Urząd Gminy w Pszczółkach
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
 
76/23 z 22.09.2023
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego Programu Współpracy Gminy Pszczółki z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) na rok 2024.
 
71/23 z 08.09.2023
w sprawie opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi budżetu na 2024 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej.
 
68/23 z 30.08.2023
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2023 rok
 
67/23 z 30.08.2023
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki odpowiedzialnego za szkolenie i wsparcie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz realizację zadań na obszarze gminy Pszczółki
 
66/23 z 28.08.2023
W sprawie wyznaczenia na terenie gminy Pszczółki miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
 
64/23 z 21.08.2023
w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Pszczółki miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
 
63/23 z 16.08.2023
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Pszczółkach
 
61/23 z 07.08.2023
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Gminnego „Pszczółka Maja” w Pszczółkach
 
60/23 z 07.08.2023
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skowarczu
 
59/23 z 07.08.2023
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach
 
56/23 z 28.07.2023
w sprawie ogłoszenia składu osobowego Rady Seniorów Gminy Pszczółki
 
54/23 z 25.07.2023
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Gminy w Pszczółkach i zasad jej działania w zakresie przeprowadzania przetargów na zbycie i dzierżawę  nieruchomości stanowiących własność Gminy Pszczółki
 
52/23 z 03.07.2023
w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy
 
51/23 z 03.07.2023
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2023 rok
 
49/23 z 03.07.2023
w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczółkach
 
48/23 z 03.07.2023
w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Pszczółkach
 
46/23 z 20.06.2023
w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy
 
45/23 z 20.06.2023
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2023 rok
 
44/23 z 16.06.2023
w sprawie powołania komisji konkursu fotograficznego na najciekawsze zdjęcie lub zdjęcia z najlepiej zagospodarowanej pasieki w ramach projektu „Akademia Pszczelarza” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, plan operacyjny 2022-2023
 
43/23 z 16.06.2023
w sprawie ogłoszenia konkursu fotograficznego na najciekawsze zdjęcie lub zdjęcia z najlepiej zagospodarowanej pasieki w ramach projektu „Akademia Pszczelarza” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, plan operacyjny 2022-2023
 
42/23 z 16.06.2023
w sprawie przeprowadzenia wyborów do Rady Seniorów Gminy Pszczółki oraz ustalenia składu Komisji Skrutacyjnej na potrzeby przeprowadzenia wyborów.
 
38/23 z 18.05.2023
w sprawie wyznaczenia placówek oświatowych z terenu Gminy Pszczółki jako dyżurujące dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pszczółki, w okresach ferii zimowych i letnich w danym roku szkolnym
 
37/23 z 18.05.2023
w sprawie ustalenia przerwy w pracy oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w Szkole Podstawowej w Pszczółkach, dla której Gmina Pszczółki jest organem prowadzącym
 
35/23 z 15.05.2023
w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy
 
34/23 z 15.05.2023
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2023 rok
 
32/23 z 28.04.2023
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pszczółki położonych w miejscowościach Skowarcz i Pszczółki przeznaczonych do sprzedaży.
 
29/23 z 27.04.2023
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2023 rok
 
26/23 z 17.04.2023
w sprawie ustalenia regulaminu pracy zdalnej
 
23/23 z 31.03.2023
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pszczółki za 2022 r.
 
22/23 z 30.03.2023
w sprawie: ogłoszenia Konkursu Plastycznego „ ZAMIAST ALKOHOLU WYBIERZ ŻYCIE ”.
 
21/23 z 29.03.2023
w sprawie powołania komisji konkursowych w celu przeprowadzenia konkursów na stanowisko: Dyrektora Przedszkola Gminnego „Pszczółka Maja” w Pszczółkach, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pszczółkach, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skowarczu.
 
19/23 z 28.03.2023
w sprawie powołania i zmiany regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Pszczółki.
 
18/23 z 14.03.2023
w sprawie ustalenia trybu wyboru przedstawicieli pracowników Urzędu Gminy w Pszczółkach na potrzeby konsultacji regulaminu określającego zasady wykonywania pracy zdalnej
 
17/23 z 13.03.2023
w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko Dyrektora Przedszkola Gminnego Pszczółka Maja w Pszczółkach , Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pszczółkach , Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skowarczu.
 
16/23 z 01.03.2023
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Pszczółkach
 
15/23 z 24.02.2023
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2023 rok
 
14/23 z 15.02.2023
w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy
 
13/23 z 15.02.2023
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2023 rok
 
12/23 z 07.02.2023
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2023 rok
 
11/23 z 25.01.2023
w sprawie ustalenia przerwy w pracy Przedszkola Gminnego „Pszczółka Maja” w Pszczółkach, dla którego Gmina Pszczółki jest organem prowadzącym
 
10/23 z 25.01.2023
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do Przedszkola Gminnego „Pszczółka Maja” w Pszczółkach i oddziałów przedszkolnych prowadzonych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pszczółki
 
9/23 z 25.01.2023
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2023 rok
 
8/23 z 23.01.2023
w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy w Pszczółkach
 
7/23 z 16.01.2023
w sprawie powierzenia wykonywania niektórych zadań z zakresu ustawy z dnia 20 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu i upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczółkach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT
 
6/23 z 16.01.2023
w sprawie planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy
 
5/23 z 16.01.2023
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2023 rok
 
4/23 z 10.01.2023
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2023 rok
 
3/23 z 09.01.2023
w sprawie wyznaczenia placówek oświatowych z terenu Gminy Pszczółki jako dyżurujące dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pszczółki, w okresach ferii zimowych i letnich w danym roku szkolnym
 
2/23 z 02.01.2023
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2023 rok
 
1/23 z 02.01.2023
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gminy Pszczółki do zaciągania zobowiązań