Urząd Gminy w Pszczółkach
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
 
57/24 z 02.07.2024
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 
56/24 z 01.07.2024
W sprawie powołania Komisji do spraw przyznawania stypendium za szczególne osiągnięcia w sporcie i dziedzinie artystycznej dzieci, młodzieży i studentów
 
55/24 z 27.06.2024
w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy
 
54/24 z 27.06.2024
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2024 rok
 
53/24 z 18.06.2024
w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Pszczółkach
 
52/24 z 18.06.2024
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2024 rok
 
51/24 z 17.06.2024
w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy
 
50/24 z 07.06.2024
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2024 rok
 
48/24 z 31.05.2024
w sprawie upoważnienia do odbioru kart do głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r., także przekazania kart do głosowania i nakładek na karty do głosowania obwodowym komisjom wyborczym oraz uruchomienia rezerwy kart do głosowania.
 
47/24 z 28.05.2024
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach za 2023 rok
 
46/24 z 24.05.2024
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu oceny zgłoszonych wsi i zagród w ramach Wojewódzkiego Konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2024”
 
45/24 z 23.05.2024
w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy
 
44/24 z 23.05.2024
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2024 rok
 
43/24 z 23.05.2024
w sprawie powołania Zespołu Spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji stanu ilościowego zapasów preparatu jodku potasu przechowywanego na terenie Gminy Pszczółki według stanu na dzień 28.05.2024 r.
 
42/24 z 23.05.2024
w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych
 
41/24 z 09.05.2024
zmieniające Zarządzenie nr 33/24 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich Sołectw z terenu Gminy Pszczółki
 
40/24 z 08.05.2024
w sprawie powołania Zastępcy Wójta
 
39/24 z 29.04.2024
w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy
 
38/24 z 29.04.2024
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2024 rok
 
37/24 z 26.04.2024
w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy
 
35/24 z 25.04.2024
w sprawie wyznaczenia koordynatora prowadzenia czynności wyborczych w gminie Pszczółki
 
34/24 z 25.04.2024
w sprawie ustanowienia gminnego zespołu informatycznego w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2024 r.
 
33/24 z 25.04.2024
w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich Sołectw z terenu Gminy Pszczółki
 
32/24 z 25.04.2024
w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Pszczółki miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2024 r.
 
31/24 z 18.04.2024
w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej w wojewódzkim konkursie plastycznym pn.: „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”.
 
30/24 z 05.04.2024
w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy
 
29/24 z 05.04.2024
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2024 rok
 
28/24 z 29.03.2024
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pszczółki za 2023 r.
 
27/24 z 27.03.2024
w sprawie upoważnienia do odbioru kart do głosowania w wyborach do sejmiku województwa, rady powiatu, rady gminy i wójta oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, także przekazania kart do głosowania i nakładek na karty do głosowania obwodowym komisjom wyborczym
 
26/24 z 20.03.2024
w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy
 
25/24 z 20.03.2024
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2024 rok
 
24/24 z 21.03.2024
w sprawie wysokości stawki za zajęcie terenu gminnego na cele budowlane
 
23/24 z 20.03.2024
w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych
 
22/24 z 19.03.2024
w sprawie: ogłoszenia Konkursu Plastycznego „UZALEŻNIENIE NISZCZY KAŻDE MARZENIE”
 
21/24 z 18.03.2024
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2024 rok
 
20/24 z 11.03.2024
w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy
 
19/24 z 11.03.2024
w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 72/23 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 12 września 2023 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej
 
18/24 z 08.03.2024
w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej w wojewódzkim konkursie plastycznym pn.: „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”.
 
17/24 z 01.03.2024
w sprawie ustalenia przerwy w pracy Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach, dla której gmina Pszczółki jest organem prowadzącym
 
16/24 z 29.02.2024
w sprawie wprowadzenia procedury realizacji przedsięwzięć w stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP w Urzędzie Gminy Pszczółki
 
15/24 z 23.02.2024
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Pszczółkach
 
14/24 z 19.02.2024
w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy
 
13/24 z 19.02.2024
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2024 rok
 
12/24 z 13.02.2024
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki oraz zespołu informatycznego obsługi komisji terytorialnej w wyborach samorządowych w 2024 r.
 
11/24 z 13.02.2024
w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Pszczółki miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2024 r.
 
10/24 z 09.02.2024
w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy
 
9/24 z 09.02.2024
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2024 rok
 
8/24 z 25.01.2024
w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Pszczółki miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2024 r.
 
7/24 z 25.01.2024
w sprawie wyznaczenia koordynatora prowadzenia czynności wyborczych w gminie Pszczółki w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2024 r.
 
6/24 z 25.01.2024
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do Przedszkola Gminnego „Pszczółka Maja” w Pszczółkach i oddziałów przedszkolnych prowadzonych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pszczółki
 
5/24 z 22.01.2024
w sprawie powołania Komisji ds. niszczenia weksli in blanco i deklaracji wekslowych
 
4/24 z 19.01.2024
w sprawie planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy
 
3/24 z 19.01.2024
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2024 rok
 
2/24 z 05.01.2024
w sprawie ustalenia przerwy w pracy Przedszkola Gminnego „Pszczółka Maja” w Pszczółkach, dla którego gmina Pszczółki jest organem prowadzącym
 
1/24 z 02.01.2024
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gminy Pszczółki do zaciągania zobowiązań