Urząd Gminy w Pszczółkach

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
 
71/15 z 31.12.2015
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w miejscowości Pszczółki przeznaczonych do sprzedaży
 
70/15 z 30.12.2015
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Pszczółkach
 
69/15 z 30.12.2015
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 63/15 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 7 grudnia 2015 r. dotyczącego powołania Zespołów Spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji według stanu na dzień 31.12.2015 r.
 
68/15 z 30.12.2015
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2015 rok
 
67/15 z 29.12.2015
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2015 rok
 
66/15 z 09.12.2015
w sprawie zmiany Regulaminu Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży Gminy Pszczółki na wykonanie pracy plastycznej o tematyce antyalkoholowej „MÓJ SPOSÓB NA ŻYCIE TO NIEPICIE”
 
65/15 z 09.12.2015
Zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Pszczółki nr 1/15 z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych Gminy Pszczółki na rok 2015 i maksymalnej kwoty dofinansowania kształcenia.
 
64/15 z 07.12.2015
w sprawie wymiaru czasu pracy w Urzędzie Gminy w Pszczółkach w 2016 r.
 
63/15 z 07.12.2015
w sprawie powołania Zespołów Spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji według stanu na dzień 31.12.2015 r.
 
62/15 z 07.12.2015
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji według stanu na dzień 31.12.2015 r.
 
61/15 z 07.12.2015
w sprawie powołania składu Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Gminy w Pszczółkach
 
60/15 z 07.12.2015
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2015 rok
 
59/15 z 24.11.2015
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2015 rok.
 
58/15 z 19.11.2015
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej: prowadzenie w 2016 roku Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi
 
57/15 z 13.11.2015
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2015 rok.
 
56/15 z 12.11.2015
w sprawie powierzenia określonych spraw Gminy Pszczółki w imieniu Wójta Gminy Pszczółki
 
55/15 z 12.11.2015
w sprawie sposobu dokumentowania kontroli przeprowadzanych w terenie przez pracowników Urzędu Gminy w Pszczółkach
 
54/15 z 12.11.2015
w sprawie przyjecia projektu uchwały bud etowej na 2016 rok.
 
53/15 z 12.11.2015
w sprawie przyjecia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2016-2022.
 
52/15 z 26.10.2015
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2015 rok.
 
51/15 z 21.10.2015
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2015 rok.
 
50/15 z 09.10.2015
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Różyny w celu wyboru sołtysa
 
49/15 z 05.10.2015
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Pszczółki dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
 
48/15 z 01.10.2015
w sprawie powołania koordynatora gminnego obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych
 
47/15 z 30.09.2015
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2015 rok.
 
46/15 z 29.09.2015
w sprawie ustalenia Regulaminu Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży Gminy Pszczółki na wykonanie pracy plastycznej o tematyce antyalkoholowej „MÓJ SPOSÓB NA ŻYCIE TO NIEPICIE”
 
45/15 z 29.09.2015
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Skowarczu, Pszczółkach i msc.Ulkowy przeznaczonych do sprzedaży i oddania w dzierżawę
 
44/15 z 18.09.2015
w sprawie wprowadzenia i stosowania dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Pszczółkach.
 
43/15 z 18.09.2015
zmieniające zarządzenie nr 31/13 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i do wydawania w tych sprawach decyzji oraz upoważnienia do prowadzenia postepowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego a także do wydawania w tych sprawach decyzji
 
42/15 z 18.09.2015
w sprawie opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi budżetu na 2016 rok.
 
41/15 z 14.09.2015
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2015 rok.
 
40/15 z 04.09.2015
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2015 rok.
 
39/15 z 25.08.2015
w sprawie terminu składania wniosków o udzielenie w 2015 r. pomocy w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”
 
38/15 z 25.08.2015
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2015 rok.
 
37/15 z 17.08.2015
w sprawie archiwizacji dokumentów z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej, przeprowadzonych w dniu 10 maja 2015 r.
 
36/15 z 14.08.2015
w sprawie powolania koordynatora gminnego obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz operatorów informatycznej obslugi obwodowych komisji wyborczych
 
35/15 z 11.08.2015
w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w gminie Pszczółki dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 
 
34/15 z 05.08.2015
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2015 rok.
 
33/15 z 21.07.2015
w sprawie procedur dostępu do będącej w posiadaniu Urzędu Gminy w Pszczółkach informacji publicznej nieopublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej
 
32/15 z 20.07.2015
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2015 rok.
 
31/15 z 30.06.2015
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2015 rok
 
30/15 z 18.06.2015
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2015 rok
 
29/15 z 12.06.2015
w sprawie archiwizacji dokumentów z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.
 
28/15 z 03.06.2015
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2015 rok
 
27/15 z 02.06.2015
w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego
 
26/15 z 02.06.2015
w sprawie zasad stosowania czasu pracy w Urzędzie Gminy w Pszczółkach w 2015 r.
 
25/15 z 22.05.2015
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2015 rok
 
24/15 z 14.05.2015
w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy w Pszczółkach nadanym Zarządzeniem Nr 58/04 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 2 sierpnia 2004 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 62/05 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 21 października 2005 roku, zmienionym Zarządzeniem Nr 15/07 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 1 marca 2007 roku
 
23/15 z 14.05.2015
w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Żelisławkach, powołanej do przerprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 24 maja 2015 r.
 
22/15 z 13.05.2015
w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Żelisławkach, powołanej do przerprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 24 maja 2015 r.
 
21/15 z 12.05.2015
w sprawie wysokości stawki za zajęcie terenu gminnego na cele budowlane
 
20/15 z 08.05.2015
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2015 rok
 
19/15 z 28.04.2015
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli w celu ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami
 
18/15 z 28.04.2015
w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Żelisławkach powołanej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 
17/15 z 27.04.2015
w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Żelisławkach, powołanej do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 
16/15 z 27.04.2015
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2015 rok.
 
15/15 z 23.04.2015
w sprawie powołania koordynatora gminnego obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych
 
14/15 z 22.04.2015
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach za 2014 rok.
 
13/15 z 20.04.2015
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Pszczółki dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 
12/15 z 14.04.2015
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2015 rok.
 
11/15 z 19.03.2015
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2015 rok.
 
10/15 z 05.03.2015
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2015 rok.
 
9/15 z 24.02.2015
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Gminy w Pszczółkach i zasad jej działania w zakresie przeprowadzania przetargów na zbycie i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Pszczółki
 
8/15 z 24.02.2015
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, położonych w miejscowości Różyny przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym
 
7/15 z 16.02.2015
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2015 rok
 
6/15 z 09.02.2015
zmieniające Zarządzenie Nr 5/15 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie zwołania zebrań wiejskich w poszczególnych sołectwach Gminy Pszczółki w celu dokonania wyboru sołtysów i rad sołeckich
 
5/15 z 27.01.2015
w sprawie zwołania zebrań wiejskich w poszczególnych sołectwach Gminy Pszczółki w celu dokonania wyboru sołtysów i rad sołeckich
 
4/15 z 23.01.2015
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2015 rok. 
 
3/15 z 02.01.2015
w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2015 rok
 
2/15 z 02.01.2015
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gminy Pszczółki do zaciągania zobowiązań
 
1/15 z 02.01.2015
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych Gminy Pszczółki na rok 2015 i maksymalnej kwoty dofinansowania kształcenia