Urząd Gminy w Pszczółkach

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
 
SESJA nr XXV z 23.07.2020
 
U_XXV_155_20
zmieniająca uchwałę nr XXXI/324/14 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Pszczółki, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pszczółki
 
U_XXV_154_20
w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drogach powiatowych na terenie gminy Pszczółki
 
U_XXV_153_20
w sprawie skargi na działalność Wójta
 
U_XXV_152_20
w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Pszczółki na rok 2021
 
U_XXV_151_20
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2020 rok
 
Protokół sesji
Imienny wykaz głosowań
Lista obecności
Film z sesji
 
SESJA nr XXIV z 29.05.2020
 
U_XXIV_150_20
w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Pszczółki
 
U_XXIV_149_20
w sprawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
U_XXIV_148_20
w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty oraz zwolnienia z części opłaty
 
U_XXIV_147_20
w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Pszczółki na rok 2021
 
U_XXIV_146_20
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2020-2028
 
U_XXIV_145_20
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2020 rok
 
U_XXIV_144_20
w sprawie uczczenia 100. rocznicy urodzin Świętego Jana Pawła II
 
Protokół sesji
Imienny wykaz głosowań
Lista obecności
Film z sesji
 
SESJA nr XXIII z 14.05.2020
 
U_XXIII_143_20
w sprawie przedłużenia przedsiębiorcom terminów płatności rat podatku od nieruchomości
(uchwałą nr 166/g260/P/20 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 18 czerwca 2020 r. orzekło nieważność załącznika nr 1 uchwały w zakresie słów: "Niniejsze oświadczenie składam śwaidomy odpowiedzialności za składanie fałszywych zezna i prawdziwości danych. Oświadczam, że znana jest mi treść art. 233 § 1 Kodeksu karnego.")
 
U_XXIII_142_20
w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości
(uchwałą nr 165/g260/P/20 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 18 czerwca 2020 r. orzekło nieważność załącznika nr 1 uchwały w zakresie słów: "Niniejsze oświadczenie składam śwaidomy odpowiedzialności za składanie fałszywych zezna i prawdziwości danych. Oświadczam, że znana jest mi treść art. 233 § 1 Kodeksu karnego.")
 
Protokół sesji
Imienny wykaz głosowań
Lista obecności
Film z sesji
 
SESJA nr XXII z 07.05.2020
 
U_XXII_141_20
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kolniku (działka nr 282/5)
 
U_XXII_140_20
w sprawie sprzedaży działki nr 320/2 w Pszczółkach
 
U_XXII_139_20
w sprawie sprzedaży działki nr 416/10 w Pszczółkach
 
U_XXII_138_20
w sprawie porozumienia z Powiatem Gdańskim na realizację zadania pn. "Święto Miodu Pszczółkowskiego"
 
U_XXII_137_20
w sprawie rozpatrzenia petycji
 
U_XXII_136_20
w sprawie skargi na działalność Wójta
 
U_XXII_135_20
w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na działalność Wójta
 
U_XXII_134_20
w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Pszczółki
 
Protokół sesji
Imienny wykaz głosowań
Lista obecności
Film z sesji
 
SESJA nr XXI z 31.03.2020
 
U_XXI_133_20
w sprawie Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2020
 
Protokół sesji
Imienny wykaz głosowań
Lista obecności
Film z sesji
 
SESJA nr XX z 03.03.2020
 
U_XX_132_20
w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Pszczółki dla za szczególne osiągnięcia w sporcie i/lub dziedzinie artystycznej dla studentów
 
U_XX_131_20
w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Pszczółki za szczególne osiągnięcia w sporcie dzieci i młodzieży
 
U_XX_130_20
w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Pszczółki za szczególne osiągnięcia w dziedzinie artystycznej dla dzieci i młodzieży
 
U_XX_129_20
w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Pszczółki za wysokie wyniki w nauce
 
U_XX_128_20
w sprawie Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w gminie Pszczółki
 
U_XX_127_20
w sprawie projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Pszczółki"
 
U_XX_126_20
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pszczółki
 
U_XX_125_20
w sprawie skargi na działalność Wójta
 
U_XX_124_20
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 r.
 
U_XX_123_20
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2020 rok
 
U_XX_122_20
w sprawie nadania nazwy ulicy w Różynach (działka nr 411/15)
 
U_XX_121_20
w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (działka nr 260/14)
 
Protokół sesji
Imienny wykaz głosowań
Lista obecności
Film z sesji
 
SESJA nr XIX z 28.02.2020
 
U_XIX_120_20
w sprawie powołania Skarbnika Gminy Pszczółki
 
U_XIX_119_20
w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Pszczółki
 
Protokół sesji
Imienny wykaz głosowań
Lista obecności
Film z sesji
 
SESJA nr XVIII z 07.01.2020
 
U_XVIII_118_20
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pszczółki w roku szkolnym 2019/2020
 
U_XVIII_117_20
w sprawie realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2019-2020
 
U_XVIII_116_20
w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Gmina Pszczółki
 
Protokół sesji
Imienny wykaz głosowań
Lista obecności
Film z sesji