Urząd Gminy w Pszczółkach
 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
 
112/21 z 31.12.2021
w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”
 
111/21 z 31.12.2021
w sprawie zasad funkcjonowania Urzędu Gminy w Pszczółkach w związku z zagrożeniem zdrowia publicznego spowodowanego zakażeniami koronawirusem
 
110/21 z 31.12.2021
w sprawie instrukcji obiegu dokumentacji w Urzędzie Gminy w Pszczółkach oraz pracy w systemie elektronicznego zarządzania dokumentacją.
 
109/21 z 30.12.2021
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2021 rok
 
108/21 z 22.12.2021
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2021 rok
 
107/21 z 17.12.2021
w powołania Zespołu ds. zgłoszeń w Urzędzie Gminy w Pszczółkach
 
106/21 z 17.12.2021
w sprawie procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń w Urzędzie Gminy w Pszczółkach
 
105/21 z 15.12.2021
w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Pszczółkach
 
104/21 z 15.12.2021
w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pszczółki, położonych w miejscowości Pszczółki oraz ustalenia jej wykazu.
 
103/21 z 13.12.2021
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2021 rok
 
102/21 z 08.12.2021
w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 43/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Pszczółki 
 
101/21 z 02.12.2021
w sprawie ustalenia zasad dowozu i zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci z niepełnosprawnościami z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
 
100/21 z 02.12.2021
w sprawie wprowadzenia do stosowania w Urzędzie Gminy w Pszczółkach wniosku o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia
 
99/21 z 02.12.2021
w sprawie konkursu na stworzenie plakatu promującego akcję pn. „Od pełnego brzuszka do szczęśliwego serduszka”
 
98/21 z 01.12.2021
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2021 rok
 
97/21 z 01.12.2021
w sprawie powołania Zespołów Spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji według stanu na dzień 31.12.2021 r.
 
96/21 z 01.12.2021
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji według stanu na dzień 31.12.2021 r.
 
95/21 z 01.12.2021
w sprawie wymiaru czasu pracy w Urzędzie Gminy w Pszczółkach w 2022 r.
 
94/21 z 24.11.2021
w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2022-2034.
 
93/21 z 22.11.2021
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2021 rok
 
92/21 z 17.11.2021
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 
91/21 z 15.11.2021
w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2022 rok
 
90/21 z 15.11.2021
w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu
 
89/21 z 15.11.2021
w sprawie zmiany zarządzenia nr 75/21 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 21 września 2021 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Pszczółkach
 
88/21 z 15.11.2021
w sprawie zmiany zarządzenia nr 121/20 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie nadania Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Pszczółkach
 
87/21 z 08.11.2021
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2021 rok
 
86/21 z 29.10.2021
w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego
 
85/21 z 28.10.2021
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2021 rok
 
84/21 z 27.10.2021
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Pszczółki, położonych w miejscowości Pszczółki oraz ustalenia ich wykazu.
 
83/21 z 12.10.2021
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2021 rok
 
82/21 z 06.10.2021
w sprawie procedury obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy w Pszczółkach
 
81/21 z 04.10.2021
w sprawie powołania Zespołu Spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji według stanu na dzień 11.06.2021 r.
 
80/21 z 04.10.2021
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji według stanu na dzień 11.06.2021 r.
 
79/21 z 01.10.2021
w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Pszczółki miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pszczółki zarządzonych na dzień 5 grudnia 2021 r.
 
78/21 z 27.09.2021
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2021 rok
 
77/21 z 27.09.2021
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia przez Gminę Pszczółki udziałów w kapitale zakładowym Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Pomorze Sp. z o.o. z siedzibą w Malborku
 
76/21 z 22.09.2021
w sprawie: ogłoszenia Konkursu Plastycznego „ NIE BĄDŹ WIĘŹNIEM UZALEŻNIEŃ ”.
 
75/21 z 21.09.2021
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Pszczółkach
 
74/21 z 20.09.2021
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego Programu Współpracy Gminy Pszczółki z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) na rok 2021.
 
73/21 z 20.09.2021
w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny prac w ramach konkursu na wykonanie lapbooka „Mój pomysł na zrównoważoną mobilność w Gminie Pszczółki”
 
72/21 z 16.09.2021
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2021 rok
 
71/21 z 13.09.2021
w sprawie ogłoszenia konkursu na wykonanie lapbooka „Mój pomysł na zrównoważoną mobilność w Gminie Pszczółki”
 
70/21 z 06.09.2021
w sprawie powołania Komisji ds. ustalenia przyczyn obniżenia parametrów wody z ujęcia w Pszczółkach oraz wypracowania działań zaradczych
 
69/21 z 06.09.2021
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2021 rok
 
68/21 z 06.09.2021
w sprawie określenia procedury organizacyjno-administracyjnej postępowań kontrolnych i pokontrolnych przeprowadzanych przez pracowników Urzędu Gminy w Pszczółkach
 
67/21 z 31.08.2021
w sprawie wprowadzenia Regulaminu dowożenia uczniów do szkół w Gminie Pszczółki
 
66/21 z 30.08.2021
w sprawie określenia założeń budżetowych oraz sposobu opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy na 2022 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki
 
65/21
 
64/21 z 27.08.2021
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2021 rok
 
63/21 z 20.08.2021
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pszczółki w I półroczu 2021 r. oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
 
62/21 z 19.08.2021
w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny prac w ramach konkursu przyrodniczego na stworzenie zielnika z roślinami miododajnymi
 
61/21 z 18.08.2021
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 51/21 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 7 lipca 2021 r.
 
60/21 z 12.08.2021
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2021 rok
 
59/21
 
58/21 z 21.07.2021
w sprawie: powierzenia podjęcia działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców, w szczególności w wieku 60+, poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.
 
57/21 z 20.07.2021
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2021 rok
 
56/21 z 16.07.2021
w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczółkach
 
55/21 z 16.07.2021
w sprawie przydziału pracownikom Urzędu Gminy w Pszczółkach odzieży, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej oraz wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej
 
54/21 z 15.07.2021
w sprawie: ogłoszenia o konsultacjach projektu Strategii Rozwoju Gminy Pszczółki na lata 2021 - 2030
 
53/21 z 14.07.2021
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2021 rok
 
52/21 z 14.07.2021
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 
51/21 z 07.07.2021
w sprawie powołania komisji i określenia harmonogramu Budżetu Obywatelskiego na rok 2022
 
50/21 z 30.06.2021
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2021 rok
 
49/21 z 24.06.2021
w sprawie powołania Pionu Ochrony Informacji Niejawnych.
 
48/21 z 23.06.2021
w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
 
47/21 z 23.06.2021
w sprawie zmiany zarządzenia nr 38/21 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2021 rok
 
46/21 z 21.06.2021
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia przez Gminę Pszczółki udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Eco Probe z siedzibą w Pszczółkach nr KRS 0000875655
 
45/21 z 18.06.2021
w sprawie określenia cen i opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej będących własnością Gminy Pszczółki
 
44/21 z 14.06.2021
w sprawie przekazania Eco Probe Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczółkach - jednostce organizacyjnej gminy, realizacji zadań własnych gminy o charakterze użyteczności publicznej w zakresie zadań związanych z utrzymaniem gminnych dróg, ulic, placów oraz utrzymania czystości i porządku na ternie Gminy Pszczółki
 
43/21 z 14.06.2021
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Pszczółkach
 
42/21 z 14.06.2021
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego
 
41/21 z 08.06.2021
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pszczółki położonych w miejscowościach Żelisławki, Różyny i Pszczółki przeznaczonych do sprzedaży
 
40/21 z 07.06.2021
Zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Pszczółki nr 1/21 z dnia 5 stycznia 2021 roku w sprawie planu dofinansowania form i specjalności kształcenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych Gminy Pszczółki na rok 2021 oraz maksymalnej kwoty dofinansowania kształcenia.
 
39/21 z 07.06.2021
w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania służby przygotowawczej oraz organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w Pszczółkach
 
38/21 z 07.06.2021
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2021 rok
 
37/21
 
36/21 z 01.06.2021
w sprawie: ogłoszenia konkursu przyrodniczego na stworzenie zielnika z roślinami miododajnymi
 
35/21 z 24.05.2021
w sprawie przydziału pracownikom Urzędu Gminy w Pszczółkach odzieży, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej oraz wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej
 
34/21 z 17.05.2021
w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom, zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, w Urzędzie Gminy w Pszczółkach.
 
33/21 z 14.05.2021
w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach
 
32/21 z 13.05.2021
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu oceny zgłoszonych wsi i zagród w ramach Wojewódzkiego Konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2021”
 
31/21 z 10.05.2021
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 119/20 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie tymczasowego przekazania w użyczenie sprzętu wodno – kanalizacyjnego na rzecz Eco Probe Spółka z o.o. w Pszczółkach KRS 0000875655
 
30/21 z 06.05.2021
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pszczółki położonych w Pszczółkach przeznaczonych do sprzedaży
 
29/21 z 04.05.2021
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2021 rok
 
28/21 z 30.04.2021
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia przez Gminę Pszczółki udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Eco Probe z siedzibą w Pszczółkach nr KRS 0000875655
 
27/21 z 20.04.2021
w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 16/21 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 16.03.2021r. dotyczącego ogłoszenia Konkursu Plastycznego „ NIE PIJ – MOŻNA ŻYĆ INACZEJ ”.
 
26/21 z 19.04.2021
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2021 rok
 
25/21 z 19.04.2021
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach
 
24/21 z 06.04.2021
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2021 rok
 
23/21 z 31.03.2021
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pszczółki za 2020 rok.
 
22/21 z 29.03.2021
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 
21/21 z 29.03.2021
w sprawie Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej
 
20/21 z 25.03.2021
w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Gminy w Pszczółkach.
 
19/21 z 25.03.2021
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Pszczółkach
 
18/21 z 18.03.2021
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej majątku Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach według stanu na dzień 28 kwietnia 2021 roku
 
17/21 z 17.03.2021
w sprawie zatwierdzenia regulaminu korzystania z usług publicznych świadczonych przez spółkę ECO PROBE Sp. z o.o. z siedziba w Pszczółkach – w zakresie usługi przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
 
16/21 z 16.03.2021
w sprawie: ogłoszenia Konkursu Plastycznego „NIE PIJ – MOŻNA ŻYĆ INACZEJ ”.
 
15/21 z 05.03.2021
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2021 rok
 
14/21 z 26.02.2021
w sprawie: powołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla Gminy Pszczółki
 
13/21 z 16.02.2021
w sprawie powołania Komisji do zniszczenia weksli zabezpieczających przedawnione lub wygasłe roszczenia majątkowe
 
12/21 z 12.02.2021
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2021 rok
 
11/21 z 03.02.2021
zmieniające Zarządzenie Nr 79/14 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie  Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów w  Urzędzie Gminy w Pszczółkach
 
10/21 z 01.02.2021
w sprawie zatwierdzenia regulaminu korzystania z usług publicznych świadczonych przez spółkę ECO PROBE Sp. z o.o. z siedziba w Pszczółkach
 
9/21 z 28.01.2021
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2021 rok
 
8/21 z 25.01.2021
w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego
 
7/21 z 18.01.2021
w sprawie ustalenia przerwy w pracy Przedszkola Gminnego w Pszczółkach, dla którego Gmina Pszczółki jest organem prowadzącym
 
6/21 z 18.01.2021
w sprawie przekazania Eco Probe spółce z o.o. z siedzibą w Pszczółkach - jednostce organizacyjnej gminy, realizacji zadań własnych gminy o charakterze użyteczności publicznej w zakresie zadań związanych z utrzymaniem gminnych dróg, ulic, placów oraz utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pszczółki
 
5/21 z 18.01.2021
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do Przedszkola Gminnego „Pszczółka Maja” w Pszczółkach i oddziałów przedszkolnych prowadzonych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pszczółki.
 
4/21 z 15.01.2021
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2021 rok
 
3/21 z 12.01.2021
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach
 
2/21 z 08.01.2021
w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego
 
1/21 z 05.01.2021
w sprawie planu dofinansowania form i specjalności kształcenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych Gminy Pszczółki na rok 2021 oraz maksymalnej kwoty dofinansowania kształcenia