Urząd Gminy w Pszczółkach
 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
 
Sesja nr LXVIII z 28.12.2022
 
U_LXVIII_415_22
w sprawie stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu dla zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci do placówek oświatowych
 
U_LXVIII_414_22
w sprawie skargi na działalność Wójta
 
U_LXVIII_413_22
w sprawie budżetu Gminy Pszczółki na 2023 rok
 
U_LXVIII_412_22
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2023-2030
 
U_LXVIII_411_22
w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2023
 
U_LXVIII_410_22
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2022-2030
 
U_LXVIII_409_22
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2022 rok
 
Protokół sesji
Imienny wykaz głosowań
Lista obecności
Film z sesji
 
Sesja nr LXVII z 19.12.2022
 
U_LXVII_408_22
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usługi odbierania odpadów komunalnych oraz ich zagospodarowania
 
U_LXVII_407_22
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pszczółki
 
U_LXVII_406_22
w sprawie dopłaty do taryfy za wprowadzanie ścieków do gminnych urządzeń kanalizacyjnych
 
U_LXVII_405_22
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2022-2030
 
U_LXVII_404_22
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2022 rok
 
Protokół sesji
Imienny wykaz głosowań
Lista obecności
Film z sesji
 
Sesja nr LXVI z 28.11.2022
 
U_LXVI_403_22
zmieniająca uchwałę nr LXV/399/22 z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
 
U_LXVI_402_22
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2022-2030
 
U_LXVI_401_22
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2022 rok
 
Protokół sesji
Imienny wykaz głosowań
Lista obecności
Film z sesji
 
Sesja nr LXV z 14.11.2022
 
U_LXV_400_22
zmieniająca uchwałę nr XXXII/206/20 Rady Gminy Pszczółki z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie powierzenia spółce komunalnej Eco Probe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wykonywania niektórych zadań Gminy
 
U_LXV_399_22
w sprawie stawek podatku od środków transportowych
 
U_LXV_398_22
w sprawie stawek podatku od nieruchomości
 
U_LXV_397_22
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2022-2030
 
U_LXV_396_22
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2022 rok
 
Protokół sesji
Imienny wykaz głosowań
Lista obecności
Film z sesji
 
Sesja nr LXIV z 31.10.2022
 
U_LXIV_395_22
w sprawie udzielenia odpowiedzi na pisma dotyczące sprzedaży części nieruchomości gminnej
 
Protokół sesji
Imienny wykaz głosowań
Lista obecności
Film z sesji
 
Sesja nr LXIII z 24.10.2022
 
U_LXIII_394_22
w sprawie uchwalenia statutów sołectw
 
U_LXIII_393_22
w sprawie nadania nazwy ulicy w Różynach (działka nr 221/58)
 
U_LXIII_392_22
w sprawie nadania nazwy ulicy w Różynach (działka nr 221/45)
 
U_LXIII_391_22
w sprawie wydzierżawienia części działki nr 247 w Kolniku
 
U_LXIII_390_22
w sprawie Programu współpracy Gminy Pszczółki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023
 
U_LXIII_389_22
w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami w Gminie Pszczółki na lata 2021-2024
 
U_LXIII_388_22
w sprawie inkasentów w gminie Pszczółki
 
U_LXIII_387_22
w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej
 
U_LXIII_386_22
w sprawie dopłaty do taryfy za wprowadzanie ścieków do gminnych urządzeń kanalizacyjnych
 
U_LXIII_385_22
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2022-2030
 
U_LXIII_384_22
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2022 rok
 
Protokół sesji
Imienny wykaz głosowań
Lista obecności
Film z sesji
 
Sesja nr LXII z 10.10.2022
 
U_LXII_383_22
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ostrowite (działki nr 362/4, 362/5, 362/11 i 363)
 
U_LXII_382_22
w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (działka nr 237/14)
 
U_LXII_381_22
w sprawie Regulaminu określającego zasady ustalenia niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których Gmina Pszczółki jest organem prowadzącym
 
U_LXII_380_22
w sprawie inkasentów w gminie Pszczółki
 
U_LXII_379_22
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2022-2030
 
U_LXII_378_22
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2022 rok
 
Protokół sesji
Imienny wykaz głosowań
Lista obecności
Film z sesji
 
Sesja nr LXI z 22.09.2022
 
U_LXI_377_22
w sprawie rozpatrzenia petycji
 
U_LXI_376_22
zmieniająca uchwałę nr XLVI/297/21 z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia "Strategii rozwoju Gminy Pszczółki na lata 2021-2030"
 
U_LXI_375_22
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2022-2030.
 
U_LXI_374_22
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2022 rok
 
Protokół sesji
Imienny wykaz głosowań
Lista obecności
Film z sesji
 
Sesja nr LX z 01.09.2022
 
U_LX_373_22
zmieniająca uchwałę nr XXXIII/350/18z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie dopłaty do taryfy za wprowadzanie ścieków do  gminnych urządzeń kanalizacyjnych
 
Protokół sesji
Imienny wykaz głosowań
Lista obecności
Film z sesji
 
Sesja nr LIX z 29.08.2022
 
U_LIX_372_22
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Pszczółki umowy na realizację projektu „Młodzi duchem!” w ramach Działania 6.2. Usługi Społeczne Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych,nr konkursu RPPM 06.02.02-IZ.00-22-001/22
 
U_LIX_371_22
w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (działka nr 241/6 i cz.dz. nr 235/5)
 
U_LIX_370_22
w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (działka nr 238/10 i cz.dz. nr 235/5)
 
U_LIX_369_22
w sprawie wydzierżawienia działki nr 216/1 położonej w Skowarczu
 
U_LIX_368_22
w sprawie tygodniowego obowiązkowego czasu pracy dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,  obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących obowiązki pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola i innych placówek pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze
 
U_LIX_367_22
w sprawie utworzenia innej lokalizacji prowadzenia zajęć w Szkole Podstawowej w Różynach
 
U_LIX_366_22
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Pszczółki w roku szkolnym 2022/2023
 
U_LIX_365 _22
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Gminy Pszczółki w sprawie Statutu Gminy Pszczółki
 
Protokół sesji
Imienny wykaz głosowań
Lista obecności
Film z sesji
 
Sesja nr LVIII z 29.06.2022
 
U_LVIII_364_22
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2022 rok
 
U_LVIII_363_22
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2022-2030.
 
Protokół sesji
Imienny wykaz głosowań
Lista obecności
Film z sesji
 
Sesja nr LVII z 28.06.2022
 
U_LVII_362_22
w sprawie absolutorium dla Wójta z tytułu wykonania budżetu za 2021 r.
 
U_LVII_361_22
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Gminy Pszczółki za 2021 r.
 
U_LVII_360_22
w sprawie udzielenia Wójtowi wotum zaufania
 
Protokół sesji
Imienny wykaz głosowań
Lista obecności
Film z sesji
 
Sesja nr LVI z 09.06.2022
 
U_LVI_359_22
w sprawie Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2022
 
U_LVI_358_22
w sprawie uchwalenia zmiany uchwały nr XIII/150/2001 Rady Gminy Pszczółki w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr: 222, część działki 223/4, działek:140, 141, 111/2, 237/5, 220/5, 220/31, 200, 220/19, część działek:43/1, 43/2 i 158/8, działek: 203, 95/27, 220/33, 220/32 na terenie wsi Różyny, gmina Pszczółki (zmiana do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczółki)
 
U_LVI_357_22
w sprawie projektu zmian do Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Pszczółki
 
U_LVI_356_22
zmieniająca uchwałę nr IX/62/15 Rady Gminy Pszczółki z dnia 22 września 2015 r. w sprawie Statutu Gminy Pszczółki
 
U_LVI_355_22
w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Pomorze Spółka z o.o. z siedzibą w Malborku
 
U_LVI_354_22
w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (część dz. nr 156/39)
 
U_LVI_353_22
w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (część dz. nr 156/39)
 
U_LVI_352_22
w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (część dz. nr 156/39)
 
U_LVI_351_22
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę działki nr 659/2 w Pszczółkach
 
U_LVI_350_22
w sprawie rozpatrzenia petycji
 
U_LVI_349_22
w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Pszczółki na rok 2023
 
U_LVI_348_22
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2022-2030.
 
U_LVI_347_22
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2022 rok
 
Protokół sesji
Imienny wykaz głosowań
Lista obecności
Film z sesji
 
Sesja nr LV z 12.04.2022
 
U_LV_346_22
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2022 rok
 
U_LV_345_22
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2022-2030.
 
Protokół sesji
Imienny wykaz głosowań
Lista obecności
Film z sesji
 
Sesja nr LIV z 07.04.2022
 
U_LIV_344_22
w sprawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
U_LIV_343_22
zmieniająca uchwałę nr LIII/341/22 Rady Gminy Pszczółki z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz zwolnienia z części opłaty
 
Protokół sesji
Imienny wykaz głosowań
Lista obecności
Film z sesji
 
Sesja nr LIII z 28.03.2022
 
U_LIII_342_22
w sprawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
U_LIII_341_22
w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz zwolnienia z części opłaty
 
U_LIII_340_22
w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej
 
U_LIII_339_22
w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia jego regulaminu
 
U_LIII_338_22
w sprawie nadania nazwy ulicy w Różynach (działka nr 50)
 
U_LIII_337_22
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kolniku
 
U_LIII_336_22
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025
 
Protokół sesji
Imienny wykaz głosowań
Lista obecności
Film z sesji
 
Sesja nr LII z 21.03.2022
 
U_LII_335_22
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2022 rok
 
U_LII_334_22
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2022-2030.
 
Protokół sesji
Imienny wykaz głosowań
Lista obecności
Film z sesji
 
Sesja nr LI z 07.03.2022
 
U_LI_333_22
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Pszczółki
 
U_LI_332_22
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 r.
 
U_LI_331_22
w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczółkach
 
U_LI_330_22
w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej
 
U_LI_329_22
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kolniku
 
U_LI_328_22
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kolniku
 
U_LI_327_22
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kolniku
 
U_LI_326_22
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kolniku
 
U_LI_325_22
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kolniku
 
U_LI_324_22
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kolniku
 
U_LI_323_22
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kolniku
 
U_LI_322_22
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kolniku
 
U_LI_321_22
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kolniku
 
U_LI_320_22
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kolniku
 
U_LI_319_22
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kolniku
 
U_LI_318_22
w sprawie nadania nazwy ulicy w Pszczółkach (działki nr 462/5 i 462/3)
 
U_LI_317_22
w sprawie nadania nazwy ulicy w Pszczółkach ( działki nr 48/3, 48/7, 55/4, 55/8 i 54/11)
 
U_LI_316_22
w sprawie nadania nazwy ulicy w Pszczółkach (działki nr 101/2 i 103/6)
 
U_LI_315_22
w sprawie nadania nazwy ulicy w Pszczółkach
 
U_LI_314_22
w sprawie nadania nazwy ulicy w Pszczółkach
 
Protokół sesji
Imienny wykaz głosowań
Lista obecności
Film z sesji
 
Sesja nr L z 28.02.2022
 
U_L_313_22
w sprawie powołania Skarbnika Gminy Pszczółki
 
U_L_312_22
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2022 rok
 
Protokół sesji
Imienny wykaz głosowań
Lista obecności
Film z sesji
 
Sesja nr XLIX z 18.02.2022
 
U_XLIX_311_22
w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Pszczółki
 
Protokół sesji
Imienny wykaz głosowań
Lista obecności
Film z sesji
 
Sesja nr XLVIII z 31.01.2022
 
U_XLVIII_310_22
w sprawie wysokości opłat za ustawianie reklam i tablic informacyjnych oraz zasad ich umieszczania na obiektach i nieruchomościach stanowiących własność Gminy Pszczółki
 
U_XLVIII_309_22
w sprawie dzierżawy części ogrodzenia boiska w Różynach
 
U_XLVIII_308_22
w sprawie nadania nazwy ulicy w Pszczółkach (działki nr 315/21 i 315/38)
 
U_XLVIII_307_22
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2022 rok
 
Protokół sesji
Imienny wykaz głosowań
Lista obecności
Film z sesji