Urząd Gminy w Pszczółkach

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Gminy w Pszczółkach

Strona główna >> Zarządzenia >> ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY
 
<2019> <2018> <2017> <2016> <2015> <2014> <2013> <2012> <2011> <2010> <2009> <2008> <2007>
 
 
71/15 z 31.12.2015 Plik PDF (120 KB)
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w miejscowości Pszczółki przeznaczonych do sprzedaży
 
70/15 z 30.12.2015 Plik PDF (2,1 MB)
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Pszczółkach
 
69/15 z 30.12.2015 Plik PDF (60 KB)
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 63/15 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 7 grudnia 2015 r. dotyczącego powołania Zespołów Spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji według stanu na dzień 31.12.2015 r.
 
68/15 z 30.12.2015 Plik PDF (600 KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2015 rok
 
67/15 z 29.12.2015 Plik PDF (625 KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2015 rok
 
66/15 z 09.12.2015 Plik PDF (50 KB)
w sprawie zmiany Regulaminu Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży Gminy Pszczółki na wykonanie pracy plastycznej o tematyce antyalkoholowej „MÓJ SPOSÓB NA ŻYCIE TO NIEPICIE”
 
65/15 z 09.12.2015 Plik PDF (105 KB)
Zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Pszczółki nr 1/15 z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych Gminy Pszczółki na rok 2015 i maksymalnej kwoty dofinansowania kształcenia.
 
64/15 z 07.12.2015 Plik PDF (65 KB)
w sprawie wymiaru czasu pracy w Urzędzie Gminy w Pszczółkach w 2016 r.
 
63/15 z 07.12.2015 Plik PDF (65 KB)
w sprawie powołania Zespołów Spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji według stanu na dzień 31.12.2015 r.
 
62/15 z 07.12.2015 Plik PDF (60 KB)
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji według stanu na dzień 31.12.2015 r.
 
61/15 z 07.12.2015 Plik PDF (55 KB)
w sprawie powołania składu Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Gminy w Pszczółkach
 
60/15 z 07.12.2015 Plik PDF (830 KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2015 rok
 
59/15 z 24.11.2015 Plik PDF (1.1 MB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2015 rok.
 
58/15 z 19.11.2015 Plik PDF (1.4 MB)
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej: prowadzenie w 2016 roku Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi
 
57/15 z 13.11.2015 Plik PDF (1.0 MB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2015 rok.
 
56/15 z 12.11.2015 Plik PDF (125 KB)
w sprawie powierzenia określonych spraw Gminy Pszczółki w imieniu Wójta Gminy Pszczółki
 
55/15 z 12.11.2015 Plik PDF (480 KB)
w sprawie sposobu dokumentowania kontroli przeprowadzanych w terenie przez pracowników Urzędu Gminy w Pszczółkach
 
54/15 z 12.11.2015 Plik PDF (210 KB)
w sprawie przyjecia projektu uchwały bud etowej na 2016 rok.
 
53/15 z 12.11.2015 Plik PDF (210 KB)
w sprawie przyjecia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2016-2022.
 
52/15 z 26.10.2015 Plik PDF (1,0 MB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2015 rok.
 
51/15 z 21.10.2015 Plik PDF (1,5 MB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2015 rok.
 
50/15 z 09.10.2015 Plik PDF (45 KB)
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Różyny w celu wyboru sołtysa
 
49/15 z 05.10.2015 Plik PDF (960 KB)
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Pszczółki dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
 
48/15 z 01.10.2015 Plik PDF (900 KB)
w sprawie powołania koordynatora gminnego obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych
 
47/15 z 30.09.2015 Plik PDF (1,1 MB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2015 rok.
 
46/15 z 29.09.2015 Plik PDF (195 KB)
w sprawie ustalenia Regulaminu Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży Gminy Pszczółki na wykonanie pracy plastycznej o tematyce antyalkoholowej „MÓJ SPOSÓB NA ŻYCIE TO NIEPICIE”
 
45/15 z 29.09.2015 Plik PDF (135 KB)
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Skowarczu, Pszczółkach i msc.Ulkowy przeznaczonych do sprzedaży i oddania w dzierżawę
 
44/15 z 18.09.2015 Plik PDF (720 KB)
w sprawie wprowadzenia i stosowania dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Pszczółkach.
 
43/15 z 18.09.2015 Plik PDF (175 KB)
zmieniające zarządzenie nr 31/13 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i do wydawania w tych sprawach decyzji oraz upoważnienia do prowadzenia postepowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego a także do wydawania w tych sprawach decyzji
 
42/15 z 18.09.2015 Plik PDF (135 KB)
w sprawie opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi budżetu na 2016 rok.
 
41/15 z 14.09.2015 Plik PDF (710 KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2015 rok.
 
40/15 z 04.09.2015 Plik PDF (970 KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2015 rok.
 
39/15 z 25.08.2015 Plik PDF (60 KB)
w sprawie terminu składania wniosków o udzielenie w 2015 r. pomocy w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”
 
38/15 z 25.08.2015 Plik PDF (770 KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2015 rok.
 
37/15 z 17.08.2015 Plik PDF (215 KB)
w sprawie archiwizacji dokumentów z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej, przeprowadzonych w dniu 10 maja 2015 r.
 
36/15 z 14.08.2015 Plik PDF (840 KB)
w sprawie powolania koordynatora gminnego obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz operatorów informatycznej obslugi obwodowych komisji wyborczych
 
35/15 z 11.08.2015 Plik PDF (930 KB)
w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w gminie Pszczółki dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 
 
34/15 z 05.08.2015 Plik PDF (1,1 MB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2015 rok.
 
33/15 z 21.07.2015 Plik PDF (105 KB)
w sprawie procedur dostępu do będącej w posiadaniu Urzędu Gminy w Pszczółkach informacji publicznej nieopublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej
 
32/15 z 20.07.2015 Plik PDF (990 KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2015 rok.
 
31/15 z 30.06.2015 Plik PDF (970 KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2015 rok
 
30/15 z 18.06.2015 Plik PDF (560 KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2015 rok
 
29/15 z 12.06.2015 Plik PDF (200 KB)
w sprawie archiwizacji dokumentów z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.
 
28/15 z 03.06.2015 Plik PDF (420 KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2015 rok
 
27/15 z 02.06.2015 Plik PDF (85 KB)
w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego
 
26/15 z 02.06.2015 Plik PDF (65 KB)
w sprawie zasad stosowania czasu pracy w Urzędzie Gminy w Pszczółkach w 2015 r.
 
25/15 z 22.05.2015 Plik PDF (1,1 MB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2015 rok
 
24/15 z 14.05.2015 Plik PDF (65 KB)
w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy w Pszczółkach nadanym Zarządzeniem Nr 58/04 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 2 sierpnia 2004 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 62/05 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 21 października 2005 roku, zmienionym Zarządzeniem Nr 15/07 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 1 marca 2007 roku
 
23/15 z 14.05.2015 Plik PDF (195 KB)
w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Żelisławkach, powołanej do przerprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 24 maja 2015 r.
 
22/15 z 13.05.2015 Plik PDF (125 KB)
w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Żelisławkach, powołanej do przerprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 24 maja 2015 r.
 
21/15 z 12.05.2015 Plik PDF (195 KB)
w sprawie wysokości stawki za zajęcie terenu gminnego na cele budowlane
 
20/15 z 08.05.2015 Plik PDF (995 KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2015 rok
 
19/15 z 28.04.2015 Plik PDF (145 KB)
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli w celu ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami
 
18/15 z 28.04.2015 Plik PDF (140 KB)
w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Żelisławkach powołanej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 
17/15 z 27.04.2015 Plik PDF (140 KB)
w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Żelisławkach, powołanej do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 
16/15 z 27.04.2015 Plik PDF (995 KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2015 rok.
 
15/15 z 23.04.2015 Plik PDF (885 KB)
w sprawie powołania koordynatora gminnego obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych
 
14/15 z 22.04.2015 Plik PDF (80 KB)
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach za 2014 rok.
 
13/15 z 20.04.2015 Plik PDF (995 KB)
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Pszczółki dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 
12/15 z 14.04.2015 Plik PDF (995 KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2015 rok.
 
11/15 z 19.03.2015 Plik PDF (855 KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2015 rok.
 
10/15 z 05.03.2015 Plik PDF (425 KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2015 rok.
 
09/15 z 24.02.2015 Plik PDF (65 KB)
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Gminy w Pszczółkach i zasad jej działania w zakresie przeprowadzania przetargów na zbycie i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Pszczółki
 
08/15 z 24.02.2015 Plik PDF (120 KB)
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, położonych w miejscowości Różyny przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym
 
07/15 z 16.02.2015 Plik PDF (1.0 MB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2015 rok
 
06/15 z 09.02.2015 Plik PDF (140 KB)
zmieniające Zarządzenie Nr 5/15 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie zwołania zebrań wiejskich w poszczególnych sołectwach Gminy Pszczółki w celu dokonania wyboru sołtysów i rad sołeckich
 
05/15 z 27.01.2015 Plik PDF (170 KB)
w sprawie zwołania zebrań wiejskich w poszczególnych sołectwach Gminy Pszczółki w celu dokonania wyboru sołtysów i rad sołeckich
 
04/15 z 23.01.2015 Plik PDF (650 KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2015 rok. 
 
03/15 z 02.01.2015 Plik PDF (820 KB)
w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2015 rok
 
02/15 z 02.01.2015 Plik PDF (135 KB)
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gminy Pszczółki do zaciągania zobowiązań
 
01/15 z 02.01.2015 Plik PDF (120 KB)
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych Gminy Pszczółki na rok 2015 i maksymalnej kwoty dofinansowania kształcenia
 

Liczba odsłon:1986
Treść wprowadził(a): Grzybek Zbigniew, 2019-01-04 11:47:58
Treść wytworzył(a): Hanna Brejwo, 2015-01-02 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-01-15 15:27:12