Urząd Gminy w Pszczółkach

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
 
98/19 z 31.12.2019
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gminy Pszczółki do zaciągania zobowiązań
 
97/19 z 31.12.2019
zmieniające zarządzenie 7/19 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Pszczółkach
 
96/19 z 31.12.2019
w sprawie zmiany uchwały nr XVII/109/19 Rady Gminy Pszczółki z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2019-2023
 
95/19 z 31.12.2019
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Pszczółkach
 
94/19 z 31.12.2019
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zastępcy Wójta
 
93/19 z 30.12.2019
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2019 rok.
 
92/19 z 18.12.2019
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2019 rok.
 
91/19 z 18.12.2019
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 82/19 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 21.11.2019 r. w sprawie powołania Zespołów Spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji według stanu na dzień 31.12.2019 r.
 
90/19 z 17.12.2019
w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom, zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, w Urzędzie Gminy w Pszczółkach.
 
89/19 z 16.12.2019
w sprawie ogłoszenia składu komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie wykonania w 2020 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi.
 
88/19 z 11.12.2019
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2019 rok.
 
87/19 z 10.12.2019
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 
86/19 z 06.12.2019
w sprawie wymiaru czasu pracy w Urzędzie Gminy w Pszczółkach w 2020 r.
 
85/19 z 04.12.2019
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2019 rok.
 
84/19 z 26.11.2019
zmieniające zarządzenie nr 39/19 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Pszczółkach
 
83/19 z 25.11.2019
w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom, zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, w Urzędzie Gminy w Pszczółkach.
 
82/19 z 21.11.2019
w sprawie powołania Zespołów Spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji według stanu na dzień 31.12.2019 r.
 
81/19 z 21.11.2019
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji według stanu na dzień 31.12.2019 r.
 
80/19 z 18.11.2019
w sprawie przyjęcia Instrukcji Inwentaryzacyjnej Urzędu Gminy w Pszczółkach
 
79/19 z 18.11.2019
zmieniające zarządzenie nr 80/18 z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych Gminy Pszczółki na rok 2019 i maksymalnej kwoty dofinansowania kształcenia zmienione zarządzeniem nr 16/19 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 19 marca 2019 r., zarządzeniem nr 32/19 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 21 maja 2019 r., zarządzeniem nr 38/19 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 11 czerwca 2019 r., zarządzeniem nr 52/19 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 16 sierpnia 2019 r. oraz zarządzeniem nr 73/19 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 12 listopada 2019 r.
 
78/19 z 18.11.2019
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie wykonania w 2020 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi.
 
77/19 z 18.11.2019
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania w 2020 r. zadania z zakresu pomocy społecznej: prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi.
 
76/19 z 18.11.2019
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2019 rok.
 
75/19 z 14.11.2019
w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2020 rok.
 
74/19 z 14.11.2019
w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2020-2028.
 
73/19 z 12.11.2019
zmieniające zarządzenie nr 80/18 z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych Gminy Pszczółki na rok 2019 i maksymalnej kwoty dofinansowania kształcenia zmienione zarządzeniem nr 16/19 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 19 marca 2019 r., zarządzeniem nr 32/19 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 21 maja 2019 r., zarządzeniem nr 38/19 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 11 czerwca 2019 r. oraz zarządzeniem nr 52/19 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 16 sierpnia 2019 r.
 
72/19 z 31.10.2019
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2019 rok
 
71/19 z 10.10.2019
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2019 rok.
 
70/19 z 07.10.2019
w sprawie: ogłoszenia Konkursu Plastycznego „ Narkotykom, dopalaczom mówię- nie ”.
 
69/19
 
68/19 z 01.10.2019
w sprawie ogłoszenia składu osobowego Rady Seniorów Gminy Pszczółki
 
67/19 z 30.09.2019
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego Programu Współpracy Gminy Pszczółki z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn.zm.) na rok 2020.
 
66/19 z 26.09.2019
w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych
 
65/19 z 26.09.2019
W sprawie zapewnienia obsługi techniczno – materialnych warunków pracy obwodowym komisjom wyborczym powołanym na terenie gminy Pszczółki w celu wykonania czynności związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. .
 
64/19 z 26.09.2019
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli w celu ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami
 
63/19 z 26.09.2019
w sprawie zmiany ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki odpowiedzialnego za szkolenie i wsparcie operatorów obsługi informatycznej
obwodowych komisji wyborczych oraz realizację zadań na obszarze gminy Pszczółki
 
62/19 z 19.09.2019
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2019 rok.
 
61/19 z 18.09.2019
w sprawie opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi budżetu na 2020 rok
 
60/19 z 05.09.2019
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Gminy w Pszczółkach i zasad jej działania w zakresie przeprowadzania przetargów na zbycie i dzierżawę  nieruchomości stanowiących własność Gminy Pszczółki
 
59/19 z 30.08.2019
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2019 rok.
 
58/19 z 30.08.2019
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pszczółki położonych w miejscowościach Żelisławki, Różyny i Pszczółki przeznaczonych do sprzedaży
 
57/19 z 30.08.2019
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2019 rok.
 
56/19 z 28.08.2019
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki odpowiedzialnego za szkolenie i wsparcie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz realizację zadań na obszarze gminy Pszczółki
 
55/19 z 27.08.2019
W sprawie organizacji Konkursu „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy Gminy Pszczółki”
 
54/19
 
53/19 z 26.08.2019
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2019 rok.
 
52/19 z 16.08.2019
zmieniające zarządzenie nr 80/18 z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych Gminy Pszczółki na rok 2019 i maksymalnej kwoty dofinansowania kształcenia zmienione zarządzeniem nr 16/19 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 19 marca 2019 r., zarządzeniem nr 32/19 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 21 maja 2019 r. oraz zarządzeniem nr 38/2019 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 11 czerwca 2019 r.
 
51/19 z 16.08.2019
w sprawie trybu składania i realizacji wniosku o udzielenie jednorazowego wsparcia rzeczowego „Maćkowe”
 
50/19 z 16.08.2019
w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Pszczółki miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r
 
49/19 z 07.08.2019
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2019 rok.
 
48/19 z 31.07.2019
w sprawie przeprowadzenia wyborów do Rady Seniorów Gminy Pszczółki oraz ustalenia składu Komisji Skrutacyjnej na potrzeby przeprowadzenia wyborów
 
47/19 z 24.07.2019
w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej
 
46/19 z 19.07.2019
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2019 rok.
 
45/19 z 04.07.2019
w sprawie przydziału pracownikom Urzędu Gminy w Pszczółkach odzieży, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej oraz wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej
 
44/19 z 02.07.2019
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w miejscowościach: Skowarcz, Rębielcz, Różyny, Pszczółki i Kolnik przeznaczonych do dzierżawy
 
43/19 z 01.07.2019
w sprawie powołania Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego
 
42/19 z 28.06.2019
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach o świadczenia wychowawcze a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego
 
41/19 z 28.06.2019
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2019 rok.
 
40/19 z 27.06.2019
w sprawie: upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny oraz do wydawania decyzji administracyjnych w przypadku odmowy wydania Karty Dużej Rodziny lub stwierdzenia utraty uprawnień do korzystania z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.
 
39/19 z 13.06.2019
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Pszczółkach
 
38/19 z 11.06.2019
zmieniające zarządzenie nr 80/18 z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych Gminy Pszczółki na rok 2019 i maksymalnej kwoty dofinansowania kształcenia zmienione zarządzeniem nr 16/19 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 19 marca 2019 r. oraz zarządzeniem nr 32/2019 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 21 maja 2019 r.
 
37/19 z 07.06.2019
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2019 rok.
 
36/19 z 30.05.2019
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Skowarczu przeznaczonych do sprzedaży
 
35/19 z 24.05.2019
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2019 rok.
 
34/19 z 23.05.2019
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2019 rok.
 
33/19
 
32/19 z 21.05.2019
zmieniające zarządzenie nr 80/18 z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych Gminy Pszczółki na rok 2019 i maksymalnej kwoty dofinansowania kształcenia zmienione zarządzeniem nr 16/19 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 19 marca 2019 r.
 
31/19 z 16.05.2019
W sprawie zapewnienia obsługi techniczno – materialnych warunków pracy obwodowym komisjom wyborczym powołanym na terenie gminy Pszczółki w celu wykonania czynności związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
 
30/19 z 16.05.2019
w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych
 
29/19 z 16.05.2019
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli w celu ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami
 
28/19 z 16.05.2019
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu oceny zgłoszonych wsi i zagród w ramach Wojewódzkiego Konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2019 ”
 
27/19 z 13.05.2019
w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych i wzoru Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych
 
26/19 z 10.05.2019
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2019 rok.
 
25/19 z 26.04.2019
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2019 rok.
 
24/19 z 17.04.2019
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2019 rok.
 
23/19 z 15.04.2019
w sprawie powołania społecznej Komisji ds. spraw bezpieczeństwa w gminie Pszczółki
 
22/19 z 10.04.2019
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej.
 
21/19 z 04.04.2019
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2019 rok.
 
20/19 z 02.04.2019
w sprawie ogłoszenia konkursu na "LOGO KAMIENICY KULTURY W PSZCZÓŁKACH"
 
19/19 z 28.03.2019
w sprawie ogłoszenia CASTINGU DO CHÓRU DZIECIĘCEGO
 
18/19 z 26.03.2019
w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Pszczółki miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
 
17/19 z 19.03.2019
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pszczółki za 2018 rok.
 
16/19 z 19.03.2019
zmieniające zarządzenie nr 80/18 z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych Gminy Pszczółki na rok 2019 i maksymalnej kwoty dofinansowania kształcenia
 
15/19 z 01.03.2019
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2019 rok.
 
14/19 z 20.02.2019
zmieniające Zarządzenie nr 15/2004 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 22 marca 2004r. w sprawie powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Gminy w Pszczółkach do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz określenia Regulaminu Pracy Komisji
 
13/19 z 20.02.2019
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2019 rok
 
12/19 z 19.02.2019
w sprawie: ogłoszenia Konkursu Plastycznego „ Picie albo życie”.
 
11/19 z 11.02.2019
w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektów Urzędu Gminy w Pszczółkach oraz Kamienicy Kultury zlokalizowanych przy ul. Pomorskiej 18 i 20 w Pszczółkach
 
10/19 z 11.02.2019
zmieniające zarządzenie nr 47/16 z dnia 06 września 2016 r. w sprawie zapewnienia i konserwacji odzieży, obuwia oraz środków ochrony indywidualnej pracownikom zatrudnionym w Urzędzie Gminy w Pszczółkach wraz z załącznikiem
 
09/19 z 11.02.2019
w sprawie zwołania zebrań wiejskich w poszczególnych sołectwach Gminy Pszczółki w celu dokonania wyboru sołtysów i rad sołeckich
 
08/19 z 11.02.2019
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Pszczółkach
 
07/19 z 30.01.2019
w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Pszczółkach
 
06/19 z 24.01.2019
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2019 rok
 
05/19 z 21.01.2019
w sprawie powołania komisji ds. mieszkaniowych
 
04/19 z 14.01.2019
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2019 rok
 
03/19 z 10.01.2019
w sprawie wyznaczenia Przedszkola Gminnego „Pszczółka Maja” w Pszczółkach jako przedszkola dyżurującego dla oddziałów przedszkolnych prowadzonych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pszczółki, w okresach ferii zimowych i letnich w danym roku szkolnym
 
02/19 z 02.01.2019
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gminy Pszczółki do zaciągania zobowiązań
 
01/19 z 02.01.2019
w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Pszczółki miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pszczółki zarządzonych na dzień 3 marca 2019 r.