Urząd Gminy w Pszczółkach

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Gminy w Pszczółkach

 

Strona główna >> UCHWAŁY RADY GMINY

 
<2019> <2018> <2017> <2016> <2015> <2014> <2013> <2012> <2011> <2010> <2009> <2008> <2007> <2006
 
 
SESJA nr III z 27.12.2010
 
U_III_21_10 Plik PDF (65 KB)
w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu - droga prywatna stanowiąca działki nr 332/16 i 333/3. 
 
U_III_20_10 Plik PDF (110 KB)
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Pszczółki na 2011 r.
 
U_III_19_10 Plik PDF (170 KB)
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Pszczółki na 2011 rok. 
 
U_III_18_10 Plik PDF (65 KB)
w sprawie zmiany uchwały nr XL/373/10 Rady Gminy Pszczółki z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pszczółki". 
 
U_III_17_10 Plik PDF (360 KB)
w sprawie budżetu gminy Pszczółki na 2011 rok. 
 
U_III_16_10 Plik PDF (185 KB)
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2011 - 2017.
 
U_III_15_10 Plik PDF (70 KB)
w sprawie szczególnych zasad, sposobów i trybu umarzania , odraczania terminów spłat oraz rozkładania na raty należnośći pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym gminnych jednostek organizacyjnych oraz wskazania organów do tego uprawnionych. 
 
U_III_14_10 Plik PDF (65 KB)
w sprawie zatwierdzenia projektu pn. "Stwórzmy wieś od nowa - tworzenie produktów lokalnych wsi tematycznych" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
U_III_13_10 Plik PDF (65 KB)
w sprawie zmiany uchwały nr XXII/247/05 Rady Gminy Pszczółki z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłat diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Gminy Pszczółki. 
 
U_III_12_10 Plik PDF (65 KB)
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Pszczółki. 
 
U_III_11_10 Plik PDF (365 KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2010 rok.
 
U_III_10_10 Plik PDF (65 KB)
w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu Rady Gminy Pszczółki.
 
U_III_9_10 Plik PDF (65 KB)
w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Rady Gminy Pszczółki.
 
U_III_8_10 Plik PDF (65 KB)
w sprawie zmiany uchwały nr I/5/10 Rady Gminy Pszczółki z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Rady Gminy Pszczółki.
 
U_III_7_10 Plik PDF (65 KB)
w sprawie zatwierdzenia wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pszczółki.
 
PROTOKÓŁ SESJI
 
SESJA nr II z 01.12.2010
 
PROTOKÓŁ SESJI
 
SESJA nr I z 01.12.2010
U_I_6_10 Plik PDF (65 KB)
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu Rady Gminy Pszczółki.
 
U_I_5_10 Plik PDF (65 KB)
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Rady Gminy Pszczółki.
 
U_I_4_10 Plik PDF (60 KB)
w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pszczółki.
 
U_I_3_10 Plik PDF (60 KB)
w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pszczółki.
 
U_I_2_10 Plik PDF (60 KB)
w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Pszczółki.
 
U_I_1_10 Plik PDF (60 KB)
w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Pszczółki.
 
PROTOKÓŁ SESJI
 
SESJA nr XL z 08.11.2010
U_XL_376_10 Plik PDF (70 KB)
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/348/10 Rady Gminy Pszczółki z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej niezabudowanej działki nr 81/1, położonej w miejscowości Różyny, z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
 
U_XL_375_10 Plik PDF (65 KB)
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej teren zieleni gminnej, położony na działkach nr 29, 31, 32 w obrębie Ulkowy
 
U_XL_374_10 Plik PDF (65 KB)
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Pszczółki do ogłaszania Konkursów na wyłonienie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz ustalania Regulaminu otwartych konkursów ofert.
 
U_XL_373_10 Plik PDF (145 KB)
w sprawie ustalenia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pszczółki".
 
U_XL_372_10 Plik PDF (75 KB)
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Pszczółki w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 
U_XL_371_10 Plik PDF (70 KB)
w sprawie ustalenia wysokości opłat za wodę pobraną z wiejskich urządzeń wodociągowych i za  prowadzanie ścieków do wiejskich urządzeń kanalizacyjnych
 
U_XL_370_10 Plik PDF (240 KB)
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Pszczółki na 2011 rok
 
U_XL_369_10 Plik PDF (65 KB)
w sprawie określenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na obszarze gminy Pszczółki na 2011 rok.
 
U_XL_368_10 Plik PDF (65 KB)
w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pszczółki, na 2011 rok.
 
U_XL_367_10 Plik PDF (70 KB)
w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/317/10 Rady Gminy Pszczółki z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji: "Dokończenie budowy i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żelisławkach" i "Przebudowa oczyszczalni ścieków w Pszczółkach" realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zmienionej uchwałą nr XXXIV/321/10 Rady Gminy Pszczółki z dnia 29 kwietnia 2010 r.
 
U_XL_366_10 Plik PDF (440 KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2010 rok.
 

PROTOKÓŁ SESJI


 

SESJA nr XXXIX z 20.10.2010
U_XXXIX_365_10 Plik PDF (65 KB)
w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Pszczółki (drogi prywatne stanowiące działki 280/8 i część działki nr 318/13)
 
U_XXXIX_364_10 Plik PDF (65 KB)
w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Skowarcz (drogi prywatne w osiedlu mieszkaniowym przy ul.Kwiatowej)
 
U_XXXIX_363_10 Plik PDF (65 KB)
w sprawie sprzedaży w formie przetargowej części niezabudowanej działki nr 76/2, położonej w miejscowości Pszczółki.
 
U_XXXIX_362_10
w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej części niezabudowanej działki nr 76/2, położonej w miejscowości Pszczółki, z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 
U_XXXIX_361_10 Plik PDF (65 KB)
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 5 lat, w trybie przetargowym, działek położonych w miejscowościach Skowarcz i Pszczółki.
 
U_XXXIX_360_10Plik PDF (65 KB)
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Skowarcz na lata 2010 - 2017
 
U_XXXIX_359_10 Plik PDF (90 KB)
w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli realizujących obowiązki psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze.
 
U_XXXIX_358_10 Plik PDF (65 KB)
w sprawie rozpatrzenia wniosku Sołectwa Rębielcz o przyznanie środków funduszu sołeckiego na rok 2011. 
 
U_XXXIX_357_10 Plik PDF (70 KB)
w sprawie ustalenia inkasentów w gminie Pszczółki i wynagrodzenia dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat stanowiących dochody gminy Pszczółki.
 
U_XXXIX_356_10 Plik PDF (70 KB)
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, określenia szczegółowości projektu budżetu oraz określenia wymogów dotyczących uzasadnienia i materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
 
U_XXXIX_355_10 Plik PDF (425 KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2010 rok.
PROTOKÓŁ SESJI
 
SESJA nr XXXVIII z 15.09.2010
 
U_354_XXXVIII_10 Plik PDF (65 KB)
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Pszczółki w roku 2011 do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011
 
U_353_XXXVIII_10 Plik PDF (65 KB)
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Różyny na lata 2010 - 2017.
 
U_352_XXXVIII_10 Plik PDF (65 KB)
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pszczółki na lata 2010 - 2017.
 
U_351_XXXVIII_10 Plik PDF (271 KB)
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego.
   
U_350_XXXVIII_10 Plik PDF (340 KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2010 rok.
 
PROTOKÓŁ SESJI

SESJA nr XXXVII z 24.08.2010
 
U_349_XXXVII_10 Plik PDF (65 KB)
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pszczółki (droga prywatna stanowiąca działkę nr 527/1)
 
U_348_XXXVII_10 Plik PDF (65 KB)
w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej niezabudowanej działki nr 81/1, położonej w miejscowości Różyny, z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 
U_347_XXXVII_10 Plik PDF (65 KB)
w sprawie nabycia przez Gminę Pszczółki działki nr 21/24, położonej w miejscowości Kleszczewko.
 
U_346_XXXVII_10 Plik PDF (65 KB)
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego wsi Kolnik.
 
U_345_XXXVII_10 Plik PDF (70 KB)
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczółki, obszaru obejmującego działki nr 30, 31, 32, 33, 358/3 oraz część działki nr 359 w miejscowości Skowarcz.
 
U_345_XXXVII_10 Plik PDF (70 KB)
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszcz
 
U_344_XXXVII_10 Plik PDF (70 KB)
w sprawie zawarcia porozumienia miedzygminnego z Gminą Miejską Tczew w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Tczew wykonywania zadania własnego Gminy Pszczółki w zakresie utrzymywania składowisk i unieszkodliwiania odpadów.
 
U_343_XXXVII_10 Plik PDF (75 KB)
w sprawie ustalenia regulaminu określającego tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla Gminy Pszczółki oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
 
U_342_XXXVII_10 Plik PDF (75 KB)
 w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli realizujących obowiązki psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze.
 
U_341_XXXVII_10 Plik PDF (65 KB)
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do podpisania porozumienia z Powiatem Gdańskim w Pruszczu Gdańskim, dotyczącego wspólnej realizacji zadania w zakresie kultury, pod nazwą „Święto Miodu Pszczółkowskiego”
 
U_340_XXXVII_10 Plik PDF (65 KB)
w sprawie udzielania Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Wawrzyńca w Różynach dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2010 rok.
 
U_339_XXXVII_10 Plik PDF (65 KB)
 w sprawie zmiany uchwały nr XIX/226/05 Rady Gminy Pszczółki z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, sposobu jej rozliczania i kontroli wykonania zleconego zadania oraz postępowania z wnioskami o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach.
 
U_338_XXXVII_10 Plik PDF (475 KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2010 rok.
 

PROTOKÓŁ SESJI


 

SESJA nr XXXVI z 28.06.2010
 
U_337_XXXVI_10 Plik PDF (65 KB) 
w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (droga prywatna stanowiąca część działki nr 154/20 ).
 
U_336_XXXVI_10 Plik PDF (70 KB)
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Pszczółki Nr XXXIII/311/10 z dnia 03 marca 2010r. w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej nieruchomości położonych w miejscowościach Pszczółki i Skowarcz.
 
U_335_XXXVI_10
w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Pszczółki.
 
U_334_XXXVI_10 Plik PDF (70 KB)
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczółki dla terenu górniczego "Pszczółki IIA" położonego na części działki oznaczonej geodezyjnie nr 792/4 w miejscowości Pszczółki, Gmina Pszczółki.
 
U_333_XXXVI_10 Plik PDF (70 KB)
w sprawie niewyrażenia zgody na odstąpienie od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczółki dla terenu górniczego „Pszczółki IIA” położonego na części działki oznaczonej geodezyjnie nr 792/4 w miejscowości Pszczółki, Gmina Pszczółki.
 
U_332_XXXVI_10 Plik PDF (65 KB)
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Tczew w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Tczew wykonywania zadania własnego Gminy Pszczółki w zakresie utrzymywania składowisk i unieszkodliwiania odpadów.
 
U_331_XXXVI_10 Plik PDF (60 KB)
w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/45/99 Rady Gminy w Pszczółkach z dnia 05 marca 1999r. w sprawie założenia Gimnazjum.
 
U_330_XXXVI_10 Plik PDF (400 KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2010 rok.
 

PROTOKÓŁ SESJI


 

SESJA nr XXXV z 27.05.2010
 
U_329_XXXV_10 Plik PDF (885 KB)
w sprawie przyjęcia "Aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Pszczółki do roku 2020".
 

PROTOKÓŁ SESJI


 

 SESJA nr XXXIV z 29.04.2010
 
U_328_XXXIV_10 Plik PDF (65 KB)
w sprawie nadania nazwy ulicy w Pszczółkach (droga gminna stanowiąca działkę nr 689).
 
U_327_XXXIV_10 Plik PDF (65 KB)
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Pszczółki Nr XXXIII/314/10 z dnia 3 marca 2010r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej części niezabudowanej działki nr 106/4 położonej w miejscowości Pszczółki z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej
 
U_326_XXXIV_10 Plik PDF (65 KB)
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Pszczółki Nr XXXIII/313/10 z 3 marca 2010 r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej niezabudowanych działek nr 84/1 i 85/1, położonych w miejscowości Różyny, z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 
U_325_XXXIV_10 Plik PDF (65 KB)
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Pszczółki Nr XXXIII/312/10 z dnia 3 marca 2010r. w sprawie nabycia przez Gminę Pszczółki działek nr 164/4 i nr 163/1, położonych w Pszczółkach.
 
U_324_XXXIV_10 Plik PDF (65 KB)
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. przejęcia mienia komunalnego w Gminie Pszczółki.
 
U_323_XXXIV_10 Plik PDF (65 KB)
w sprawie komunalizacji gruntów Skarbu Państw
 
U_322_XXXIV_10 Plik PDF (70 KB)
w sprawie organizacji i ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kolniku
 
U_321_XXXIV_10 Plik PDF (70 KB)
w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/317/10 Rady Gminy Pszczółki z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji: "Dokończenie budowy i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żelisławkach" i "Przebudowa oczyszczalni ścieków w Pszczółkach" realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 
U_320_XXXIV_10 Plik PDF (65 KB)
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
 
U_319_XXXIV_10 Plik PDF (70 KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2010 rok.
Załącznik
 
U_318_XXXIV_10 Plik PDF (65 KB)
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Pszczółki.
 

PROTOKÓŁ SESJI


 

SESJA nr XXXIII z 03.03.2010
 
U_317_XXXIII_10 Plik PDF (70 KB)
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji: "Dokończenie budowy i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żelisławkach" i "Przebudowa oczyszczalni ścieków w Pszczółkach" realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 
U_316_XXXIII_10 Plik PDF (65 KB)
w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (droga prywatna stanowiąca działki nr 348/1 i 349/1).
 
U_315_XXXIII_10 Plik PDF (70 KB)
w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Pszczółki Nr XXV/240/09 z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Pszczółki znajdującego się przy ul. Żuławskiej 6/6 w Skowarczu na rzecz głównego najemcy Pani
 
U_314_XXXIII_10 Plik PDF (70 KB)
w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej czę ści niezabudowanej działki nr 106/4 położonej w miejscowości Pszczółki z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 
U_313_XXXIII_10 Plik PDF (70 KB)
w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej niezabudowanych działek nr 84/1 i 85/1, położonych w miejscowości Różyny, z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 
U_312_XXXIII_10 Plik PDF (70 KB)
w sprawie nabycia przez Gminę Pszczółki działek nr 164/4 i nr 163/1, położonych w Pszczółkach.
 
U_311_XXXIII_10 Plik PDF (75 KB)
w sprawie w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej nieruchomości położonych w miejscowościach Pszczółki i Skowarcz.
 
U_310_XXXIII_10 Plik PDF (65 KB)
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego wsi Pszczółki.
 
U_309_XXXIII_10 Plik PDF (60 KB)
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego wsi Kleszczewko
 
U_308_XXXIII_10 Plik PDF (75 KB)
w sprawie wysokości opłaty adiacenckiej, zmienionej uchwałą Nr XXXI/285/09 Rady Gminy Pszczólki z dnia 12 listopada 2009 r.
 
U_307_XXXIII_10 Plik PDF (70 KB)
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/278/09 z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wodę pobraną z wiejskich urządzeń wodociągowych i za wprowadzanie ścieków do wiejskich urządzeń kanalizacyjnych.
 
U_306_XXXIII_10 Plik PDF (85 KB)
w sprawie nadania statutu instytucji kultury działającej pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Pszczółkach.
 
U_305_XXXIII_10 Plik PDF (80 KB)
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/178/04 Rady Gminy Pszczółki z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne sługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.
 
U_304_XXXIII_10 Plik PDF (150 KB)
w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pszczółki na 2010 rok.
 
U_303_XXXIII_10 Plik PDF (80 KB)
w sprawie uchylenia Uchwały nr XXIV/225/09 Rady Gminy Pszczółki z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zapewnienia środków na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej na realizację projektu pn. "Przebudowa budynku komunalnego na Gminną Bibliotekę Publiczną w Pszczółkach".
 
U_302_XXXIII_10 Plik PDF (65 KB)
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Pszczółki środków stanowiących fundusz sołecki.
 
U_301_XXXIII_10 Plik PDF (435 KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2010 rok. 
 
PROTOKÓŁ SESJI
 

Liczba odsłon:4411
Treść wprowadził(a): Laskowski Rafał, 2019-06-18 11:51:07
Treść wytworzył(a): Rafał Laskowski, 2010-01-15 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2019-06-18 11:49:56