Urząd Gminy w Pszczółkach

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
 
82/11 z 28.12.2011
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 74/11 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 5 grudnia 2011 r. dotyczącego powołania Zespołów Spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji według stanu na dzień 31.12.2011 r.
 
81/11 z 28.12.2011
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2011 rok.
 
80/11 z 22.12.2011
w sprawie rozstrzygniecia otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej: prowadzenie Srodowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi.
 
79/11 z 21.12.2011
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2011 rok.
 
78/11 z 19.12.2011
w sprawie zasad stosowania czasu pracy w Urzędzie Gminy w Pszczółkach w 2012 r.
 
77/11 z 19.12.2011
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 
76/11 z 15.12.2011
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciagania zobowiazan z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach nastepnych jest niezbedna do zapewnienia ciagłosci działania jednostki i z których wynikajace płatnosci wykraczaja poza rok budżetowy.
 
75/11 z 06.12.2011
w sprawie powołania Komisji Kasacyjnej dla kasacji formularzy dowodowych
 
74/11 z 05.12.2011
w sprawie powołania Zespołów Spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji według stanu na dzień 31.12.2011 r.
 
73/11 z 05.12.2011
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji według stanu na dzień 31.12.2011 r.
 
72/11 z 28.11.2011
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej: prowadzenie Srodowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniamipsychicznymi.
 
71/11 z 25.11.2011
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2011 rok.
 
69/11 z 22.11.2011
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Pszczółkach
 
68/11 z 22.11.2011
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego
 
67/11 z 18.11.2011
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2011 rok.
 
66/11 z 10.11.2011
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w miejscowościach Ulkowy i Pszczółki przeznaczonych do sprzedaży
 
65/11 z 08.11.2011
w sprawie: zmiany Zarzadzenia Nr 2/11 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie powołania i Regulaminu Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych Gminy Pszczółki.
 
64/11 z 08.11.2011
w sprawie przyjecia projektu uchwały budżetowej na 2012 rok.
 
63/11 z 08.11.2011
w sprawie przyjecia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki.
 
62/11 z 03.11.2011
w sprawie przeprowadzania ocen okresowych pracowników samorzadowych
 
61/11 z 03.11.2011
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczacej „Programu Współpracy Gminy Pszczółki z Organizacjami Pozarzadowymi i Innymi Podmiotami Prowadzacymi Działalnosc Po ytku Publicznego na 2012 rok”łki z Organizacjami Pozarzadowymi i Innymi Podmiotami Prowadzacymi Działalnosc Po ytku Publicznego na 2012 rok
 
60/11 z 31.10.2011
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2011 rok.
 
59/11 z 31.10.2011
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż środka trwałego 
 
58/11 z 19.10.2011
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2011 rok.
 
57/11 z 13.10.2011
w sprawie ustalenia zasad i warunków dofinansowania podnoszenia kwalifikacji przez pracowników Urzędu Gminy w Pszczółkach.
 
56/11 z 05.10.2011
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2011 rok. 
 
55/11 z 04.10.2011
w sprawie ogłoszenia konkursu fotograficznego i plastycznego na pocztówkę i puzzle promujace Muzeum Miodu.
 
54/11 z 04.10.2011
w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Różynach dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
 
53/11 z 03.10.2011
zmieniające Zarządzenie nr 38/11 z dnia 08 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.
 
52/11 z 23.09.2011
w sprawie powołania Gminnego Zespółu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla Gminy Pszczółki
 
51/11 z 23.09.2011
w sprawie opracowania materiałów planistycznych towarzyszacych projektowi budżetu na 2012 rok. 
 
50/11 z 20.09.2011
W  sprawie  udziału w powiatowym treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania.
 
49/11 z 19.09.2011
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Pszczółki dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
 
48/11 z 12.09.2011
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego
 
47/11 z 12.09.2011
w sprawie zmiany zmiany Zarzadzenia Nr 46/11 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 24 sierpnia 2011r oraz zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2011 rok.
 
46/11 z 24.08.2011
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2011 rok.
 
45/11 z 08.08.2011
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, położonych w miejscowości Pszczółki przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym i w trybie bezprzetargowym
 
44/11 z 02.08.2011
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego sie o awans zawodowy na stopien nauczyciela mianowanego.
 
43/11 z 02.08.2011
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego sie o awans zawodowy na stopien nauczyciela mianowanego.
 
42/11 z 02.08.2011
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego sie o awans zawodowy na stopien nauczyciela mianowanego.
 
41/11 z 02.08.2011
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego sie o awans zawodowy na stopien nauczyciela mianowanego.
 
40/11 z 01.08.2011
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2011 rok.
 
39/11 z 14.07.2011
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2011 rok.
 
38/11 z 08.07.2011
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podreczników.
 
37/11 z 05.07.2011
w sprawie wprowadzenia instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji zwiazanej z realizacja projektów współfinansowanych ze srodków Unii Europejskie
 
36/11 z 05.07.2011
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, położonych w miejscowości Różyny przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym oraz w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, położonych w miejscowości Pszczółki przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
 
35/11 z 28.06.2011
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2011 rok.
 
34/11 z 20.06.2011
w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Pszczółki w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
 
33/11 z 30.05.2011
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2011 rok.
 
32/11 z 25.05.2011
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 15/2004 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Gminy Pszczółki do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz określenia Regulaminu Pracy Komisji, zmienionego Zarządzeniem Nr 13/2008 z dnia 14 lutego 2008 r.
 
31/11 z 11.05.2011
w sprawie uchylenia zarządzenia Wójta Gminy Pszczółki nr 26/11 z dnia 22 kwietnia 2011 r. oraz w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w miejscowości Pszczółki przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
 
30/11 z 10.05.2011
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2011 rok.
 
29/11 z 09.05.2011
w  sprawie  archiwizacji dokumentów z wyborów do organów jednostek samorząduterytorialnegoprzeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010r.
 
28/11 z 29.04.2011
w sprawie powołania składu Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Gminy w Pszczółkach.
 
27/11 z 28.04.2011
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach za 2010 rok.
 
26/11 z 21.04.2011
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w miejscowości Pszczółki przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
 
25/11 z 19.04.2011
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2011 rok
 
24/11 z 12.04.2011
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2011 rok
 
23/11 z 07.04.2011
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w miejscowości Pszczółki przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym
 
22/11 z 04.04.2011
w sprawie sporządzenia spisu z natury składników majątkowych w Urzędzie Gminy w Pszczółkach, w związku ze zmianą osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone mienie.
 
21/11 z 01.04.2011
w sprawie sporządzenia spisu z natury składników majątkowych w Urzędzie Gminy w Pszczółkach, w związku ze zmianą osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone mienie. 
 
20/11 z 30.03.2011
w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta nr 76/10 z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Pszczółki
 
19/11 z 31.03.2011
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w miejscowościach Pszczółki i Skowarcz przeznaczonych do oddania w dzierżawę
 
18/11 z 18.03.2011
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2011 rok.
 
17/11 z 16.03.2011
w sprawie kontroli realizacji zadan obrony cywilnej, zarzadzania kryzysowego i spraw obronnych na terenie gminy Pszczółki.
 
16/11 z 10.03.2011
w sprawie przejęcia obsługi kadrowej, finansowo – księgowej i kasowej przez GOPS
 
15/11 z 01.03.2011
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Pszczółkach
 
14/11 z 23.02.2011
w sprawie używania papieru firmowego w Urzędzie Gminy w Pszczółkach
 
13/11 z 14.02.2011
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2011 rok.
 
12/11 z 28.01.2011
w sprawie wprowadzenia systemu zarzadzania ryzykiem w Urzedzie Gminy w Pszczółkach.
 
11/11 z 28.01.2011
w sprawie zmiany Zarzadzenia Nr 88/08 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 31 grudnia 2008r w sprawie przyjecia polityki rachunkowosci w Urzedzie Gminy Pszczółki.
 
10/11 z 28.01.2011
w sprawie: ”sporządzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych Gminy Pszczółki na rok 2011 i maksymalnej kwoty dofinansowania kształcenia”.
 
9/11 z 21.01.2011
w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego, do stosowania w Urzedzie Gminy w Pszczółkach.
 
8/11 z 21.01.2011
w sprawie zwołania zebrań wiejskich w poszczególnych sołectwach Gminy Pszczółki w celu dokonania wyboru sołtysów i rad sołeckich
 
7/11 z 21.01.2011
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2011 rok.
 
6/11 z 21.01.2011
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczacej „Programu Współpracy Gminy Pszczółki z Organizacjami Pozarzadowymi i Innymi Podmiotami Prowadzacymi Działalnosc Pożytku Publicznego na 2011 rok”
 
5/11 z 05.01.2011
w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej
 
4/11 z 05.01.2011
w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta nr 76/10 z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Pszczółki
 
3/11 z 05.01.2011
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2011 rok.
 
2/11 z 03.01.2011
w sprawie powołania i Regulaminu Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych Gminy Pszczółki.
 
1/11 z 03.01.2011
w sprawie przyjęcia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów w Urzędzie Gminy w Pszczółkach.