Urząd Gminy w Pszczółkach

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
 
SESJA nr XVII z 27.12.2019
 
XVII_115_19
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020
 
XVII_114_19
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020
 
XVII_113_19
w sprawie zasad odpłatności mieszkańców gminy Pszczółki za pobyt w ośrodkach wsparcia, w tym schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, oraz mieszkaniach chronionych
 
XVII_112_19
zmieniająca uchwałę nr II/4/18 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
 
XVII_111_19
w sprawie budżetu Gminy Pszczółki na 2020 r.
 
XVII_110_19
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2020-2028
 
XVII_109_19
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2019-2023
 
XVII_108_19
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2019 rok
 
PROTOKÓŁ SESJI
IMIENNY WYKAZ GŁOSOWAŃ
LISTA OBECNOŚCI
 
SESJA nr XVI z 28.11.2019
 
XVI_107_19
w sprawie Programu współpracy Gminy Pszczółki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020
 
XVI_106_19
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2019 rok
 
PROTOKÓŁ SESJI
IMIENNY WYKAZ GŁOSOWAŃ
LISTA OBECNOŚCI
 
SESJA nr XV z 07.11.2019
 
XV_105_19
w sprawie stawek podatku od środków transportowych
 
XV_104_19
w sprawie stawek podatku od nieruchomości
 
XV_103_19
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2020 r.
 
PROTOKÓŁ SESJI
IMIENNY WYKAZ GŁOSOWAŃ
LISTA OBECNOŚCI
 
SESJA nr XIV z 29.10.2019
 
XIV_102_19
w sprawie najmu części działki nr 444/11 w Pszczółkach
 
XIV_101_19
w sprawie skargi na działalność Wójta
 
XIV_100_19
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku
 
XIV_99_19
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2019-2023
 
XIV_98_19
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2019 rok
 
PROTOKÓŁ SESJI
IMIENNY WYKAZ GŁOSOWAŃ
LISTA OBECNOŚCI
 
SESJA nr XIII z 01.10.2019
 
XIII_97_19
w sprawie sprzedaży działki nr 320/11 w Pszczółkach
 
XIII_96_19
w sprawie sprzedaży działki nr 111/6 w Różynach
 
XIII_95_19
w sprawie umowy na umieszczenie reklamy w Różynach
 
XIII_94_19
w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Pszczółki
(rozstrzygnięcie nadzorcze PN-I.4131.69.2019.LA z dnia 6 listopada 2019 r. - nieważność uchwały)
 
XIII_93_19
w sprawie przekazania mienia będącego w zarządzie Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach
 
XIII_92_19
zmieniająca uchwałę nr XI/80/19 z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego czasu pracy dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących obowiązki psychologa, pedagoga, logopedy, doradcy zawodowego prowadzącego zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola i innych placówek pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze
 
XIII_91_19
w sprawie Regulaminu określającego zasady ustalenia niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których Gmina Pszczółki jest organem prowadzącym
 
XIII_90_19
w sprawie odpowiedzi na informację o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
 
XIII_89_19
w sprawie rozwiązania Młodzieżowej Rady Gminy Pszczółki
 
XIII_88_19
w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
 
XIII_87_19
w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
 
XIII_86_19
w sprawie REGULAMINU określającego tryb oraz sposób powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla gminy Pszczółki oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
 
XIII_85_19
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2019-2023
 
XIII_84_19
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2019 rok
 
PROTOKÓŁ SESJI
IMIENNY WYKAZ GŁOSOWAŃ
LISTA OBECNOŚCI
 
SESJA nr XII z 17.09.2019
 
XII_83_19
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli w Urzędzie Gminy w Pszczółkach, w zakresie wynikającym z informacji o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
 
XII_82_19
w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników
 
XII_81_19
w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników
 
PROTOKÓŁ SESJI
IMIENNY WYKAZ GŁOSOWAŃ
LISTA OBECNOŚCI
 
SESJA nr XI z 13.08.2019
 
XI_80_19
w sprawie tygodniowego obowiązkowego czasu pracy dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących obowiązki psychologa, pedagoga, terapeuty pedagogicznego, logopedy, doradcy zawodowego prowadzącego zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola i innych placówek pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze
 
XI_79_19
w sprawie porozumienia o partnerstwie i wzajemnej współpracy z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną sp. z o. o.
 
XI_78_19
w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Pszczółki
 
XI_77_19
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2019 rok
 
PROTOKÓŁ SESJI
IMIENNY WYKAZ GŁOSOWAŃ
LISTA OBECNOŚCI
 
SESJA nr X z 04.07.2019
 
X_76_19
zmieniająca uchwałę nr V/39/19 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie metody ustalenia opłaty i wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej nr 162/g260/P/19 - nieważność uchwały)
 
X_75_19
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2019 rok
 
PROTOKÓŁ SESJI
IMIENNY WYKAZ GŁOSOWAŃ
LISTA OBECNOŚCI
 
SESJA nr IX z 25.06.2019
 
IX_74_19
w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Pszczółki
 
IX_73_19
w sprawie sprzedaży części działki nr 103/6 w Różynach
 
IX_72_19
w sprawie wydzierżawienia części działki nr 235 w Kolniku
 
IX_71_19
w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości gminnych pod pojemniki na odzież używaną
 
IX_70_19
w sprawie realizacji projektu pn. "Cała naprzód II" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
 
IX_69_19
w sprawie udzielenia jednorazowego wsparcia rzeczowego „Maćkowe”
 
IX_68_19
w sprawie porozumienia z Powiatem Gdańskim na realizację zadania pn. "Święto Miodu Pszczółkowskiego"
 
IX_67_19
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2019 rok
 
IX_66_19
w sprawie upoważnienia Wójta do zawarcia porozumienia dotyczącego przekazania środków na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji
 
IX_65_19
w sprawie absolutorium dla Wójta z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.
 
IX_64_19
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego gminy Pszczółki za 2018 r.
 
IX_63_19
w sprawie udzielenia Wójtowi wotum zaufania
 
PROTOKÓŁ SESJI
IMIENNY WYKAZ GŁOSOWAŃ
LISTA OBECNOŚCI
 
SESJA nr VIII z 29.05.2019
 
VIII_62_19
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2019 rok
 
PROTOKÓŁ SESJI
IMIENNY WYKAZ GŁOSOWAŃ
LISTA OBECNOŚCI
 
SESJA nr VII z 30.04.2019
 
VII_61_19
zmieniająca uchwałę nr II/8/18 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy
 
VII_60_19
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i ich obwodów prowadzonych przez gminę Pszczółki
 
VII_59_19
w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach
 
VII_58_19
w sprawie Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2019
 
VII_57_19
w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Pszczółki na rok 2020
(Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Pomorskiego - nieważność uchwały w części obejmującej § 4 ust. 5 załącznika do uchwały)
 
VII_56_19
w sprawie powołania Skarbnika Gminy Pszczółki
 
VII_55_19
w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Pszczółki
 
VII_54_19
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2019 rok
 
PROTOKÓŁ SESJI
IMIENNY WYKAZ GŁOSOWAŃ
LISTA OBECNOŚCI
 
SESJA nr VI z 01.04.2019
 
VI_53_19
w sprawie inkasentów w gminie Pszczółki
 
VI_52_19
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2019 rok
 
VI_51_19
w sprawie powołania Skarbnika Gminy Pszczółki
 
VI_50_19
w sprawie nadania nazwy ulicy w Różynach (działka nr 220/77)
 
VI_49_19
w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (działka nr 333/20)
 
PROTOKÓŁ SESJI
IMIENNY WYKAZ GŁOSOWAŃ
LISTA OBECNOŚCI
 
SESJA nr V z 19.03.2019
 
V_48_19
w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Pszczółki
 
V_47_19
zmieniająca uchwałę nr VII/54/11 z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Rębielcz, Gmina Pszczółki
 
V_46_19
w sprawie nadania nazwy ulicy w Rębielczu (działka nr 108/9)
 
V_45_19
w sprawie nadania nazwy ulicy w Pszczółkach (działka nr 405/72)
 
V_44_19
w sprawie nadania nazwy ulicy w Pszczółkach (działka nr 405/108)
 
V_43_19
w sprawie nadania nazwy ulicy w Pszczółkach (działka nr 405/107)
 
V_42_19
w sprawie zgody na sprzedaż lokalu komunalnego w Skowarczu
 
V_41_19
w sprawie zgody na współdziałanie Gminy Pszczółki z Gminą Miasta Gdańska w kampanii "Rowerowy Maj"
 
V_40_19
w sprawie Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2019
 
V_39_19
w sprawie metody ustalenia opłaty i wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
V_38_19
w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Pszczółki"
 
V_37_19
zmieniająca uchwałę nr XII/102/07 z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie ustanowienia stypendium Wójta Gminy Pszczółki
(Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej nr 117/g260/P/19 - nieważność § 6 uchwały w zakresie słów: ",z mocą obowiązującą od 1 maja 2019 r.,")
 
V_36_19
w sprawie diet radnych i sołtysów oraz zwrotu kosztów podroży służbowych radnych
 
V_35_19
w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Pszczółki
 
V_34_19
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2019-2023
 
V_33_19
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2019 rok
 
PROTOKÓŁ SESJI
IMIENNY WYKAZ GŁOSOWAŃ
LISTA OBECNOŚCI
 
SESJA nr IV z 26.02.2019
 
IV_32_19
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 r.
 
IV_31_19
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności
 
IV_30_19
w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
 
PROTOKÓŁ SESJI
IMIENNY WYKAZ GŁOSOWAŃ
LISTA OBECNOŚCI