Urząd Gminy w Pszczółkach

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
 
SESJA nr III z 19.12.2018
 
U_III_29_18
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe, w prawo własności
 
U_III_28_18
w sprawie wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, warunków przyznania i zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia udzielone w jego ramach oraz podwyższenia kryterium dochodowego
 
U_III_27_18
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
 
U_III_26_18
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019
 
U_III_25_18
w sprawie budżetu gminy Pszczółki na 2019 rok
 
U_III_24_18
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2019-2023
 
U_III_23_18
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2018-2023
 
U_III_22_18
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2018 rok
 
PROTOKÓŁ SESJI
IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ
LISTA OBECNOŚCI
Film z sesji
 
SESJA nr II z 28.11.2018
 
U_II_21_18
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kolniku (działka nr 193/3)
 
U_II_20_18
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kolniku (działki nr 64/1 i 65/1)
 
U_II_19_18
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ostrowite (działka nr 424)
 
U_II_18_18
w sprawie nadania nazwy ulicy w Pszczółkach (działka nr 895/13)
 
U_II_17_18
w sprawie nadania nazwy ulicy w Pszczółkach (działka nr 281/9)
 
U_II_16_18
w sprawie wydzierżawienia działki nr 216/1 w Skowarczu
 
U_II_15_18
w sprawie wydzierżawienia działki nr 361/16 w Pszczółkach
 
U_II_14_18
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2019 r.
 
U_II_13_18
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Pszczółki
 
U_II_12_18
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2018 rok
 
U_II_11_18
w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu
 
U_II_10_18
w sprawie powołania Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu
 
U_II_9_18
w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącej oraz Zastępcy Przewodniczącej Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy
 
U_II_8_18
w sprawie powołania Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy
 
U_II_7_18
w sprawie wyboru Przewodniczącego oraz stwierdzenia wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 
U_II_6_18
w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 
U_II_5_18
w sprawie wyboru Przewodniczącej i stwierdzenia wyboru Zastępcy Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej
 
U_II_4_18
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
 
PROTOKÓŁ SESJI
IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ
LISTA OBECNOŚCI
Film z sesji
 
SESJA nr I z 19.11.2018
 
U_I_3_18
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Pszczółki
 
U_I_2_18
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Pszczółki
 
U_I_1_18
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Gminy Pszczółki
 
PROTOKÓŁ SESJI
IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ
LISTA OBECNOŚCI
Film z sesji
 
SESJA nr XLII z 02.10.2018
 
U_XLII_377_18
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Gminy Pszczółki w sprawie zaliczenia ulic Henryka Sienkiewicza, Adama Mickiewicza, Wincentego Witosa i Elizy Orzeszkowej w Pszczółkach oraz drogi dz. nr 39 w Żelisławkach do kategorii dróg gminnych
 
U_XLII_376_18
w sprawie współdziałania Gminy Pszczółki z Gminami: Suchy Dąb i Pruszcz Gdański, Miastem Pruszcz Gdański oraz Miastem Gdańsk w realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego odprowadzania ścieków komunalnych do Oczyszczalni Ścieków "Gdańsk-Wschód" w Gdańsku
 
U_XLII_375_18
w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczółki oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy Pszczółki
 
U_XLII_374_18
w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pszczółki na lata 2018–2021 z perspektywą na lata 2022–2025
 
U_XLII_373_18
w sprawie Programu współpracy Gminy Pszczółki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
 
U_XLII_372_18
zmieniająca uchwałę nr IX/62/15 Rady Gminy Pszczółki z dnia 22 września 2015 r. w sprawie Statutu Gminy Pszczółki
 
U_XLII_371_18
w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Pszczółki
 
U_XLII_370_18
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2018-2023
 
U_XLII_369_18
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2018 rok
 
PROTOKÓŁ SESJI
LISTA OBECNOŚCI RADNYCH
LISTA SOŁTYSÓW
 
SESJA nr XLI z 06.09.2018
 
U_XLI_368_18
w sprawie upoważnienia Przewodniczącej Rady Gminy do udzielenia odpowiedzi na pismo Stowarzyszenia „Wspólnie dla Dobra Gminy” w Pszczółkach
 
U_XLI_367_18
w sprawie upoważnienia Przewodniczącej/ego Rady Gminy do reprezentowania Rady Gminy w postępowaniu sądowoadministracyjnym, dotyczącym stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXIX/358/18 Rady Gminy Pszczółki z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ograniczenia funkcjonowania instalacji, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko
 
U_XLI_366_18
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2018 rok
 
PROTOKÓŁ SESJI
LISTA OBECNOŚCI
 
SESJA nr XL z 09.08.2018
 
U_XL_365_18
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Gminy Pszczółki w sprawie zaliczenia ulic Henryka Sienkiewicza, Adama Mickiewicza, Wincentego Witosa i Elizy Orzeszkowej w Pszczółkach oraz drogi dz. nr 39 w Żelisławkach do kategorii dróg gminnych
 
U_XL_364_18
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Ulkowy
 
U_XL_363_18
w sprawie projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Pszczółki"
 
U_XL_362_18
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Pszczółki
 
U_XL_361_18
w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Pszczółki
 
U_XL_360_18
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2018 rok
 
PROTOKÓŁ SESJI
LISTA OBECNOŚCI
 
SESJA nr XXXIX z 19.06.2018
 
U_XXXIX_359_18
w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (działka nr 150/17)
 
U_XXXIX_358_18
w sprawie ograniczenia funkcjonowania instalacji, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko
 
U_XXXIX_357_18
w sprawie cen i opłat za usługi komunalne dotyczące zrzutu nieczystości ciekłych przez pojazdy asenizacyjne do urządzeń oczyszczalni ścieków w Pszczółkach
 
U_XXXIX_356_18
w sprawie upoważnienia Wójta do zawarcia porozumienia dotyczącego przekazania środków na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Gdańsku
 
U_XXXIX_355_18
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2018-2023
 
U_XXXIX_354_18
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2018 rok
 
U_XXXIX_353_18
w sprawie absolutorium dla Wójta z tytułu wykonania budżetu za 2017 r.
 
U_XXXIX_352_18
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pszczółki za 2017 r.
 
PROTOKÓŁ SESJI
LISTA OBECNOŚCI
 
SESJA nr XXXVIII z 23.05.2018
 
U_XXXVIII_351_18
zmienająca uchwałę nr XXXV/330/18 Rady Gminy Pszczółki w sprawie podziału Gminy Pszczółki na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Pszczółki
 
U_XXXVIII_350_18
w sprawie dopłaty do taryfy za wprowadzanie ścieków do gminnych urządzeń kanalizacyjnych
 
U_XXXVIII_349_18
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2018 rok
 
PROTOKÓŁ SESJI
LISTA OBECNOŚCI
 
SESJA nr XXXVII z 15.05.2018
 
U_XXXVII_348_18
w sprawie zgody na sprzedaż lokalu komunalnego w Pszczółkach
 
U_XXXVII_347_18
zmieniająca uchwałę nr XXXV/331/18 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
 
U_XXXVII_346_18
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2018-2022
 
U_XXXVII_345_18
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2018 rok
 
PROTOKÓŁ SESJI
LISTA OBECNOŚCI
 
SESJA nr XXXVI z 24.04.2018
 
U_XXXVI_338_18
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2018 rok
 
U_XXXVI_339_18
w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wawrzyńca w Różynach dotacji celowej na prace remontowe i konserwatorskie
 
U_XXXVI_340_18
w sprawie podziału Gminy Pszczółki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 
U_XXXVI_341_18
w sprawie zgody na sprzedaż lokalu komunalnego w Pszczółkach
 
U_XXXVI_342_18
w sprawie przekazania na rzecz Skarbu Państwa działki nr 64/14 w Pszczółkach
 
U_XXXVI_343_18
w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zaopiniowanie projektów uchwał dotyczących sprzedaży alkoholu na terenie gminy Pszczółki
 
U_XXXVI_344_18
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Pszczółki
 
PROTOKÓŁ SESJI
LISTA OBECNOŚCI
 
SESJA nr XXXV z 27.03.2018
 
U_XXXV_337_18
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Różyny
 
U_XXXV_336_18
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kolniku (prywatna działka nr 178/6)
 
U_XXXV_335_18
w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (działka nr 171 należąca do Skarbu Państwa)
 
U_XXXV_334_18
w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (prywatne działki nr 78/9 i 78/21)
 
U_XXXV_333_18
w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (prywatna działka nr 328/19)
 
U_XXXV_332_18
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kleszczewku (działka prywatna nr 95/11)
 
U_XXXV_331_18
w sprawie Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
 
U_XXXV_330_18
w sprawie podziału Gminy Pszczółki na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Pszczółki
 
U_XXXV_329_18
w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy
 
U_XXXV_328_18
w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczółkach
 
U_XXXV_327_18
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Pszczółki dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gminy Pszczółki oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
 
U_XXXV_326_18
w sprawie porozumienia z Powiatem Gdańskim na realizację zadania pn. "Święto Miodu Pszczółkowskiego"
 
U_XXXV_325_18
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2018-2022
 
U_XXXV_324_18
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2018 rok
 
PROTOKÓŁ SESJI
LISTA OBECNOŚCI
 
SESJA nr XXXIV z 31.01.2018
 
U_XXXIV_323_18
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 r.
 
U_XXXIV_322_18
zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/344/10 Rady Gminy Pszczółki z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Tczew w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Tczew wykonania zadania własnego Gminy Pszczółki w zakresie utrzymania składowisk i unieszkodliwiania odpadów
 
U_XXXIV_321_18
zmieniająca uchwałę nr XIV/138/12 Rady Gminy Pszczółki z dnia 12 września 2012 r. w sprawie porozumienia z Gminą Miejską Tczew
 
U_XXXIV_320_18
w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym, dla kandydatów spoza obwodu, do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pszczółki
 
U_XXXIV_319_18
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Gminnym „Pszczółka Maja” w Pszczółkach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pszczółki
 
PROTOKÓŁ SESJI
LISTA OBECNOŚCI
 
SESJA nr XXXIII z 16.01.2018
 
U_XXXIII_318_18
w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Gminy w Pszczółkach
 
U_XXXIII_317_18
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2018-2022
 
U_XXXIII_316_18
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2018 rok
 
PROTOKÓŁ SESJI
LISTA OBECNOŚCI