu
 
52/18 z 13.08.2018
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2018 rok.
 
51/18 z 06.08.2018
w sprawie przyjecia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Pszczółki w I półroczu 2018r. oraz kszatałtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć
 
50/18 z 31.07.2018
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2018 rok.
 
49/18 z 31.07.2018
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Różynach
 
48/18 z 26.07.2018
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 
47/18 z 16.07.2018
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2018 rok.
 
46/18 z 16.07.2018
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w miejscowości Pszczółki przeznaczonych do sprzedaży
 
45/18 z 16.07.2018
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Różynach
 
44/18
 
43/18 z 28.06.2018
w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Pszczółki
 
42/18 z 28.06.2018
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2018 rok.
 
41/18 z 18.06.2018
w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy w Pszczółkach
 
40/18 z 12.06.2018
w sprawie powierzenia Pani Patrycji Lindzie-Górce stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach
 
39/18 z 25.05.2018
w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Pszczółkach
 
38/18 z 25.05.2018
w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych i wzoru Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych
 
37/18 z 16.05.2018
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2018 rok.
 
36/18 z 15.05.2018
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu oceny zgłoszonych wsi i zagród w ramach Wojewódzkiego Konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2018”
 
35/18 z 09.05.2018
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach za 2017 rok.
 
34/18 z 08.05.2018
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach
 
33/18 z 08.05.2018
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Różynach
 
32/18 z 08.05.2018
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skowarczu
 
31/18 z 30.04.2018
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach
 
30/18 z 27.04.2018
zmieniające zarządzenie nr 23/18 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skowarczu
 
29/18 z 26.04.2018
w sprawie: ogłoszenia Konkursu Plastycznego „ NIE PIJĘ I ZDROWO ŻYJĘ ”.
 
28/18 z 25.04.2018
w sprawie wysokości stawki za zajęcie terenu gminnego na cele budowlane
 
27/18 z 25.04.2018
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2018 rok.
 
26/18 z 13.04.2018
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach
 
25/18 z 13.04.2018
w sprawie powołania gminnej komisji konkursowej w celu oceny prac plastycznych na szczeblu gminnym w wojewódzkim konkursie "Zagrożenia wypadkowe w indywidualnych gospodarstwach rolnych" organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku.
 
24/18 z 12.04.2018
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2018 rok.
 
23/18 z 12.04.2018
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skowarczu
 
22/18 z 12.04.2018
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Różynach
 
21/18 z 12.04.2018
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach
 
20/18 z 09.04.2018
w sprawie powołania Administratora bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy w Pszczółkach
 
19/18 z 03.04.2018
zmieniające zarządzenie nr 69/2017 z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych Gminy Pszczółki na rok 2018 i maksymalnej kwoty dofinansowania kształcenia
 
18/18 z 28.03.2018
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2018 rok.
 
17/18 z 27.03.2018
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach
 
16/18 z 26.03.2018
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pszczółki za 2017 rok.
 
15/18 z 21.03.2018
w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska: Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skowarczu, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Różynach
 
14/18 z 12.03.2018
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2018 rok.
 
13/18 z 08.03.2018
w sprawie wysokości stawki za zajęcie terenu gminnego na cele budowlane
 
12/18 z 15.02.2018
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2018 rok.
 
11/18 z 14.02.2018
w sprawie zmiany polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy w Pszczółkach.
 
10/18 z 13.02.2018
w sprawie wprowadzenia formularza zgłoszenia zamiaru usunięcie drzewa
 
9/18 z 13.02.2018
w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 
8/18 z 31.01.2018
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2018 rok.
 
7/18 z 31.01.2018
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Pszczółkach
 
6/18 z 23.01.2018
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do Przedszkola Gminnego „Pszczółka Maja” w Pszczółkach i oddziałów przedszkolnych prowadzonych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pszczółki.
 
5/18 z 22.01.2018
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2018 rok.
 
4/18 z 02.01.2018
w sprawie wysokości stawki za zajęcie terenu gminnego na cele budowlane
 
3/18 z 02.01.2018
w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
 
2/18 z 02.01.2018
w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Pszczółkach
 
1/18 z 02.01.2018
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gminy Pszczółki do zaciągania zobowiązań.