Urząd Gminy w Pszczółkach

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
 
76/17 z 27.12.2017
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2017 rok.
 
75/17 z 14.12.2017
w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Gminy w Pszczółkach
 
74/17 z 13.12.2017
w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Pszczółkach
 
73/17 z 12.12.2017
w sprawie ogłoszenia składu komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie wykonania w 2018 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi.
 
72/17 z 11.12.2017
w sprawie powołania Zespołów Spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji według stanu na dzień 31.12.2017 r.
 
71/17 z 11.12.2017
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji według stanu na dzień 31.12.2017
 
70/17 z 11.12.2017
w sprawie wymiaru czasu pracy w Urzędzie Gminy w Pszczółkach w 2018 r.
 
69/17 z 07.12.2017
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych Gminy Pszczółki na rok 2018 i maksymalnej kwoty dofinansowania kształcenia
 
68/17 z 07.12.2017
w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania składnicy akt do stosowania w szkołach podstawowych i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest gmina Pszczółki
 
67/17 z 04.12.2017
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2017 rok.
 
66/17 z 23.11.2017
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2017 rok
 
65/17 z 21.11.2017
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie wykonania w 2018 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi.
 
64/17 z 21.11.2017
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania w 2018 r. zadania z zakresu pomocy społecznej: prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi.
 
63/17 z 10.11.2017
w sprawie przyjecia projektu uchwały bud etowej na 2018 rok.
 
62/17 z 10.11.2017
w sprawie przyjecia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2018-2022.
 
61/17 z 07.11.2017
zmieniające zarządzenie nr 1/2017 z dnia 02.01.2017 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych Gminy Pszczółki na rok 2017 i maksymalnej kwoty dofinansowania kształcenia
 
60/17 z 31.10.2017
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Pszczółkach nadanym zarządzeniem nr 35/17 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 01 czerwca 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Pszczółkach
 
59/17 z 26.10.2017
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego Programu Współpracy Gminy Pszczółki z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817) na rok 2018.
 
58/17 z 20.10.2017
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2017 rok.
 
57/17 z 06.10.2017
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Pszczółkach
 
56/17 z 05.10.2017
w sprawie zmiany zarządzenia nr 44/15 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 18 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia i stosowania dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Pszczółkach.
 
55/17 z 05.10.2017
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Skowarczu i Pszczółkach przeznaczonych do oddania w dzierżawę
 
54/17 z 03.10.2017
w sprawie powołania pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego Gminy Pszczółki
 
53/17
 
52/17 z 02.10.2017
w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego
 
51/17 z 28.09.2017
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2017 rok.
 
50/17 z 19.09.2017
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2017 rok.
 
49/17 z 19.09.2017
w sprawie opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi budżetu na 2018 rok.
 
48/17 z 31.08.2017
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2017 rok.
 
47/17
 
46/17 z 25.08.2017
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Pszczółki w I półroczu 2017r. oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
 
45/17 z 10.08.2017
w sprawie powierzenia pani Jolancie Słupeckiej stanowiska dyrektora Gminnego Przedszkola w Pszczółkach, ul. Szkolna 5
 
44/17 z 01.08.2017
zmieniające zarządzenie nr 1/2017 z dnia 02.01.2017 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych Gminy Pszczółki na rok 2017 i maksymalnej kwoty dofinansowania kształcenia
 
43/17 z 27.07.2017
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2017 rok.
 
42/17 z 18.07.2017
w sprawie powołania komisji ds. mieszkaniowych
 
41/17 z 18.07.2017
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Gminy w Pszczółkach i zasad jej działania w zakresie przeprowadzania przetargów na zbycie i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Pszczółki
 
40/17 z 17.07.2017
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w miejscowości Żelisławki przeznaczonych do sprzedaży
 
39/17 z 17.07.2017
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2017 rok.
 
38/17 z 27.06.2017
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w miejscowości Pszczółki przeznaczonych do dzierżawy
 
37/17 z 23.06.2017
w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków w Gminie Pszczółki
 
36/17 z 19.06.2017
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2017 rok.
 
35/17 z 01.06.2017
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Pszczółkach
 
34/17 z 01.06.2017
w sprawie: powołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla Gminy Pszczółki
 
33/17 z 19.05.2017
w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach.
 
32/17 z 19.05.2017
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2017 rok.
 
31/17 z 17.05.2017
zmieniające Zarządzenie Nr 28/17 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 25.04.2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursów w ramach projektu API Festiwal i ustalenia ich regulaminów 
 
30/17 z 09.05.2017
w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Różynach
 
29/17 z 05.05.2017
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola prowadzonego przez gminę Pszczółki
 
28/17 z 25.04.2017
w sprawie ogłoszenia konkursów w ramach projektu API Festiwal i ustalenia ich regulaminów
 
27/17
 
26/17 z 25.04.2017
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach za 2016 rok
 
25/17 z 25.04.2017
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2017 rok
 
24/17 z 24.04.2017
w sprawie wymiaru czasu pracy w Urzędzie Gminy w Pszczółkach w 2017 r.
 
23/17 z 18.04.2017
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2017 rok.
 
22/17 z 11.04.2017
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły i przedszkola prowadzonych przez gminę Pszczółki
 
21/17 z 07.04.2017
w sprawie wymiaru czasu pracy w Urzędzie Gminy w Pszczółkach w 2017 r.
 
20/17 z 07.04.2017
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Pszczółkach
 
19/17 z 07.04.2017
w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy w Pszczółkach nadanym Zarządzeniem Nr 58/04 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 2 sierpnia 2004 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 62/05 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 21 października 2005 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 15/07 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 1 marca 2007 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 24/15 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 14 maja 2015 r.
 
18/17 z 05.04.2017
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2017 rok.
 
17/17 z 04.04.2017
w sprawie ustalenia na rok szkolny 2017/2018 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkola publicznego oraz do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pszczółki.
 
16/17 z 24.03.2017
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pszczółki za 2016 rok.
 
15/17
 
14/17 z 15.03.2017
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2017 rok.
 
13/17
 
12/17 z 23.02.2017
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2017 rok.
 
11/17 z 08.02.2017
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Pszczółkach
 
10/17 z 26.01.2017
w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na usługi społeczne
 
9/17 z 25.01.2017
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2017 rok.
 
8/17 z 23.01.2017
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne o wartości od 30.000 euro do 750.000 euro
 
7/17 z 20.01.2017
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Rębielcz w celu wyboru sołtysa
 
6/17 z 12.01.2017
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Pszczółkach
 
5/17 z 10.01.2017
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2017 rok.
 
4/17
 
3/17 z 02.01.2017
w sprawie: upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, a także do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.
 
2/17 z 02.01.2017
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gminy Pszczółki do zaciągania zobowiązań
 
1/17 z 02.01.2017
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych Gminy Pszczółki na rok 2017 i maksymalnej kwoty dofinansowania kształcenia