Urząd Gminy w Pszczółkach
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
 
108/22 z 30.12.2022
w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Urzędu Gminy w Pszczółkach
 
107/22 z 30.12.2022
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji należności i zobowiązań w drodze porównania stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych z dokumentami
 
106/22 z 30.12.2022
w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych i wzoru Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych
 
105/22 z 30.12.2022
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2022 rok
 
104/22 z 29.12.2022
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2022 rok
 
103/22 z 29.12.2022
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Pszczółkach
 
102/22 z 20.12.2022
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2022 rok
 
101/22 z 15.12.2022
w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Pszczółkach
 
100/22 z 14.12.2022
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2022 rok
 
98/22 z 13.12.2022
w sprawie ogłoszenia składu komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi.
 
97/22 z 13.12.2022
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2022 rok
 
96/22 z 08.12.2022
w sprawie powołania Zespołów Spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji według stanu na dzień 31.12.2022 r.
 
95/22 z 08.12.2022
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji według stanu na dzień 31.12.2022 r.
 
94/22 z 08.12.2022
w sprawie wymiaru czasu pracy w Urzędzie Gminy w Pszczółkach w 2023 r.
 
93/22 z 05.12.2022
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2022 rok
 
92/22 z 30.11.2022
w sprawie powierzenia wykonywania niektórych zadań z zakresu ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej 2 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej i upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczółkach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego
 
91/22 z 22.11.2022
w sprawie planu dofinansowania form i specjalności kształcenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych Gminy Pszczółki na rok 2023 oraz maksymalnej kwoty dofinansowania kształcenia
 
90/22 z 21.11.2022
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2022 rok
 
88/22 z 16.11.2022
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi.
 
87/22 z 16.11.2022
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadania z zakresu pomocy społecznej: prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi.
 
86/22 z 15.11.2022
w sprawie powołania składu Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Gminy w Pszczółkach
 
85/22 z 15.11.2022
w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2023 rok
 
84/22 z 15.11.2022
w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2023-2030
 
83-1/22 z 14.11.2022
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2022 rok
 
83/22 z 10.11.2022
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2022 rok
 
82/22 z 08.11.2022
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pszczółki położonych w miejscowości Kolnik przeznaczonych do dzierżawy.
 
81/22 z 26.10.2022
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2022 rok
 
79/22 z 25.10.2022
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2022 rok
 
78/22 z 18.10.2022
w sprawie: powołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla Gminy Pszczółki
 
76/22 z 13.10.2022
w sprawie: ogłoszenia Konkursu Plastycznego „BĄDŹMY SOBĄ BEZ NAŁOGU”.
 
75/22 z 12.10.2022
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2022 rok
 
74/22 z 05.10.2022
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2022 rok
 
73/22 z 29.09.2022
w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków w Gminie Pszczółki
 
71/22 z 27.09.2022
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2022 rok
 
70/22 z 22.09.2022
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pszczółki położonych w miejscowości Skowarcz przeznaczonych do dzierżawy.
 
69/22 z 21.09.2022
w sprawie powierzenia wykonywania niektórych zadań z zakresu ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw i upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczółkach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych
 
68/22 z 19.09.2022
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Pszczółkach
 
67/22 z 14.09.2022
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2022 rok
 
66/22 z 12.09.2022
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego Programu Współpracy Gminy Pszczółki z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) na rok 2023.
 
65/22 z 12.09.2022
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2022 rok
 
63/22 z 09.09.2022
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2022 rok
 
62/22 z 07.09.2022
w sprawie opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi budżetu na 2023 rok
 
61/22 z 07.09.2022
w sprawie: powołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla Gminy Pszczółki
 
60/22 z 06.09.2022
w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Ostrowite
 
59/22 z 06.09.2022
w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Kleszczewko
 
58/22 z 31.08.2022
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pszczółki w I półroczu 2022 r. oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć
 
57/22 z 30.08.2022
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2022 rok
 
56/22 z 22.08.2022
w sprawie powołania komisji konkursowej na stworzenie Atlasu Owadów Zapylających w ramach projektu „Akademia Początkującego Pszczelarza” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Plan Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020, Plan Operacyjny 2022 2023
 
55/22 z 17.08.2022
w sprawie planu dofinansowania form i specjalności kształcenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych Gminy Pszczółki na rok 2022 oraz maksymalnej kwoty dofinansowania kształcenia
 
54/22 z 16.08.2022
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2022 rok
 
53/22 z 16.08.2022
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczółkach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego
 
52/22 z 04.08.2022
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2022 rok
 
51/22 z 03.08.2022
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 
50/22 z 28.07.2022
zmieniające zarządzenie nr 41/20 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Pszczółki
 
49/22 z 13.07.2022
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2022 rok
 
48/22 z 06.07.2022
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Pszczółkach
 
47/22 z 06.07.2022
w sprawie konsultacji z mieszkańcami projektów statutów sołectw
 
45/22 z 04.07.2022
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2022 rok
 
44/22 z 30.06.2022
w sprawie ogłoszenia konkursu na stworzenie Atlasu Owadów Zapylających
 
42/22 z 24.06.2022
w sprawie powołania komisji i określenia harmonogram Budżetu Obywatelskiego na rok 2023
 
39/22 z 20.06.2022
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2022 rok
 
38/22 z 10.06.2022
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pszczółki położonych w miejscowościach Pszczółki i Skowarcz przeznaczonych do dzierżawy
 
36/22 z 27.05.2022
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2022 rok
 
35/22 z 19.05.2022
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2022 rok
 
33/22 z 11.05.2022
w sprawie przyjęcia harmonogramu rzeczowo finansowego wdrażania uchwał antysmogowych w zakresie budynków i lokali użyteczności publicznej oraz komunalnych, bądź innych stanowiących własność Gminy Pszczółki
 
32/22 z 10.05.2022
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Gminnego „Pszczółka Maja” w Pszczółkach
 
31/22 z 06.05.2022
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2022 rok
 
30/22 z 29.04.2022
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pszczółki za 2021 r.
 
29/22 z 25.04.2022
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2022 rok
 
27/22 z 14.04.2022
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2022 rok
 
26/22 z 12.04.2022
w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zakazu spalania odpadów w paleniskach na terenie gminy Pszczółki.
 
25/22 z 31.03.2022
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2022 rok
 
24/22 z 29.03.2022
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Pszczółkach
 
23/22 z 29.03.2022
w sprawie określenia cen i opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej będących własnością Gminy Pszczółki
 
22/22 z 28.03.2022
uchylające Zarządzenie nr 15/22 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zasad funkcjonowania Urzędu Gminy w Pszczółkach w trakcie trwania epidemii
 
21/22 z 24.03.2022
w sprawie: powierzenia wykonywania niektórych zadań z zakresu ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 
20/22 z 21.03.2022
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2022 rok
 
19/22 z 15.03.2022
w sprawie wysokości stawki za zajęcie terenu gminnego na cele budowlane
 
18/22 z 10.03.2022
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2022 rok
 
17/22 z 10.03.2022
w sprawie: ogłoszenia Konkursu Plastycznego „ ALKOHOL ZABIERA WOLNOŚĆ ”.
 
16/22 z 09.03.2022
w sprawie prowadzenia w Urzędzie Gminy Pszczółki rejestru umów
 
15/22 z 28.02.2022
w sprawie zasad funkcjonowania Urzędu Gminy w Pszczółkach w trakcie trwania epidemii
 
14/22 z 24.02.2022
w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Pszczółki na lata 2022-2024
 
13/22 z 11.02.2022
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2022 rok
 
12/22 z 01.02.2022
w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy w Pszczółkach
 
11/22 z 31.01.2022
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2022 rok
 
10/22 z 24.01.2022
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2022-2030
 
9/22 z 24.01.2022
w sprawie zasad funkcjonowania Urzędu Gminy w Pszczółkach w trakcie trwania epidemii
 
8/22 z 24.01.2022
w sprawie powołania zespołu do opracowania informacji o stanie realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pszczółki na lata 2021 - 2030
 
7/22 z 14.01.2022
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2022 rok
 
6/22 z 04.01.2022
w sprawie procedury postępowania pracowników Urzędu Gminy w Pszczółkach z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową
 
5/22 z 04.01.2022
w sprawie planu dofinansowania form i specjalności kształcenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych Gminy Pszczółki na rok 2022 oraz maksymalnej kwoty dofinansowania kształcenia
 
4/22 z 04.01.2022
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do Przedszkola Gminnego „Pszczółka Maja” w Pszczółkach i oddziałów przedszkolnych prowadzonych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pszczółki.
 
3/22 z 04.01.2022
w sprawie wyznaczenia placówek oświatowych z terenu Gminy Pszczółki jako dyżurujących dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pszczółki, w okresach ferii zimowych i letnich w danym roku szkolnym oraz ustalenia przerwy w ich pracy
 
2/22 z 04.01.2022
w sprawie przekazania Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Pszczółkach do realizacji zadania dotyczącego wypłaty dodatku osłonowego
 
1/22 z 03.01.2022
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gminy Pszczółki do zaciągania zobowiązań