Urząd Gminy w Pszczółkach

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
 
SESJA nr XXXII z 28.12.2017
 
U_XXXII_315_17
w sprawie porozumienia międzygminnego dotyczącego zagospodarowania przez Gminę Miasta Gdańska frakcji energetycznej wysortowanej z odpadów komunalnych, pochodzących z terenu gminy Pszczółki
 
PROTOKÓŁ SESJI
LISTA OBECNOŚCI
 
SESJA nr XXXI z 20.12.2017
 
U_XXXI_314_17
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kleszczewku (fragment działki nr 20/2)
 
U_XXXI_313_17
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kleszczewku (działka nr 12/1)
 
U_XXXI_312_17
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kleszczewku (działka nr 68)
 
U_XXXI_311_17
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kleszczewku (działki nr 29/8 i 28/10)
 
U_XXXI_310_17
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kleszczewku (działka nr 22)
 
U_XXXI_309_17
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kleszczewku (działka nr 25/6)
 
U_XXXI_308_17
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kleszczewku (działka nr 24/5)
 
U_XXXI_307_17
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kleszczewku (działka nr 115)
 
U_XXXI_306_17
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kleszczewku (działki nr 63/7, 63/8, 63/18 i 64)
 
U_XXXI_305_17
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kleszczewku (działka nr 90)
 
U_XXXI_304_17
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kleszczewku (działka nr 65, fragment działki nr 20/2 i działka nr 74/3)
 
U_XXXI_303_17
w sprawie statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach
 
U_XXXI_302_17
w sprawie zasad odpłatności mieszkańców gminy Pszczółki za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
 
U_XXXI_301_17
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
 
U_XXXI_300_17
w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Pszczółki za pomocą innego instrumentu płatniczego
 
U_XXXI_299_17
w sprawie budżetu gminy Pszczółki na 2018 rok
 
U_XXXI_298_17
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2018-2022
 
U_XXXI_297_17
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2017-2022
 
U_XXXI_296_17
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2017 rok
 
PROTOKÓŁ SESJI
LISTA OBECNOŚCI
 
SESJA nr XXX z 14.11.2017
 
U_XXX_295_17
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta
 
U_XXX_294_17
w sprawie nadania nazwy ulicy w Żelisławkach (działka gminna nr 34/1)
 
U_XXX_293_17
w sprawie nadania nazwy ulicy w Żelisławkach (działka nr 224 należąca do Skarbu Państwa)
 
U_XXX_292_17
w sprawie nadania nazwy ulicy w Żelisławkach (działka nr 20/11 należąca do Skarbu Państwa)
 
U_XXX_291_17
w sprawie nadania nazwy ulicy w Żelisławkach (działka gminna nr 39)
 
U_XXX_290_17
w sprawie nadania nazwy ulicy w Żelisławkach (działka nr 37/1 należąca do Skarbu Państwa)
 
U_XXX_289_17
w sprawie nadania nazwy ulicy w Żelisławkach (działka gminna nr 38)
 
U_XXX_288_17
w sprawie nadania nazwy ulicy w Żelisławkach (działka gminna nr 38)
 
U_XXX_287_17
w sprawie nadania nazwy ulicy w Rębielczu (działka nr 159)
 
U_XXX_286_17
w sprawie nadania nazwy ulicy w Rębielczu (działka nr 160)
 
U_XXX_285_17
w sprawie nadania nazwy ulicy w Rębielczu (działka nr 162/3)
 
U_XXX_284_17
w sprawie nadania nazwy ulicy w Rębielczu (część działki nr 146)
 
U_XXX_283_17
w sprawie nadania nazwy ulicy w Rębielczu (działka nr 148)
 
U_XXX_282_17
w sprawie nadania nazwy ulicy w Rębielczu (działka nr 150)
 
U_XXX_281_17
w sprawie nadania nazwy ulicy w Rębielczu (działki nr 151 i 152/2)
 
U_XXX_280_17
w sprawie nadania nazwy ulicy w Rębielczu (prywatne działki nr 43/4 i 45/11)
 
U_XXX_279_17
w sprawie nadania nazwy ulicy w Rębielczu (działka nr 153/8)
 
U_XXX_278_17
w sprawie nadania nazwy ulicy w Rębielczu (działka nr 153/9)
 
U_XXX_277_17
w sprawie nadania nazwy ulicy w Rębielczu (działki nr 273, 274, 75/3, 76/3 i 155/1)
 
U_XXX_276_17
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kolniku (prywatne działki nr 223/51, 223/58, 223/63)
 
U_XXX_275_17
zmieniająca uchwałę nr X/84/07 w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Kleszczewko
 
U_XXX_274_17
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kleszczewku (fragment gminnej działki nr 20/2)
 
U_XXX_273_17
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kleszczewku (prywatna działka nr 98/27)
 
U_XXX_272_17
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kleszczewku (prywatna działka nr 11/4)
 
U_XXX_271_17
w sprawie nadania nazwy ulicy w Różynach (prywatna działka nr 197/7)
 
U_XXX_270_17
w sprawie nadania nazwy ulicy w Różynach (działka nr 408/26)
 
U_XXX_269_17
w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (prywatna działka nr 350/1)
 
U_XXX_268_17
w sprawie nabycia działki nr 43/2 w Rębielczu
 
U_XXX_267_17
w sprawie komunalizacji działki nr 115/1 w Kleszczewku
 
U_XXX_266_17
w sprawie Programu współpracy Gminy Pszczółki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
 
U_XXX_265_17
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018
 
U_XXX_264_17
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
 
U_XXX_263_17
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020
 
U_XXX_262_17
w sprawie likwidacji świetlicy socjoterapeutycznej
 
U_XXX_261_17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Różynach
 
U_XXX_260_17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Skowarczu
 
U_XXX_259_17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach
 
U_XXX_258_17
w sprawie porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad dotyczącego finansowania budowy drogi rowerowej w ciągu drogi krajowej nr 91
 
U_XXX_257_17
w sprawie taryf za wodę pobraną z gminnych urządzeń wodociągowych i za wprowadzanie ścieków do gminnych urządzeń kanalizacyjnych
 
U_XXX_256_17
w sprawie wzorów formularzy deklaracji podatkowych oraz informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
 
U_XXX_255_17
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2018 r.
 
U_XXX_254_17
w sprawie stawek podatku od środków transportowych
 
U_XXX_253_17
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2017-2022
 
U_XXX_252_17
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2017 rok
 
PROTOKÓŁ SESJI
LISTA OBECNOŚCI
 
SESJA nr XXIX z 29.08.2017
 
U_XXIX_251_17
w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji
 
U_XXIX_250_17
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2017-2022
 
U_XXIX_249_17
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2017 rok
 
U_XXIX_248_17
w sprawie udzielenia pomocy finansowej GMINIE LIPUSZ
 
PROTOKÓŁ SESJI
LISTA OBECNOŚCI
 
SESJA nr XXVIII z 10.08.2017
 
U_XXVIII_247_17
zmieniająca uchwałę nr IX/63/15 Rady Gminy Pszczółki z dnia 22 września 2015 r. w sprawie zaliczenia ulic Henryka Sienkiewicza, Adama Mickiewicza, Wincentego Witosa i Elizy Orzeszkowej oraz drogi dz. nr 39 w Żelisławkach do kategorii dróg gminnych
 
U_XXVIII_246_17
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest gmina Pszczółki
 
U_XXVIII_245_17
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2017-2022
 
U_XXVIII_244_17
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2017 rok
 
PROTOKÓŁ SESJI
LISTA OBECNOŚCI
 
SESJA nr XXVII z 13.06.2017
 
U_XXVII_243_17
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ostrowite (droga gminna stanowiąca działkę nr 365)
 
U_XXVII_242_17
w sprawie nadania nazwy ulicy w Pszczółkach (część prywatnej działki nr 291/7)
 
U_XXVII_241_17
w sprawie sprzedaży części działki nr 866/4 i 248/5 w Pszczółkach
 
U_XXVII_240_17
uchylająca uchwałę nr XVI/183/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Skowarcz, gmina Pszczółki, uchwalonego uchwałą nr II/25/06 z dnia 6 grudnia 2006 r.
 
U_XXVII_239_17
w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami w Gminie Pszczółki na lata 2017-2020
 
U_XXVII_238_17
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę działki nr 659/2 w Pszczółkach
 
U_XXVII_237_17
w sprawie sprzedaży części działki nr 416/5 w Pszczółkach
 
U_XXVII_236_17
w sprawie sprzedaży działki nr 356 w Skowarczu
 
U_XXVII_235_17
w sprawie nabycia działki nr 45/17 w Pszczółkach
 
U_XXVII_234_17
w sprawie zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
 
U_XXVII_233_17
zmieniającą uchwałę nr XXVI/215/17 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w gminie Pszczółki do nowego ustroju szkolnego
 
U_XXVII_232_17
w sprawie zgody na współdziałanie Gminy Pszczółki z miejscowością Znamieńsk i Gwardiejskim Okręgiem Miejskim (Federacja Rosyjska, Obwód Kaliningradzki)
 
U_XXVII_231_17
w sprawie porozumienia z Powiatem Gdańskim na realizację zadania pn. "Święto Miodu Pszczółkowskiego"
 
U_XXVII_230_17
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2017-2022
 
U_XXVII_229_17
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2017 rok
 
U_XXVII_228_17
w sprawie absolutorium dla Wójta z tytułu wykonania budżetu za 2016 r.
 
U_XXVII_227_17
w sprawie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pszczółki za 2016 r.
 
PROTOKÓŁ SESJI
LISTA OBECNOŚCI
 
SESJA nr XXVI z 28.03.2017
 
U_XXVI_226_17
w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego działek nr 453/14 i 451/1 w Pszczółkach
 
U_XXVI_225_17
w sprawie nadania nazwy ulicy w Różynach (prywatne działki nr 221/9 i 221/20)
 
U_XXVI_224_17
w sprawie nadania nazwy ulicy w Różynach (prywatna działka nr 134/3)
 
U_XXVI_223_17
w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (droga gminna stanowiąca działki nr 59/7, 61/1, 335/24, 335/36, 28/3 i 29/14)
 
U_XXVI_222_17
w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (prywatne działki nr 335/25, 335/26 i 335/38)
 
U_XXVI_221_17
w sprawie komunalizacji działki nr 115/1 w Kleszczewku
 
U_XXVI_220_17
w sprawie komunalizacji działki nr 196/3 w Pszczółkach
 
U_XXVI_219_17
w sprawie ustanowienia służebności gruntowej w działce 222/17 w Pszczółkach
 
U_XXVI_218_17
w sprawie Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
 
U_XXVI_217_17
w sprawie realizacji projektu pn. "Cała naprzód I" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020
 
U_XXVI_216_17
w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Gminnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pszczółki
 
U_XXVI_215_17
w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w gminie Pszczółki do nowego ustroju szkolnego
 
U_XXVI_214_17
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 r.
 
U_XXVI_213_17
w sprawie inkasentów w gminie Pszczółki
 
U_XXVI_212_17
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2017-2022
 
U_XXVI_211_17
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2017 rok
 
PROTOKÓŁ SESJI
LISTA OBECNOŚCI
 
SESJA nr XXV z 13.02.2017
 
U_XXV_210_17
w sprawie udzielenia Powiatowi Gdańskiemu dotacji na realizację zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2220G Różyny - Ulkowy - Rębielcz"
 
U_XXV_209_17
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Pszczółki
 
U_XXV_208_17
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2017 rok
 
PROTOKÓŁ SESJI
LISTA OBECNOŚCI
 
SESJA nr XXIV z 17.01.2017
 
U_XXIV_207_17
w sprawie Regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Pszczółki na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska
 
U_XXIV_206_17
w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w gminie Pszczółki do nowego ustroju szkolnego
 
U_XXIV_205_17
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2017-2022
 
PROTOKÓŁ SESJI
LISTA OBECNOŚCI