Urząd Gminy w Pszczółkach
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
 
Sesja nr LVIII z 29.06.2022
 
U_LVII_364_22
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2022 rok
 
U_LVII_363_22
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2022-2030.
 
Protokół sesji
Imienny wykaz głosowań
Lista obecności
Film z sesji
 
Sesja nr LVII z 28.06.2022
 
U_LVII_362_22
w sprawie absolutorium dla Wójta z tytułu wykonania budżetu za 2021 r.
 
U_LVII_361_22
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Gminy Pszczółki za 2021 r.
 
U_LVII_360_22
w sprawie udzielenia Wójtowi wotum zaufania
 
Protokół sesji
Imienny wykaz głosowań
Lista obecności
Film z sesji
 
Sesja nr LVI z 09.06.2022
 
U_LVI_359_22
w sprawie Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2022
 
U_LVI_358_22
w sprawie uchwalenia zmiany uchwały nr XIII/150/2001 Rady Gminy Pszczółki w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr: 222, część działki 223/4, działek:140, 141, 111/2, 237/5, 220/5, 220/31, 200, 220/19, część działek:43/1, 43/2 i 158/8, działek: 203, 95/27, 220/33, 220/32 na terenie wsi Różyny, gmina Pszczółki (zmiana do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczółki)
 
U_LVI_357_22
w sprawie projektu zmian do Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Pszczółki
 
U_LVI_356_22
zmieniająca uchwałę nr IX/62/15 Rady Gminy Pszczółki z dnia 22 września 2015 r. w sprawie Statutu Gminy Pszczółki
 
U_LVI_355_22
w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Pomorze Spółka z o.o. z siedzibą w Malborku
 
U_LVI_354_22
w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (część dz. nr 156/39)
 
U_LVI_353_22
w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (część dz. nr 156/39)
 
U_LVI_352_22
w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (część dz. nr 156/39)
 
U_LVI_351_22
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę działki nr 659/2 w Pszczółkach
 
U_LVI_350_22
w sprawie rozpatrzenia petycji
 
U_LVI_349_22
w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Pszczółki na rok 2023
 
U_LVI_348_22
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2022-2030.
 
U_LVI_347_22
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2022 rok
 
Protokół sesji
Imienny wykaz głosowań
Lista obecności
Film z sesji
 
Sesja nr LV z 12.04.2022
 
U_LV_346_22
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2022 rok
 
U_LV_345_22
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2022-2030.
 
Protokół sesji
Imienny wykaz głosowań
Lista obecności
Film z sesji
 
Sesja nr LIV z 07.04.2022
 
U_LIV_344_22
w sprawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
U_LIV_343_22
zmieniająca uchwałę nr LIII/341/22 Rady Gminy Pszczółki z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz zwolnienia z części opłaty
 
Protokół sesji
Imienny wykaz głosowań
Lista obecności
Film z sesji
 
Sesja nr LIII z 28.03.2022
 
U_LIII_342_22
w sprawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
U_LIII_341_22
w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz zwolnienia z części opłaty
 
U_LIII_340_22
w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej
 
U_LIII_339_22
w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia jego regulaminu
 
U_LIII_338_22
w sprawie nadania nazwy ulicy w Różynach (działka nr 50)
 
U_LIII_337_22
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kolniku
 
U_LIII_336_22
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025
 
Protokół sesji
Imienny wykaz głosowań
Lista obecności
Film z sesji
 
Sesja nr LII z 21.03.2022
 
U_LII_335_22
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2022 rok
 
U_LII_334_22
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2022-2030.
 
Protokół sesji
Imienny wykaz głosowań
Lista obecności
Film z sesji
 
Sesja nr LI z 07.03.2022
 
U_LI_333_22
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Pszczółki
 
U_LI_332_22
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 r.
 
U_LI_331_22
w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczółkach
 
U_LI_330_22
w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej
 
U_LI_329_22
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kolniku
 
U_LI_328_22
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kolniku
 
U_LI_327_22
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kolniku
 
U_LI_326_22
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kolniku
 
U_LI_325_22
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kolniku
 
U_LI_324_22
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kolniku
 
U_LI_323_22
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kolniku
 
U_LI_322_22
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kolniku
 
U_LI_321_22
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kolniku
 
U_LI_320_22
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kolniku
 
U_LI_319_22
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kolniku
 
U_LI_318_22
w sprawie nadania nazwy ulicy w Pszczółkach (działki nr 462/5 i 462/3)
 
U_LI_317_22
w sprawie nadania nazwy ulicy w Pszczółkach ( działki nr 48/3, 48/7, 55/4, 55/8 i 54/11)
 
U_LI_316_22
w sprawie nadania nazwy ulicy w Pszczółkach (działki nr 101/2 i 103/6)
 
U_LI_315_22
w sprawie nadania nazwy ulicy w Pszczółkach
 
U_LI_314_22
w sprawie nadania nazwy ulicy w Pszczółkach
 
Protokół sesji
Imienny wykaz głosowań
Lista obecności
Film z sesji
 
Sesja nr L z 28.02.2022
 
U_L_313_22
w sprawie powołania Skarbnika Gminy Pszczółki
 
U_L_312_22
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2022 rok
 
Protokół sesji
Imienny wykaz głosowań
Lista obecności
Film z sesji
 
Sesja nr XLIX z 18.02.2022
 
U_XLIX_311_22
w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Pszczółki
 
Protokół sesji
Imienny wykaz głosowań
Lista obecności
Film z sesji
 
Sesja nr XLVIII z 31.01.2022
 
U_XLVIII_310_22
w sprawie wysokości opłat za ustawianie reklam i tablic informacyjnych oraz zasad ich umieszczania na obiektach i nieruchomościach stanowiących własność Gminy Pszczółki
 
U_XLVIII_309_22
w sprawie dzierżawy części ogrodzenia boiska w Różynach
 
U_XLVIII_308_22
w sprawie nadania nazwy ulicy w Pszczółkach (działki nr 315/21 i 315/38)
 
U_XLVIII_307_22
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2022 rok
 
Protokół sesji
Imienny wykaz głosowań
Lista obecności
Film z sesji