Urząd Gminy w Pszczółkach
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
 
74/16 z 30.12.2016
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej
 
73/16 z 28.12.2016
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2016 rok.
 
72/16 z 12.12.2016
w sprawie ogłoszenia składu komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie wykonania w 2017 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi.
 
71/16 z 09.12.2016
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2016 rok.
 
70/16 z 05.12.2016
w sprawie powołania Zespołów Spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji według stanu na dzień 31.12.2016 r.
 
69/16 z 05.12.2016
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji według stanu na dzień 31.12.2016 r.
 
68/16 z 05.12.2016
w sprawie wymiaru czasu pracy w Urzędzie Gminy w Pszczółkach w 2017 r.
 
67/16 z 30.11.2016
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2016 rok.
 
66/16 z 21.11.2016
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie wykonania w 2017 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi.
 
65/16 z 21.11.2016
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania w 2017 r. zadania z zakresu pomocy społecznej: prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi.
 
64/16 z 18.11.2016
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w miejscowości Pszczółki przeznaczonych do sprzedaży
 
63/16 z 15.11.2016
w sprawie ustalenia Regulaminu Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży Gminy Pszczółki na wykonanie pracy plastycznej o tematyce antynarkotykowej „JESTEM WOLNY - NIE BIORĘ”
 
62/16 z 15.11.2016
w sprawie wprowadzenia zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług przez Gminę Pszczółki
 
61/16 z 15.11.2016
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2016 rok.
 
60/16 z 09.11.2016
w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania z petycjami składanymi w Urzędzie Gminy w Pszczółkach
 
59/16 z 09.11.2016
w sprawie przyjecia projektu uchwały bud etowej na 2017 rok.
 
58/16 z 09.11.2016
w sprawie przyjecia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2017-2022.
 
57/16 z 27.10.2016
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego Programu Współpracy Gminy Pszczółki z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 rok.
 
56/16 z 25.10.2016
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2016 rok.
 
55/16 z 20.10.2016
w sprawie powołania Komisji do ustalenia norm zużycia paliwa w samochodzie służbowym Urzędu Gminy w Pszczółkach
 
54/16 z 20.10.2016
w sprawie wprowadzenia regulaminu użytkowania samochodu służbowego w Urzędzie Gminy w Pszczółkach
 
53/16 z 17.10.2016
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2016 rok.
 
52/16
 
51/16 z 21.09.2016
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2016 rok.
 
50/16 z 19.09.2016
w sprawie opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi budżetu na 2017 rok.
 
49/16 z 06.09.2016
w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w Gminie Pszczółki
 
48/16 z 06.09.2016
w sprawie terminu składania wniosków o udzielenie w 2016 r. pomocy w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”
 
47/16 z 06.09.2016
w sprawie zapewnienia i konserwacji odzieży, obuwia oraz środków ochrony indywidualnej pracownikom zatrudnionym w Urzędzie Gminy w Pszczółkach.
 
46/16 z 30.08.2016
w sprawie powołania likwidatora Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Żelisławkach
 
45/16 z 26.08.2016
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2016 rok.
 
44/16 z 24.08.2016
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Pszczółki w I półroczu 2016r. oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
 
43/16 z 11.08.2016
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 
42/16 z 11.08.2016
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2016 rok.
 
41/16 z 04.08.2016
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2016 rok.
 
40/16 z 29.07.2016
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2016 rok
 
39/16 z 19.07.2016
sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2016 rok.
 
38/16 z 06.07.2016
w sprawie: upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy
 
37/16 z 30.06.2016
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2016 rok.
 
36/16 z 24.06.2016
w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z likwidacją jednostki budżetowej - Szkoły Podstawowej w Żelisławkach
 
35/16 z 24.06.2016
w sprawie ustalenia regulaminu  konkursu w ramach projektu pn. „Nasi bracia- zapylacze, nasze siostry pszczoły 2”.
 
34/16 z 22.06.2016
w sprawie zmiany polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy w Pszczółkach.
 
33/16 z 22.06.2016
zmieniające Zarządzenie nr 79/14 z 29 grudnia 2014 roku w sprawie Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów w Urzędzie Gminy w Pszczółkach.
 
32/16 z 21.06.2016
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pszczółki, położonych w miejscowościach Pszczółki, Skowarcz, Różyny, Rębielcz i Kleszczewko oraz ustalenia ich wykazu.
 
31/16 z 09.06.2016
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach
 
30/16 z 09.06.2016
w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach
 
29/16 z 31.05.2016
w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Gminy w Pszczółkach
 
28/16 z 31.05.2016
w sprawie zapewnienia i konserwacji odzieży, obuwia oraz środków ochrony indywidualnej pracownikom zatrudnionym w Urzędzie Gminy w Pszczółkach.
 
27/16 z 31.05.2016
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2016 rok.
 
26/16 z 25.05.2016
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu oceny zgłoszonych wsi i zagród w ramach Wojewódzkiego Konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2016”
 
25/16 z 25.05.2016
w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego
 
24/16 z 25.05.2016
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Pszczółki
 
23/16 z 18.05.2016
w sprawie odwołania Pani Grażyny Tałałaj z funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej im. majora Henryka Sucharskiego w Żelisławkach.
 
22/16 z 27.04.2016
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach za 2015 rok.
 
21/16 z 26.04.2016
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2016 rok.
 
20/16 z 15.04.2016
w sprawie ustalenia Regulaminu Konkursu Muzycznego „MUZYKA ŁĄCZY POKOLENIA” dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu Gminy Pszczółki.
 
19/16 z 15.04.2016
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2016 rok.
 
18/16 z 14.04.2016
w sprawie: upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i do wydawania w tych sprawach decyzji oraz upoważnienia do prowadzenia postepowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego a także do wydawania w tych sprawach decyzji
 
17/16 z 14.04.2016
w sprawie: upoważnienia do prowadzenie postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach
 
16/16 z 14.04.2016
w sprawie: upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny oraz do wydawania decyzji administracyjnych w przypadku odmowy wydania Karty Dużej Rodziny lub stwierdzenia utraty uprawnień do korzystania z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.
 
15/16 z 01.04.2016
w sprawie powołania pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego Gminy Pszczółki
 
14/16 z 29.03.2016
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2016 rok.
 
13/16 z 26.02.2016
w sprawie: upoważnienia do prowadzenie postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów oraz do wydawania w tych sprawach decyzji.
 
12/16 z 26.02.2016
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2016 rok.
 
11/16 z 19.02.2016
w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
 
10/16 z 11.02.2016
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Pszczółki
 
9/16 z 08.02.2016
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego sołectwie Różyny w celu dokonania wyboru sołtysa
 
8/16 z 08.02.2016
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2016 rok
 
7/16 z 28.01.2016
w sprawie ustalenia na rok szkolny 2016/2017 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i w postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola Gminnego w Pszczółkach i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Pszczółki.
 
6/16 z 28.01.2016
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2016 rok
 
5/16 z 22.01.2016
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2016 rok
 
4/16 z 14.01.2016
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Pszczółki przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym
 
3/16 z 05.01.2016
w sprawie przeprowadzania ocen okresowych pracowników
 
2/16 z 05.01.2016
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych Gminy Pszczółki na rok 2016 i maksymalnej kwoty dofinansowania kształcenia
 
1/16 z 04.01.2016
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gminy Pszczółki do zaciągania zobowiązań.